V súlade so zmluvami o výkone správy – správca je oprávnený meniť štruktúru a výšku mesačných zálohových platieb, ak je na to dôvod vyplývajúci zo zmeny právnych predpisov, rozhodnutia cenových orgánov, zmeny výšky DPH, zmeny meny, zmeny výšky ročnej inflácie alebo zmeny štruktúry, rozsahu a spôsobu poskytovania služieb, resp. ak na základe ekonomických prepočtov zistí, že doterajšie preddavky nepostačujú na vykrytie skutočných nákladov za poskytované služby.

Súčasťou predpisu je aj tvorba preddavkov do FPÚO, ktorá má byť stanovená tak, aby sa pokryli predpokladané náklady na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku (ak prináleží k domu), ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Pri stanovení preddavkov do FPÚO správca rešpektuje rozhodnutie vlastníkov bytov a NP.

Bytové družstvo Spišská Nová Ves neupravuje mesačný zálohový predpis od 1.1.2018 celoplošne.

K úprave mesačných zálohových predpisov dochádza hlavne v položkách teplo na vykurovanie a teplo na ohrev teplej úžitkovej vody a to vplyvom zmeny ceny tepla:
v Krompachoch – nárast cien o 6%
v Gelnici – nárast cien o 7,5%
v Sp. Novej Vsi a Smižanoch – nedochádza k významnému nárastu ceny

K úpravám mesačných zálohových predpisov v iných položkách pristupujeme po individuálnom posúdení skutočných nákladov bytových domov. K zmenám mesačných zálohových predpisov dochádza v bytových domoch, kde si vlastníci a nájomcovia bytov odsúhlasili na schôdzi vlastníkov úpravu položiek fondu opráv a tvorbu na odmeny zástupcov vlastníkov a odvody.

Jednotlivo dochádza aj k zmene mesačných zálohových predpisov u nájomcov odkupujúcich si byt do osobného vlastníctva v položke daň z nehnuteľnosti a v položke anuita.

V zmysle uvedeného vyplýva, že ak vlastník bytu neobdŕžal nový mesačný predpis, tak aj od 1.1.2018 platí posledný vydaný predpis.