Informácie k vratkám preplatkov z konečného vyúčtovania

Home / Nezaradené / Informácie k vratkám preplatkov z konečného vyúčtovania

Bytové družstvo Spišská Nová Ves oznamuje Vlastníkom a nájomcom bytov a nebytových priestorov, že preplatky z vyúčtovania nákladov spojených s užívaním a správou bytov za rok 2016 vykonávame v termíne od 14.6.2017.

V prípade, že ste doposiaľ preplatok z vyúčtovania nedostali, je to z dôvodu:

  • neoznámili ste nám číslo účtu (je potrebné skontrolovať, či na doručenom vyúčtovaní je uvedené číslo účtu), BD SNV nemôže automaticky brať do úvahy číslo bankového účtu, z ktorého prichádzajú platby mesačného predpisu, mnohí vlastníci majú viac bankových účtov
  • oznámené číslo účtu je nesprávne, resp. neexistuje
  • došlo zo strany vlastníka k zmene bankového účtu (na vyúčtovaní je uvedené pôvodné číslo účtu, a zmenené nám vlastník neoznámil), t.j. vrátka preplatku sa vrátila na účet domu
    počas roka 2016 došlo k predaju/kúpe bytu a vlastníci sa zatiaľ nedohodli, kto preplatok prevezme

Nevrátené preplatky ostávajú na bankovom účte služieb bytového domu.

Pripomienky k vráteniu preplatkov z vyúčtovania za rok 2016 konzultujte v učtárni nájomného, kontakty sú uvedené na Vašom vyúčtovaní, ako aj na web stránke BD SNV.