Členstvo v družstve

Členmi družstva môžu byť fyzické osoby.

1. Neplnoletá fyzická osoba sa môže stať členom družstva iba z dôvodu dedenia alebo prevodu členských práv a povinností schváleného súdom neplnoletej osobe. Za maloletého koná a robí právne úkony jeho zákonný zástupca alebo súdom ustanovený opatrovník. Obdobne sa toto ustanovenie vzťahuje aj na osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony.

2. Po splnení podmienok vyplývajúcich zo zákona a stanov vzniká členstvo za trvania družstva: a) prijatím za člena na základe písomnej členskej prihlášky, b) prevodom členstva, c) iným spôsobom ustanoveným zákonom.

Postup pri žiadosti o členstvo v družstve

1. Žiadateľ –vyplní písomnú prihlášku, ktorú si vyžiada na právnom oddelení č. dverí 210 a č. dverí 212, prípadne z webstránky BD SNV.

2. K prihláške musí byť pripojený doklad o zaplatení zápisného a základného členského vkladu v sume platného Sadzobníka poplatkov a cien prác schváleného Predstavenstvom BD SNV. Prihlášku môže podať len osoba spôsobilá na právne úkony.

3. Žiadateľ uhradí :
Zápisné za člena BD:        19,92 €
Základný členský vklad:       7,- €

4. Predstavenstvo BD SNV rozhodne o prihláške za člena družstva najneskôr na prvom zasadnutí v mesiaci nasledujúcom po dni, kdeby bola družstvu doručená. Toto rozhodnutie musí byť žiadateľovi doručené písomne, bez zdôvodnenia postupu a je konečné.

5. BD SNV vráti zápisné a základný členský vklad žiadateľovi, ktorého neprijalo za člena do tridsiatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o neprijatí za člena družstva.