Na odstránenie havarijného stavu spoločných častí a spoločných zariadení domu, za havarijný stav sa pokladá situácia, keď je náhle narušené riadne užívanie bytu a ohrozená bezpečnosť bývania v bytovom dome, najmä: živelné udalosti, vytápanie bytov a spoločných priestorov z hlavných rozvodov SV, TÚV a ÚK a striech, únik plynu, stav výťahu ohrozujúci bezpečnosť prepravovaných osôb, skrat v elektrickom vedení bytového domu, prerušenie dodávky elektrickej energie, plynu, studenej vody, ÚK z dôvodu poruchy hlavných rozvodov zdravotechniky a elektroinštalácie, poškodenie alebo upchanie kanalizačnej prípojky. Odstránenie havarijného stavu pozostáva zo zásahu, ktorý iba zamedzí následnému vzniku škôd na majetku vlastníkov, resp. zabráni ohrozovaniu bezpečnosti bývania a osôb. Činnosť na zabezpečenie odstránenia havárií mimo času pracovnej doby zabezpečuje  pohotovostná služba, ktorá v prípade havárie je povinná vykonať prvý nutný zásah na ochranu majetku vlastníkov. Prvý zásah (v prípade havárie) je zásah pohotovostnej služby, pri ktorom sa nemusí úplne odstrániť porucha, iba sa zamedzí narastaniu prípadnej vzniklej škody na majetku vlastníkov, resp. zabráni ohrozovaniu bezpečnosti bývania.

Prvý zásah sa vzťahuje najmä na:a) živelnú udalosť(víchrica, povodeň, požiar, zemetrasenie),

  1. b) výpadok elektrickej energie alebo poškodenie elektrických rozvodov v dome,
  2. c) výpadok elektrickej energie v byte,
  3. d) porucha hlavných rozvodov teplej a studenej vody a rozvodov ÚK, vykurovacích telies a ich súčastí,
  4. e) porucha alebo upchatie kanalizačnej prípojky a kanalizačných zvodov,
  5. f) porucha regulátora tlaku plynu a únik plynu v byte alebo v spoločných priestoroch bytového domu,
  6. g) zatekanie zo strechy a dažďových zvodov,
  7. h) zaseknutie osoby vo výťahu.

 

Druhý a zásadný zásah je zásah, ktorý nasleduje po prvom zásahu a je nevyhnutný pre odstránenie porúch, ktoré sú vyšpecifikované v bodoch a) až g).

Druhý a zásadný zásah sa vykoná až po konzultácii so zástupcom vlastníkov, ktorý podľa dôležitosti sprevádzkovania technických zariadení domu alebo zabezpečenia dodávky vody, tepla, elektriny, odkanalizovania, a pod. rozhodne, či na ich realizáciu si vyžiada súhlas vlastníkov alebo dá súhlas a skutočnosť len oznámi vlastníkom na obvyklom mieste v bytovom dome.

 

Vlastníkov bytov a NP priestorov žiadame nahlasovať poruchy:

– v pracovné dni od 7:00 hod. do 15:00 hod. na telefónne číslo: 053/41 66 504,

– v pracovné dni po 15:00 hod. a v čase víkendov a sviatkov na telefónne číslo: 053/41 66 501.

 

Dispečing BD do 15:15 hod.: 053 / 41 66 504

Dispečing BD po 15:15 hod.: 053 / 41 66 501

Dispečing mobil: 0905 499 881