Zálohový predpis po vyúčtovaní

V súlade so zákonom o vlasníctve bytov a NP a zmluvou o výkone správy, vydáva správca celoplošne mesačný predpis platieb a úhrad za plnenia súvisiace s výkonom správy spravidla od 1 januára kalendárneho roka.

Od 1/2018 BD SNV nepristúpilo k celoplošným predpisom.

Zálohový predpis je spracovaný individuálne na každý byt podľa skutočných spotrieb dodávaných služieb.

Keďže je ťažko určiť optimálny zálohový predpis na byt z dôvodu zmeny klimatických podmienok a správania sa vlastníkov v byte, s platnosťou od 1.9.2018 BD SNV pristúpi k úprave zálohových predpisov v bytoch, kde nedoplatok z vyúčtovania za rok 2017 presiahol výšku min. 300 Euro.

V ostatných prípadoch, BD SNV pristúpi k zmene, len ak o to požiada vlastník bytu. Úprava zálohových predpisov na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a NP prebieha bez zmeny.

V prípade akékoľvek nejasností zálohového predpisu zamestnanci učtárne nájomného Vám radi odpovedia na Vaše otázky v stránkové dni : Pondelok, Streda, Piatok od 8:00 do 14:00 hod.