Kontakt

Adresa:

Bytové družstvo Spišská Nová Ves
Kamenárska 5
052 01 Spišská Nová Ves

Bytové družstvo Spišská Nová Ves, Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves
  Kancelária Tel. číslo e-mail
Spojovateľ do 15.00 hod. vrátnica   41 66 500
PRÍZEMIE – Údržbárske stredisko
Dispečing – do 15.15 hod. 117 Gavalierová 41 66 504 dispecing@bdsnv.sk
Vedúci vodo-ÚK 118 Ing. Hvizdoš 41 66 503 hvizdos@bdsnv.sk
Dodavateľská údržba 116 Ing. Marjaniková 41 66 505 marjanikova@bdsnv.sk
Fakturačné oddelenie ÚS Mgr. Štrauchová 41 66 506 strauchova@bdsnv.sk
Výťahy 113 Javorský 41 66 507 vytahy@bdsnv.sk
Elektro Žec 41 66 508 elektro@bdsnv.sk
Michalko J. michalko@bdsnv.sk
Zásobovač Michalko V. 41 66 513
1. POSCHODIE – Úsek riaditeľa
Riaditeľ 206 Ing. Filinský 41 66 522   riaditel@bdsnv.sk
Sekretariát riaditeľa 207 Vydrová 41 66 524 sekretariat@bdsnv.sk
Asistent 208 Zvolenská 41 66 525 zvolenska@bdsnv.sk
Právne oddelenie 209 JUDr. Guoth 41 66 560 pravne@bdsnv.sk
Personálne a mzdové oddelenie 310 Mgr. Bdžochová 41 66 527 mzdove@bdsnv.sk
2. POSCHODIE – Ekonomický úsek
Námestník 313 Ing. Muchová 41 66 545   namestnik@bdsnv.sk
Všeobecná učtáreň 311 Ing. Kandráčová 41 66 544   kandracova@bdsnv
Vseobecná účtáreň 309 Slebodníková 41 66 548 slebodnikova@bdsnv.sk
Záhradníková 41 66 557 zahradnikova@bdsnv.sk
Marchynová 41 66 549 marchynova@bdsnv.sk
303 Mikolajová 41 66 559 mikolajova@bdsnv.sk
Kočišová 41 66 562 kocisova@bdsnv.sk
Vedúca všeobecnej učtárne 301 Letkovská 41 66 547 letkovska@bdsnv.sk
Všeobecná učtáreň 302 Fecková 41 66 528 bytove@bdsnv.sk
Fond prevádzky, údržby a opráv Antošová 41 66 546 antosova@bdsnv.sk
Nájomné 212

210

Hvizdošová 41 66 542 hvizdosova@bdsnv.sk
Kováčová 41 66 543 kovacova@bdsnv.sk
Tepelné a vodné hospodárstvo
Energetik 307 Ing. Spusta 41 66 552 energetik@bdsnv.sk
Technik údržby energetických a plynárenskych zariadení Ing. Badzik  badzik@bdsnv.sk
Vodné hospodárstvo 308 Lesňáková 41 66 551 lesnakova@bdsnv.sk
Tepelné hospodárstvo Fabián 41 66 550 tepelne@bdsnv.sk
Technický úsek
Investičná výstavba 306 Ing. Holotňáková 41 66 553 holotnakova@bdsnv.sk
Ing. Slovinská 41 66 556 slovinska@bdsnv.sk
Investičná výstavba 304 Ing. Filipová 41 66 555 technika@bdsnv.sk
 
Sklad Žecová 41 66 510 sklad@bdsnv.sk
Hozová 41 66 511
Krompachy Ing. Marčišovská 0918 689 251 krompachy@bdsnv.sk