Bytové družstvo v Spišskej Novej Vsi oznamuje všetkým bývajúcim, že v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike sa odčítanie bytových vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN) bude konať:
v bytoch, kde sú nainštalované odparovacie PRVN

od 10. decembra 2019 do 21. decembra 2019,

v bytoch, kde sú nainštalované rádiové, digitálne PRVN

od 2. januára 2020 do 31. januára 2020,

v bytoch, kde je odsúhlasená výmena resp. prvomontáž rádiových PRVN

od 2. januára 2020 do 31. januára 2020.

Výmena resp. prvomontáž rádiových PRVN bude prebiehať podľa harmonogramu spracovaného bytovým družstvom v mesiacoch január 2020, ktorý bude zverejnený na internetovej stránke www.bdsnv.sk a vyvesený na mieste obvyklom v bytovom dome. Presný termín odčítania bude užívateľom bytov v bytovom dome oznámený 3 dni pred konaním odpočtu.

Odpisy vykonajú osoby, ktoré poverí BD SNV. Odpiscovia sú povinní sa na požiadanie užívateľa bytu preukázať poverením vydaným BD SNV.

Žiadame užívateľov bytov, aby zodpovedne pristupovali k odpočtom, v termíne odpočtu umožnili jeho vykonanie a svojim podpisom potvrdili správnosť vykonaného odpočtu !!!

V prípade nesprístupnenia bytu v termíne odpisu bytového domu bude užívateľovi bytu zaslaný doporučený list. Odpis, vykonaný až na základe sprístupnenia bytu po zaslaní doporučeného listu, bude spoplatnený sadzbou 6,- eur s DPH v zmysle platného sadzobníka cien a poplatkov BD Spišská Nová Ves.

V bytoch, ktoré nebudú sprístupnené ani po zaslaní doporučeného listu, budeme postupovať pri spracovaní vyúčtovania v zmysle vyhlášky MH SR 240/2016 Z.z. a Smernice BD SNV č. 1/2007. Informácie, pripomienky a sťažnosti ohľadom odpisov vybavujú pracovníci oddelenia TaVH BD SNV Ing. Badzik, p. Fabián, p. Lesňáková, na tel. č. 41 665 52, 41 665 50, 41 665 51 alebo prostredníctvom e-mailových adries: badzik@bdsnv.sk , tepelne@bdsnv.sk , lesnakova@bdsnv.sk .

Odd. TaVH BD SNV
V Spišskej Novej Vsi
13. novembra 2019 Ing. Vladimír Filinský v.r.
riaditeľ BD SNV