Orgány

Predstavenstvo BD

V zmysle čl. 72 Stanov je Predstavenstvo štatutárnym orgánom družstva. Riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom, stanovami a rozhodnutím Zhromaždenia delegátov vyhradené inému orgánu družstva.

Čítať viac

Kontrolná komisia

V zmysle čl. 77 Stanov je Kontrolná komisia oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokovávať sťažnosti jeho členov.

Čítať viac

Zhromaždenie delegátov

V zmysle čl. 68 Stanov BD SNV je Zhromaždenie delegátov najvyšším orgánom družstva.

Čítať viac

Členská samospráva

Členská samospráva v súlade s čl. 81 Stanov je orgánom družstva. Zriaďuje sa podľa požiadaviek a rozhodnutia predstavenstva. Členskú samosprávu organizačne tvoria členovia družstva bytového domu alebo súboru bytových domov.

Čítať viac

Vedenie

Úlohou vedenia družstevnej organizácie je vytvárať podmienky pre trvalý technický a ekonomický rozvoj celého družstva v súlade s dlhodobou koncepciou družstva, riadiť jednotlivé organizačné jednotky a prostredníctvom nich plniť úlohy.

Čítať viac