Nie, stanovuje sa na základe spotrieb v byte (teplá voda, studená voda, vodné stočné, teplo ÚK).

Každý vlastník bytu, ktorý užíva byt je povinný oznámiť správcovi počet osôb aj v prípade zmeny trvalého pobytu aj keď byt prenajíma.

Do 25.dňa predchádzajúceho mesiaca. Napr. zálohový predpis je platný od 1.1.2023, tento je potrebné uhradiť do 25.12.2022 z dôvodu povinnosti uhrádzať platbu mesiac vopred. Každý nový mesačný predpis je platný do vydania nového mesačného predpisu.

BD SNV vydáva celoplošne nové mesačné predpisy raz ročne, spravidla v druhej polovici decembra na nasledujúci rok.

Ak na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vlastníci schvália napr. zvýšenie fondu údržby a opráv, upratovanie spoločných priestorov hradené z nákladov bytového domu, atď., vtedy BD SNV vydáva nové mesačné predpisy platné k aktuálnemu dátumu.

BD SNV upravuje mesačné predpisy po spracovaní vyúčtovania za kalendárny rok, ak výsledkom vyúčtovania bol nedoplatok minimálne cca 150,- €.

Je potrebné na BD SNV doručiť žiadosť o preúčtovanie platby aj s kópiou dokladu o zaplatení.

Áno, ak vlastník bytu vie predpokladať svoje spotreby v byte, mesačný predpis mu BD SNV na vlastnú žiadosť prepočíta a upraví.

Áno, na rovnaké číslo účtu aj variabilný symbol ako uhrádzate mesačné platby.

Konečné vyúčtovanie za predchádzajúce obdobie (od 1.1. do 31.12.) sa musí spracovať zo zákona do 31.5. nasledujúceho roku.

Preplatky BD SNV zasiela do 30 dní od prevzatia vyúčtovania.

Nedoplatok je potrebné uhradiť do 30 dní od prevzatia vyúčtovania.

Ak na konečnom vyúčtovaní nie je uvedené číslo Vášho účtu, je potrebné ho písomnou formou nahlásiť pracovníčke nájomného, preplatky neposielame automaticky na číslo účtu, z ktorého sú uhrádzané mesačné platby.

Ak na konečnom vyúčtovaní je číslo Vášho bankového účtu uvedené, preplatok posielame automaticky.

Áno, po konzultácii s pracovníčkou nájomného, ktorá Vám presne vyčísli do kedy Váš preplatok postačuje na úhradu mesačných platieb.