V zmysle čl. 72 Stanov je Predstavenstvo štatutárnym orgánom družstva. Riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, pokiaľ nie sú zákonom, stanovami a rozhodnutím Zhromaždenia delegátov vyhradené inému orgánu družstva. Za svoju činnosť zodpovedá Zhromaždeniu delegátov. Predstavenstvo plní uznesenie Zhromaždenia delegátov a zodpovedá mu za svoju činnosť, pravidelne podáva správy o svojej činnosti a o činnosti družstva, zvoláva a pripravuje jeho rokovanie.

Predstavenstvo má 9 členov, ktorí sa volia z členov družstva. Z jednej členskej samosprávy môže byť do predstavenstva navrhnutý len jeden kandidát na člena predstavenstva. Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu predstavenstva a dvoch podpredsedov.

Do pôsobnosti predstavenstva patrí:

 – koordinovať činnosť členských samospráv,
– rušiť uznesenia Členskej schôdze samosprávy, ak sú v rozpore so všeobecne záväznými predpismi, stanovami alebo záujmami družstva; zrušené uznesenie môže nahradiť vlastným uznesením,
– schvaľovať metodiku stanovenia výšky preddavkov a úhrad za plnenie poskytované s nájmom a s užívaním bytu, ako aj spôsob ich vyúčtovania,
– schvaľovať rozpočet hospodárenia a jeho zmeny v záujme zvýšenia ekonomickej a finančnej efektívnosti úrovne hospodárenia družstva,
– prerokovať riadnu účtovnú závierku za účtovné obdobie, hodnotiť výsledky činnosti družstva a predkladať ich Zhromaždeniu delegátov na schválenie spolu s návrhmi na rozdelenie a použitie zisku, prípadne na úhradu straty,
– prerokovať správy kontrolnej komisie a správy z kontrol vykonaných inými orgánmi, schvaľovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
– rozhodovať o prijatí za člena družstva a vylúčení člena podľa čl. 15 Stanov,
– prerokovať prevody členských práv a povinností v zmysle platných zákonov,
– schvaľovať organizačný poriadok družstva, ako aj iné vnútrodružstevné predpisy.

V zmysle čl. 73 Stanov je v právomoci predstavenstva schvaľovať volebné obvody, počet delegátov na najbližšie volebné obdobie a podmienky voľby delegátov.

Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, spravidla raz za mesiac. Schôdze predstavenstva sa môžu zúčastniť s hlasom poradným poverený člen kontrolnej komisie, pracovníci správy družstva a na požiadanie aj zástupcovia členskej samosprávy a zástupcovia odborovej organizácie pracovníkov družstva. Rokovanie predstavenstva zvoláva, organizuje a riadi predseda predstavenstva, v jeho neprítomnosti podpredseda predstavenstva. Jednotlivé body programu uvádza a odôvodňuje spravidla ten, kto ich predkladá, pričom súčasne predkladá aj návrh uznesenia.

Prácu predstavenstva organizuje predseda. V tejto činnosti:

 – zvoláva a riadi schôdzu predstavenstva a navrhuje program jej rokovania,
– organizuje prípravu schôdze predstavenstva, rozhoduje o prizvaní ďalších účastníkov rokovania,
– koná v mene predstavenstva navonok vo všetkých veciach družstva,
– podpisuje s ďalším členom predstavenstva právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma.

Za predstavenstvo koná navonok predseda, v jeho neprítomnosti 1. podpredseda. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda predstavenstva a 1. podpredseda, v neprítomnosti jedného z nich 2. podpredseda, resp. ďalší člen predstavenstva.

Predseda predstavenstva za výkon funkcie zodpovedá predstavenstvu.

Podľa čl. 76 Stanov Rozhodovanie o bytových otázkach v tejto činnosti predstavenstvo:

 – prideľuje členom družstva byty,
– uzatvára nájomné zmluvy o nájme družstevných bytov podľa čl. 31 Stanov,
– rozhoduje o zvýšení príspevku na výkon správy do výšky preukázateľne zvýšených nákladov na výkon správy, ktoré vyplývajú zo zmien cenových predpisov a všeobecne záväzných predpisov a nariadení,
– schvaľuje dohodu o výmene bytu podľa čl. 48 Stanov,
– schvaľuje súhlas k dočasnému užívaniu bytu alebo jeho časti na iné účely ako bývanie čl. 52 Stanov,
– uzatvára s členom – nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru) dohodu o zániku nájmu podľa čl. 49 Stanov,
– uzatvára s členom dohodu o zániku členstva podľa čl. 13 Stanov,
– mení a ruší právoplatné rozhodnutie o pridelení družstevného bytu,   
– uzatvára zmluvy o prenechaní družstevného bytu do nájmu na dobu určitú.

Členovia Predstavenstva v období rokov 2018 – 2023:

Mgr. Soňa Bobková           predsedníčka (Za Hornádom)

Mgr. Mária Peklanská      1. podpredsedníčka (sídl. Západ I.)

Juraj Karpinský                  2. podpredseda (sídl. Mier)

Denisa Dolníková               člen (sídl. Západ II.)

Ing. Jozef Joppa                člen (sídl. Mier)

Ing. Maroš Mihalik            člen (sídl. Tarča)

Ing. Zuzana Krajňáková   člen (sídl. Západ I.)

Eva Liptáková člen            (Gelnica a okolie)

Janka Plencner                  člen (mesto, sídl. Východ)