História Bytového družstva Spišská Nová Ves

Pre zabezpečenie riešenia bytovej výstavby sa popri komunálnej a individuálnej výstavbe začala aj družstevná a podniková výstavba.

V máji 1959 bol schválený zákon, ktorý obnovil družstevnú bytovú výstavbu prostredníctvom stavebných bytových družstiev. Stavebné bytové družstva (ďalej len SBD) sa stalo socialistickou právnickou osobou a zapísalo sa do podnikového registra.

Výstavbou družstevných bytov vznikli ďalšie SBD s malým počtom bytov, ktoré mali problémy v oblasti technického zabezpečenia výstavby, ale aj problémy ekonomickej a právnej povahy. Z týchto dôvodov sa zrodila myšlienka zlúčenia SBD v jedno družstvo, ktoré by vykonávalo svoju činnosť odborným a profesným aparátom.

Myšlienka zlúčenia sa uskutočnila za predsedníctva Odborového zväzu bytových družstiev p. Jaroslava Mikesku v roku 1972. Dňa 31.5.1972 Zhromaždenie delegátov 11. SBD občanov pri MsNV v Spišskej Novej Vsi, ako najväčšie SBD v rámci mesta prijalo uznesenie zmeniť názov družstva na SBD „Družba“ Spišská Nová Ves, ktoré sa stalo zároveň družstvom gestorským a ktoré prijímalo ostatné stavebné družstvá z okresu do svojho kolektívu. Integračný proces bol riadený Slovenským zväzom bytových družstiev. V rámci tohto procesu SBD Družba riadili volení členovia  predstavenstva v počte 17 členov, v zastúpení všetkých družstiev.

Dňa 24.4.1975 zasadalo výročné Zhromaždenie delegátov SBD Družba, ktoré prijalo a schválilo zmenu názvu na Okresné stavebné bytové družstvo Spišská Nová Ves (OSBD). Úmerne s intenzívnou výstavbou bytových domov a integráciou bytových družstiev zo Spišského Podhradia, Margecian, Levoče, Krompách, Spišských Vlách, Gelnice a tiež  BD Strojnotraktorová stanica a Štátne majetky sa zvyšoval počet bytov v správe OSBD, a ich počet kolísal:

19752282 bj.20007201 bj.
19804213 bj.20057007 bj.
19856493 bj.20107023 bj.
19906710 bj.20157771 bj.
19957241 bj.20207835 bj.
  20237960 bj.

 

Na základe požiadavky členskej základne v Levoči sa v roku 1990 odčlenilo 1006 bytov a vytvorili samostatné BD.

V roku 1992 Okresné stavebné bytové družstvo, podľa zákona č. 176/1990 Zb. z o bytoch, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve, v zmysle Obchodného zákonníka platného od 1.1.1992 sa transformovalo na Bytové družstvo Spišská Nová Ves (ďalej len BD SNV) so sídlom na ulici Kamenárska 5, Spišská Nová Ves. BD SNV zaregistrovalo nové Stanovy BD SNV a zapísalo základné imanie, ktoré bolo vytvorené základným členským vkladom.

Od roku 1988 BD SNV sídli v novopostavenom objekte na sídlisku Západ I. v Spišskej Novej Vsi a to v komplexe administratívnej budovy a centrálneho údržbárskeho strediska.

Vráťme sa na začiatok a pripomeňme si mená tých, ktorí písali 60-ročnú históriu nášho družstva. Nie je možné vymenovať všetkých, ktorí sa o jeho rozvoj zaslúžili. Žiaľ, mnohí už nie sú medzi nami, ale aj im patrí naša vďaka a uznanie.

Milan Šolc

1972 - 1984
Predseda družstva a predstavenstva

Ing. Ján Ilkovič

1984 - 1990
Predseda družstva a predstavenstva

Ing. Ján Ilkovič

1990 - 1992
riaditeľ družstva
v r. 1990 došlo k rozdeleniu funkcie predsedu predstavenstva a riaditeľa BD

Ing. Vladimír Filinský

1992 - 2020
riaditeľ BD

Ing. Kamil Maršalek

2020 - súčasnosť
riaditeľ BD