Údržbárske stredisko

Právne a bytové oddelenie

Prevod bytu do vlastníctva

Iné tlačivá

Zmena vlastníka bytu

Prevod členských práv a povinností

Žiadosť, dohoda o elektronickom doručovaní dokumentov

Úsek riaditeľa

Technický úsek

VZOR Vyúčtovania a Správy o činnosti správcu

Postup registrácie na portál poschodoch.sk