Oznámenie k zaslaniu prehľadu o spotrebe studenej a teplej vody v bytovom dome

Bytové družstvo Sp. Nová Ves oznamuje vlastníkom bytov a NP, že v súlade so zmluvami o výkone správy zasielame v týchto dňoch (zač.3/2018) zástupcom vlastníkov bytov a NP prehľady spotrieb studenej (SV) a teplej vody (TÚV) v jednotlivých bytoch za rok 2017.

V zasielaných podkladoch je uvedené:

1. Prehľad stavov vodomerov SV a TÚV

2. Prehľad spotrieb SV, TÚV

Koeficient SV, TÚV bude uvedený vo vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu a NP.

Zaslané dokumenty môžu byť zverejnené v bytovom dome na mieste obvyklom na vyvesovanie oznamov týkajúcich sa správy bytového domu tak, aby bol dodržaný zákon o ochrane osobných údajov.

Zasielané dokumenty majú slúžiť predovšetkým pre kontrolu odpísaných a zapísaných spotrieb vody za rok 2017, ktoré slúžia pre spracovanie konečného vyúčtovania nákladov v dome a byte.

V prípade potreby vo veci spotrieb vody v byte kontaktujte:

Ing. Peter Spusta, energetik – 4166552

Jaroslava Lesňáková, TaVH – 4166551