Členská samospráva v súlade s čl. 81 Stanov je orgánom družstva. Zriaďuje sa podľa požiadaviek a rozhodnutia predstavenstva. Členskú samosprávu organizačne tvoria členovia družstva bytového domu alebo súboru bytových domov.

Do pôsobnosti členskej samosprávy patrí:

 1. voliť a odvolávať predsedu členskej samosprávy, ktorý sa voľbou stáva delegátom Zhromaždenia delegátov,
 2. rozhodovať o vystúpení členskej samosprávy z družstva na základe súhlasu všetkých členov členskej samosprávy,
 3. prerokovávať všetky záležitosti týkajúce sa členstva v družstve v súlade so stanovami,
 4. voliť kandidátov na členov predstavenstva a kontrolnej komisie družstva v súlade s volebným poriadkom.

Členská schôdza samosprávy

 1. V zmysle čl. 82 Stanov Členskú schôdzu samosprávy zvoláva predseda členskej samosprávy podľa potreby.
 2. Predseda členskej samosprávy musí zvolať členskú schôdzu samosprávy, ak o to požiada:
  1. jedna tretina všetkých členov samosprávy,
  2. predstavenstvo družstva.
 3. Ak predseda členskej samosprávy nevyhovie žiadosti podľa ods. 2 do jedného mesiaca, je predstavenstvo oprávnené zvolať členskú schôdzu samosprávy samo.
 4. Členskú schôdzu samosprávy vedie predseda členskej samosprávy. V prípade, že členskú schôdzu samosprávy zvolalo predstavenstvo, vedie ju poverený člen predstavenstva.
 5. O zvolaní členskej schôdze samosprávy a o programe rokovania musia byť členovia samosprávy upovedomení najmenej 5 dní pred jej konaním. Písomnú pozvánku môže nahradiť písomné oznámenie vyvesené na oznamovacích tabuliach vo všetkých domoch príslušnej členskej samosprávy.
 6. Členská schôdza samosprávy volí a odvoláva predsedu členskej samosprávy nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov samosprávy.
 7. Výsledky volieb predsedu členskej samosprávy a navrhovaných kandidátov na členov predstavenstva a kontrolnej komisie sa spracovávajú formou zápisnice v súlade s čl. 67.
 8. Členská schôdza samosprávy je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov členskej samosprávy. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov členskej samosprávy. To neplatí v prípade rozhodovania vo veci v súlade s ods. 3.
 9. Ak nie je v hodine uvedenej pre konanie samosprávy prítomná nadpolovičná väčšina členov, môže sa schôdza konať o pätnásť minút neskoršie. V tom prípade je členská schôdza samosprávy spôsobilá uznášať sa z počtu najmenej troch členov samosprávy. Môže však rokovať a rozhodovať len o tých záležitostiach, ktoré boli uvedené v programe rokovania. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovali dve tretiny prítomných členov.

Člen družstva sa zúčastňuje členskej schôdze samosprávy, ktorej je členom. Člen družstva má právo hlasovať a voliť na členskej schôdzi samosprávy. Právo účasti na členskej schôdzi samosprávy, ktorej sú členmi, majú obidvaja manželia -spoloční členovia. Patrí im spoločne jeden hlas. Člen, ktorý má v tom istom družstve individuálne členstvo a súčasne je jeho členom na základe spoločného členstva manželov, má z obidvoch týchto členstiev pokiaľ sú v jednej členskej samospráve, spoločne s druhým manželom – spoločným členom len jeden hlas. Zásada účasti člena (manželov – spoločných členov) na členských schôdzach samosprávy, ako aj zásada jedného hlasu a pasívneho volebného práva platí pre všetky okruhy pôsobnosti členských samospráv.

Pozvánka na členskú schôdzu samosprávy
Zápisnica z členskej schôdze samosprávy