Konečné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním a správou bytu za rok 2016

Home / Nezaradené / Konečné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním a správou bytu za rok 2016

Bytové družstvo Spišská Nová Ves v dňoch od 17. 5. 2017 do 22. 5. 2017 doručuje užívateľom bytov a NP vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním a správou bytu za rok 2016 a správu o činnosti správcu týkajúcu sa bytových domov za rok 2016.

1. Správa o činnosti správcu týkajúca sa bytového domu

V zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. v platnom znení je správca (BD SNV) povinný najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a NP v dome správu o činnosti správcu týkajúcu sa bytového domu, najmä o finančnom hospodárení domu a stave spoločných častí a zariadení bytového domu.

Prehľady o podrobnom čerpaní FPÚO za bytový dom, resp. za jednotlivé vchody bytového domu BD SNV doručilo zástupcom vlastníkov bytov a NP v bytovom dome. Zástupcovia vlastníkov bytov a NP majú o záležitostiach bytového domu informovať vlastníkov bytov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v platnom znení.

Sumárny prehľad čerpania FPÚO bytového domu dostáva každý vlastník bytu a NP ako súčasť správy o činnosti správcu.

2. Konečné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním a správou bytu za rok 2016

Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním a správou bytov bolo spracované v zmysle zmlúv o výkone správy, smernice č. 1/2007 pre vyúčtovanie nákladov a vyhlášky ÚRSO č. 630/2005 Z. z. v platnom znení, vyhl. MH SR č. 240/2016 Z. z.

Vyúčtovanie pozostáva zo sumárneho podkladu s názvom „Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu“ – a príslušných príloh. Výsledok čiastkových vyúčtovaní uvedených na prílohách je zahrnutý do sumárneho vyúčtovania.

Súčasťou vyúčtovania je aj prehľad platieb za rok 2016 a obdobie 1-4/2017.

Nedoplatky a preplatky z vyúčtovania sú splatné do 30 dní odo dňa doručenia vyúčtovania. BD SNV (správca) preplatok zašle na správcovi známy účet užívateľa bytu v stanovenej lehote so stavom k 31. 5. 2017. Správca nie je v omeškaní s vrátením preplatku, ak na účte domu nie je dostatok finančných prostriedkov.

V prípade, že došlo k zmene Vášho účtu, resp. chcete zaslať preplatok na iný účet ako je uvedený vo vyúčtovaní, žiadame Vás o nahlásenie zmeny účtu ihneď po obdŕžaní vyúčtovania.

Osobné konzultácie k správe o činnosti správcu a k vyúčtovaniu budú podávané na BD SNV v stránkové dni od 29.5. 2017 v úradných hodinách:
– pondelok a piatok 8.00 – 14.00 hod.
– streda 8.00 – 15.00 hod.

V prípade pripomienok a otázok k vyúčtovaniu využívajte spojenie na telefónnych číslach: 053/41 66 541, 543 a elektronické spojenie na e-mailových adresách: marchynova@bdsnv.sk, vroncova@bdsnv.sk od 29. mája 2017.

Po dlhoročných skúsenostiach s preťažením telefonických liniek v tomto období Vám odporúčame využitie vyššie uvedených e-mailových adries. Pracovníčky oddelenia nájomného budú písomne reagovať na všetky Vaše podnety a pripomienky zaslané elektronickou poštou.


BD SNV Vás žiada o dodržanie stránkových dní ako aj termínu začatia podávania informácií a pripomienok, t. j. 29. 5. 2017.

BD SNV upozorňuje vlastníkov a nájomcov bytov, že reklamácie vyúčtovania za rok 2016 je potrebné podať písomnou formou do 21 dní od prevzatia vyúčtovania. Po márnom uplynutí lehoty Vaše právo na podanie reklamácie zaniká.

3. Smernica pre vyúčtovanie nákladov za služby spojené s užívaním bytu a výkonom správy

Skutočné náklady za poskytované plnenia spojené s užívaním bytov a NP rozúčtuje správca na jednotlivé byty a NP v bytovom dome nasledovne:

  1. Teplo na vykurovanie
   Vyúčtovanie je spracované podľa vyhl. ÚRSO č. 630/2005 Z. z. v platnom znení, ktorou sa ustanovujú pravidlá rozpočítavania odobratého množstva tepla na TÚV a rozpočítavania množstva dodaného tepla a vyhl. MH SR č. 240/2016 Z.z.. Teplo sa rozúčtuje podľa pomerových rozdeľovačov tepla, ktoré sú rovnakej triedy presnosti, alebo ak v bytovom dome nie sú inštalované PRVN, tak podľa podlahovej plochy bytu.
  2. Teplo na vykurovanie spoločných priestorov
   Vyúčtovanie je spracované podľa vyhl. ÚRSO č. 630/2005 Z. z. v platnom znení a vyhl. MH SR č. 240/2016 Z.z..
  3. Teplo na ohrev TÚV
   Dodávka teplej úžitkovej vody sa vyúčtuje v pomere podľa nameraných hodnôt, pričom sa postupuje podľa osobitného predpisu, t. j. podľa vyhlášky ÚRSO č. 630/2005 Z. z. v platnom znení a vyhl. MH SR č. 240/2016 Z.z..
  4. Studená voda na prípravu TÚV
   Vyúčtovanie je spracované v zmysle smernice BD SNV č. 1/2007. Náklady v byte sa vypočítavajú podľa nameranej spotreby na pomerových bytových vodomeroch prepočítanej koeficientom. Koeficient sa určí ako pomer spotreby na fakturačnom vodomere a súčtu spotrieb bytových vodomerov. Spotreba vody v spoločných priestoroch (práčovňa, miestnosť na upratovanie a pod.) sa pripočíta k spotrebe vody v byte podľa výkazu spracovaného zástupcom vlastníkom bytov. Ak voda v spoločných priestoroch bola použitá len na účel prác v byt. dome, spotreba vody sa rozúčtuje rovným dielom na všetky byty.
  5. Vodné a stočné
   Vyúčtovanie je spracované v zmysle smernice BD SNV č. 1/2007. Bytový vodomer je pomerové meradlo. Fakturačné meradlo v byt. dome na SV je umiestnené vo vodomernej šachte, ktorá je súčasťou byt. domu. Spotreba vody v byte sa prepočítava koeficientom, ktorý sa vypočítava ako pomer spotreby na fakturačnom meradle vo vodomernej šachte a súčtu spotrieb vo všetkých bytoch v byt. dome.V zmysle rozhodnutia ÚRSO bola od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 cena vodného včítane  DPH
   – 1,30608 EUR/m3 a cena stočného 1,30848 EUR/m3
  6. Zrážková voda
   Zrážková voda sa rozúčtováva podľa plochy striech byt. domov a následne na jednotlivé byty podľa podlahovej plochy bytov v byt. dome.
  7. Elektrická energia spoločných častí a zariadení
   El. energia v spol. priestoroch sa rozúčtováva na jednotlivé byty rovným dielom, alebo iným spôsobom podľa rozhodnutia vlastníkov na schôdzi vlastníkov bytov a NP. Ak je zaznamenaná spotreba el. energie individuálnymi užívateľmi bytov, o túto sa zníži celková fakturácia. Individuálna spotreba sa vyúčtuje užívateľom bytov. To platí aj pre rozúčtovanie vody spotrebovanej v spol. priestoroch.
  8. Poistné za bytový dom
   Poistné sa vyúčtuje jednotlivým bytom podľa ich spoluvlastníckeho podielu.
  9. Daň z nehnuteľnosti
   Je vyúčtovaná nájomným bytom podľa pripadajúcich spoluvlastníckych podielov.
  10. Splátka úveru (anuita) je vyúčtovaná nájomným bytom.
  11. Náklady spojené s rozúčtovaním tepla – tepelná služba
   Preukázateľné náklady za odpisy a rozúčtovanie nákladov tepla za bytový dom sa vyúčtujú vlastníkom podľa počtu PRVN osadených na vykurovacích telesách.
  12. Tvorba na odmeny zástupcom vlastníkov bytov a NP a odvody
   Náklady budú rozúčtované rovnakým podielom na byty a NP.
  13. Tvorba FPÚO
   Tvorba aj čerpanie je podľa spoluvlastníckych podielov. Medzi predpisom a vyúčtovaním je rozdiel nula.
  14. Príspevok na správu
   Príspevok na správu je tvorený na každý byt a NP v bytovom dome jednotne za byt a NP/mesiac. Medzi predpisom a vyúčtovaním je rozdiel nula.
  15. Poplatok za pohotovostnú službu
   Náklady rozúčtované na byty a NP, rozdiel je nula.
  16. Poplatok za upratovanie
   Náklady rozúčtované na byty a NP rovným dielom.
  17. Poplatok za prevádzkovanie kotolne
   Náklady rozúčtované na byty a NP rovným dielom.
  18. Ostatné poplatky
   Položka obsahuje predovšetkým bankové poplatky. Náklady rozúčtované na byty a NP rovným dielom.

4. Po schodoch – Internetový Portál

Súčasťou programu od spoločnosti Anasoft APR spol. s r.o. je daná vlastníkom bytov a NP v správe BD SNV možnosť využívania portálu www.poschodoch.sk.

Podmienky poskytovania služieb prostredníctvom internetového portálu sú spracované a uvedené priamo na uvedenej stránke.

Využívanie služby portálu je možné až po registrácii, k čomu Vám slúži registračný kód uvedený v spodnej časti vyúčtovania za rok 2016. Tí vlastníci bytov a NP, ktorí už sú zaregistrovaní na vyúčtovaní registračný kód uvedený nemajú.

Zaregistrovaný užívateľ bytu môže takto získať dostupnosť k aktuálnym informáciám o svojom byte a bytovom dome.

Prístup na portál je spoplatnený sumou 0,20 €bez DPH/mes./byt a NP. Vyúčtovaný bude ako súčasť vyúčtovania za kalendárny rok.

Zástupcovia vlastníkov bytov a NP majú prístup na portál bezplatne, podmienkou je registrácia ako zástupca vlastníkov!!!