Úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytov

Bytové družstvo Spišská Nová Ves v zmysle novely zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov zriadilo bankové účty pre každý bytový dom. Každý užívateľ bytu obdržal mesačný predpis za služby spojené s užívaním bytu, kde má uvedené číslo účtu, variabilný symbol a špecifický symbol.

Žiadame Vás, aby ste uhrádzali platby na tento účet a správne uviedli variabilný symbol (VS) a špecifický symbol (ŠS). V opačnom prípade platba nebude zrealizovaná a za jej vyhľadávanie sme oprávnení Vám účtovať poplatok v zmysle rozhodnutia Predstavenstva BD SNV.

Opakovane upozorňujeme užívateľov bytov, že platby je možné realizovať:

  • bezhotovostným prevodom z účtu,
  • hotovostným vkladom v SLSP, ktorý nie je spoplatnený,
  • poštovými poukazmi

Predpis nájomného za plnenia spojené s užívaním bytu je splatný posledný deň predchádzajúceho mesiaca (t. j. za január 2023 je splatný do 31.12.2022).

Ďalej žiadame užívateľov bytov a NP, aby v prípade zmeny bankového účtu, z ktorého realizujú úhrady platieb túto zmenu oznámili BD SNV  – bytové a právne oddelenie.

Kompletný sadzobník poplatkov a cien prác platný od 01.03.2024