Zálohový predpis

V súlade so zákonom o vlastníctve bytov a NP a zmluvou o výkone správy, vydáva správca celoplošne mesačný predpis platieb a úhrad za plnenia súvisiace s výkonom správy spravidla od 1. januára kalendárneho roka.

Zálohový predpis je spracovaný individuálne na každý byt podľa skutočných spotrieb dodávaných služieb.

Keďže je ťažko určiť optimálny zálohový predpis na byt z dôvodu zmeny klimatických podmienok a správania sa vlastníkov v byte, s platnosťou od 1.8.2016 BD SNV pristúpi k úprave zálohových predpisov v bytoch, kde nedoplatok z vyúčtovania za rok 2015 presiahol výšku min. 100 €.

V ostatných prípadoch, BD SNV pristúpi k zmene, len ak o to požiada vlastník bytu. Úprava zálohových predpisov na základe rozhodnutia vlastníkov bytov a NP prebieha bez zmeny.

V prípade akýchkoľvek nejasností zálohového predpisu zamestnanci učtárne nájomného Vám radi odpovedia na Vaše otázky v stránkové dni:
t. j. PONDELOK, STREDA, PIATOK 8:00 14:00 hod.