V zmysle čl. 68 Stanov BD SNV je Zhromaždenie delegátov najvyšším orgánom družstva. 

Do výlučnej pôsobnosti Zhromaždenia delegátov patrí:

  1. odsúhlasenie zmeny stanov, Volebného a Rokovacieho poriadku,
  2. voliť a odvolávať členov a náhradníkov predstavenstva a kontrolnej komisie, schvaľovať nových členov predstavenstva a členov kontrolnej komisie,
  3. schvaľovať riadnu a mimoriadnu účtovnú závierku,
  4. oboznámiť sa s vyjadrením kontrolnej komisie k riadnej účtovnej závierke za účtovné obdobie a k návrhu na rozdelenie zisku alebo úhrady straty družstva,
  5. rozhodovať o rozdelení a použití zisku, prípadne o spôsobe úhrady straty,
  6. rozhodovať o zvýšení alebo znížení zapisovaného základného imania,
  7. rozhodovať o odvolaniach proti uzneseniam predstavenstva,
  8. rozhodovať o rozdelení, zlúčení, splynutí a o inom zrušení družstva alebo zmene právnej formy,
  9. schvaľovať a odvolávať audítora,
  10. rozhodovanie o ďalších záležitostiach týkajúcich sa družstva a jeho činnosti, pokiaľ tak ustanovuje obchodný zákonník, stanovy, prípadne pokiaľ si rozhodovanie o niektorej veci vyhradilo.

Schôdzu Zhromaždenia delegátov zvoláva predstavenstvo podľa potreby, najmenej raz za rok.

Program rokovania musí byť oznámený na pozvánkach zaslaných delegátom najneskôr osem dní pred konaním Zhromaždenia delegátov. Na rokovanie Zhromaždenia delegátov musia byť pozvaní písomne všetci zvolení delegáti. Pri hlasovaní má každý delegát jeden hlas. Delegát Zhromaždenia delegátov môže splnomocniť iného člena družstva, aby ho zastupoval na Zhromaždení delegátov. Tým nie sú dotknuté predpisy o zastúpení zo zákona, alebo na základe súdneho rozhodnutia.