Bytové družstvo
Kamenárska 5
052 01 Spišská Nová Ves

IČO: 00174505
DIČ: 2020502517
IČ DPH: SK2020502517
Bankové spojenie: SLSP, a.s. Spišská Nová Ves
IBAN: SK88 0900 0000 0005 2273 5493 BIC: GIBASKBX
Právna forma: Družstvo 
Zapísané:
Obchodný register Mestský súd Košice, oddiel Dr, vložka číslo 1054/V

Spojovateľ do 15.00 hod.

tel.: 053 41 66 500

Spojovateľ od 15.00 hod.

tel.: 053 41 66 501

vratnica@bdsnv.sk

 

PRÍZEMIE
vrátnica

Predstavenstvo Bytového družstva, Spišská Nová Ves

Mgr. Soňa BOBKOVÁ

predseda predstavenstva BD

Lokalita: Za Hornádom a Tarča

tel.: +421 918 113 656, +421 907 688 822

Janka PLENCNER

1.podpredseda predstavenstva BD

Lokalita: Mesto stred

tel.: +421 905 462 081

Ing. Maroš MIHALIK

2.podpredseda predstavenstva BD

Lokalita: Za Hornádom a Tarča

tel.: +421 903 104 520

Mgr. Andrea BALÁŽIOVÁ

člen predstavenstva BD

Lokalita:  sídlisko Mier

tel.: +421 940 912 919

Patrícius KOVÁČ

člen predstavenstva BD

Lokalita: sídlisko Mier

tel.: +421 905 969 946

Katarína MARKULÍKOVÁ

člen predstavenstva BD

Lokalita: sídlisko Západ II. a Smižany

tel.: +421 905 970 399

Ing. Vladislav MÜLLER

člen predstavenstva BD

Lokalita: Vidiek

tel.: +421 905 968 137

Eva OELSCHLÄGEROVÁ

člen predstavenstva BD

Lokalita: sídlisko Západ I.

tel.: +421 905 972 253

Ladislav PAVELKA

člen predstavenstva BD

Lokalita: sídlisko Západ I.

tel.: +421 917 389 032

STREDISKO ÚDRŽBY

Vedúci strediska

Ing. Daniel Hvizdoš

tel.: 053 41 66 503
mobil: +421 915 992 483
hvizdos@bdsnv.sk

 

PRÍZEMIE
kancelária 118

Dispečing – do 15.00 hod.

Veronika Gavalierová

tel.: 053 41 66 504
mobil: +421 905 499 881
dispecing@bdsnv.sk

 

 

PRÍZEMIE
kancelária 117

Tu vybavíte:
 – požiadavky na údržbu v byte bytového domu
 – požiadavky na údržbu a opravy spoločných priestorov, spoločných častí a zariadení bytového domu 
 – evidencia porúch, zásahy pohotovostnej havarijnej služby

Dodávateľská údržba

Ing. Michaela Marjaniková

tel.: 053 41 66 505
mobil: +421 917 525 074
marjanikova@bdsnv.sk

 

PRÍZEMIE
kancelária 116

Tu vybavíte:
– drobná dodávateľská údržba v oblasti opráv a údržby bytových domov v správe BD SNV 
– stavebné úpravy v bytoch a nebytových priestoroch, stavebné konania 

– technické obhliadky bytov a domov 

– zmluvné vzťahy – objednávky 

– preberacie konania dodávateľských prác v bytových domoch 

– preberanie, odovzdávanie spoločných priestorov bytových domov 

– opravy strechy bytových domov 
– evidencia dodávateľských zmlúv, faktúry za práce, vybavovanie reklamácií

Fakturačné oddelenie strediska údržby

Mgr. Mariana Štrauchová

tel.: 053 41 66 506
mobil: +421 907 023 295
strauchova@bdsnv.sk

 

PRÍZEMIE
kancelária 116

Tu vybavíte:
– evidencia opráv z FPÚO 
– evidencia vykonaných opráv pre iné fyzické a právnické osoby

– podklady – faktúry za likvidáciu poistných udalostí

Podstredisko výťahy

Marián Javorský

tel.: 053 41 66 507
mobil: +421 905 479 665
vytahy@bdsnv.sk

Jozef Galdon

tel.: 053 41 66 507
mobil: +421 915 992 487
galdon@bdsnv.sk

Martin Čuba

tel.: 053 41 66 507
mobil: +421 905 231 990
cuba@bdsnv.sk

 

PRÍZEMIE
kancelária 113

Podstredisko elektro

Jozef Michalko

tel.: 053 41 66 508
mobil: +421 918 685 531
michalko@bdsnv.sk

 

PRÍZEMIE
kancelária 115

ÚSEK RIADITEĽA

Riaditeľ

 

tel.: 053 41 66 522
mobil:
riaditel@bdsnv.sk

 

1. POSCHODIE
kancelária 206

Sekretariát riaditeľa

Simona Gazdurová

tel.: 053 41 66 524
mobil: +421 918 689 249
sekretariat@bdsnv.sk

 

1. POSCHODIE
kancelária 207

Tu vybavíte:

 – Registratúra (evidencia došlej a odoslanej pošty, objednávok, zmlúv)
 – zvolávanie schôdzi vlastníkov

PRÁVNE A BYTOVÉ ODDELENIE

Vedúci právneho a bytového oddelenia

Mgr. Ivana Dunčková

tel.: 053 41 66 560
mobil: +421 915 992 484
pravne@bdsnv.sk

 

1. POSCHODIE
kancelária 210

Samostatný odborný referent

Henrieta Zvolenská

tel.: 053 41 66 525
mobil: +421 918 794 891
zvolenska@bdsnv.sk

 

1. POSCHODIE
kancelária 208

Tu vybavíte:

 – právna a bytová agenda
 – písomné hlasovania, zápisnice zo schôdzí, uznesenia zo schôdzí 
 – evidencia zástupcov vlastníkov, evidencia GDPR

 – zhromaždenie delegátov, PBD, členská samospráva

 – zmeny v registri spoločenstiev, vznik, likvidácia SVB

 – evidencia bytových domov, blokov, súpisné čísla
 – nájom striech – antény, výrub stromov, deratizácia verejného priestranstva
 – hospodárska správa, odpadové hospodárstvo družstva
 – prenájom v areáli družstva
 – pracovná zdravotná služba
 – portál poschodoch.sk, elektronické doručovanie dokumentov
 – aktuálne informácie, reklama, organizačné predpisy družstva

Právne a bytové oddelenie

Miloslava Kováčová

tel.: 053 41 66 543
mobil: +421 905 943 511
kovacova@bdsnv.sk

 

1. POSCHODIE
kancelária 210

Tu vybavíte:

 – právna a bytová agenda 
 – mesačný zálohový predpis, zálohové platby, tvorba FPUO 

 – ročné zúčtovanie nákladov – preplatky, nedoplatky 

 – prevod bytu do vlastníctva, prevod členských práv 

 – evidencia vlastníkov a nájomcov bytu, všetky zmeny (zmena priezviska, titul, zmena adresy,  zmena plôch bytov) 

 – informácie o členoch, práva a povinnosti 

 – potvrdenia správcu o nedoplatkoch k bytu 

 – fotokópie kolaudačných rozhodnutí bytových domov, pôdorysov bytov, zmlúv o výkone správy a iné 

 – evidencia upomienok, dlžníkov 

 – bytové domy

Právne a bytové oddelenie

Janka Hvizdošová

tel.: 053 41 66 542
mobil: +421 915 992 475
hvizdosova@bdsnv.sk

 

1. POSCHODIE
kancelária 212

Tu vybavíte:

 – právna a bytová agenda 
 – mesačný zálohový predpis, zálohové platby, tvorba FPUO 

 – ročné zúčtovanie nákladov – preplatky, nedoplatky 

 – prevod bytu do vlastníctva, prevod členských práv 

 – evidencia vlastníkov a nájomcov bytu, všetky zmeny (zmena priezviska, titul, zmena adresy,  zmena plôch bytov) 

 – informácie o členoch, práva a povinnosti 

 – potvrdenia správcu o nedoplatkoch k bytu 

 – fotokópie kolaudačných rozhodnutí bytových domov, pôdorysov bytov, zmlúv o výkone správy a iné 

 – evidencia upomienok, dlžníkov 

 – bytové domy

ÚSEK EKONOMIKY A TaVH

Vedúci ekonomiky a TaVH

Ing. Jana Rušinová

tel.: 053 41 66 545
mobil: +421 908 360 050
rusinova@bdsnv.sk

 

2. POSCHODIE
kancelária 313

Vedúci všeobecnej učtárne

Mária Letkovská

tel.: 053 41 66 547
mobil: +421 915 992 479
letkovska@bdsnv.sk

 

2. POSCHODIE
kancelária 301

Všeobecná učtáreň

Renáta Fecková

tel.: 053 41 66 528
mobil: +421 907 907 690
feckova@bdsnv.sk


2. POSCHODIE

kancelária 302

Tu vybavíte:

 – ekonomická a účtovná agenda bytových domov a SVB&
 – evidencia základného imania

 – evidencia členských prevodov, anuitných splátok pri prevode bytu do osobného vlastníctva

 – evidencia úverových účtov družstevnej bytovej výstavby so SZRB

 – zabezpečenie nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy (FPÚO) – archív 
 – zabezpečenie obstarávania služieb mobilných operátorov

Zuzana Blahutová

tel.: 053 41 66 548
mobil: +421 915 992 476
financnyreferent@bdsnv.sk


Marcela Hovančíková

tel.: 053 41 66 557
mobil: +421 908 798 422
hovancikova@bdsnv.sk

 

2. POSCHODIE
kancelária 309

Tu vybavíte:

 – ekonomická a účtovná agenda bytových domov a SVB  
 – kompletizácia žiadostí o úvery zo ŠFRB a komerčných bánk

Tu vybavíte:

 – ekonomická a účtovná agenda bytových domov a SVB  – predpis a úhrady za prenájom spoločných priestorov v bytových domoch
 – fakturácia a evidencia pohľadávok za prenájom kancelárií, skladov a miest na parkovanie v areáli bytového družstva

Zuzana Mikolajová

tel.: 053 41 66 562
mobil: +421 904 380 303
mikolajova@bdsnv.sk

 

Simona Šmelková

tel.: 053 41 66 559
mobil: +421 945 461 187
smelkova@bdsnv.sk

 

2. POSCHODIE
kancelária 303

Tu vybavíte:

 – ekonomická a účtovná agenda bytových domov a SVB – úhrady faktúr za dodávku služieb a čerpanie FPÚO bytových domov a SVB 
– Správa o činnosti správcu

Tu vybavíte:

 – ekonomická a účtovná agenda bytových domov a SVB
 – úhrady faktúr za dodávku služieb a čerpanie FPÚO bytových domov a SVB 

– Správa o činnosti správcu

Magdaléna Cibulová

tel.: 053 41 66 544
mobil: +421 905 796 938
cibulova@bdsnv.sk

 

2. POSCHODIE
kancelária 311

Tu vybavíte:

 – ekonomická a účtovná agenda bytových domov a SVB 
– zabezpečenie úhrady svojpomocných požiadaviek zástupcov vlastníkov bytových domov a predsedov SVB 
 – fakturácia činnosti správcu bytovým domom a SVB 
 – výber manipulačných poplatkov v zmysle platného
Sadzobníka poplatkov a služieb

Fond prevádzky, údržby a opráv

Beáta Antošová

tel.: 053 41 66 546
mobil: +421 915 992 469
antosova@bdsnv.sk

 

 

2. POSCHODIE
kancelária 302

Tu vybavíte:

 – ekonomická a účtovná agenda bytových domov a SVB 
 – evidencia tvorby a čerpania FPÚO bytových domov a nebytových priestorov a SVB
 – evidencia zostatkov nesplatených úverov bytových domov zo ŠFRB a komerčných bánk

Personálne a mzdové oddelenie

Mgr. Lýdia Bdžochová

tel.: 053 41 66 527
mobil: +421 905 468 641
mzdove@bdsnv.sk

 

 

2. POSCHODIE
kancelária 310

ODDELENIE TEPELNÉHO A VODNÉHO HOSPODÁRSTVA

Vedúci - Energetik

Ing. Miroslav Badzik

tel.: 053 41 66 552
mobil: +421 907 182 111
badzik@bdsnv.sk

 

2. POSCHODIE
kancelária 307

Tu vybavíte:
 – odpisy, spotreba a poruchy PRVN v bytoch
 – ročné vyúčtovanie nákladov – teplo na vykurovanie 

 – 
informácie o spotrebe a nákladov za teplo, TÚV, elektrinu a plynu (domové kotolne)
– meranie teploty vody 

– 
evidencia pomerov tepla v bytových domoch a polohové koeficienty v bytoch

Tepelné hospodárstvo

Mgr. Terézia Dutková

tel.: 053 41 66 552
mobil: +421 908 218 284
dutkova@bdsnv.sk

 

2. POSCHODIE
kancelária 307

Tu vybavíte:
 – odpisy, spotreba a poruchy PRVN v bytoch
 – evidencia revízií a závad VTZ – plynových 

 – 
ročné vyúčtovanie nákladov – teplo na vykurovanie
 – evidencia vykurovacích telies a PRVN 

 – 
informácie o spotrebe a nákladov za teplo, TÚV, elektrinu a plynu (domové kotolne)

Vodné hospodárstvo

Jaroslava Lesňáková

tel.: 053 41 66 551
mobil: +421 915 992 478
lesnakova@bdsnv.sk

 

2. POSCHODIE
kancelária 308

Tu vybavíte:
 – odpisy a spotreba SV a TÚV v bytoch
 – spotreba SV v bytových domoch 

 – 
výmena vodomerov SV a TÚV
 – ročné vyúčtovanie nákladov – SV a TÚV 

 – 
ročné vyúčtovanie nákladov – orientačný prepočet

ODDELENIE TECHNICKEJ ÚDRŽBY A INVESTIČNEJ VÝSTAVBY

Vedúci oddelenia technickej údržby a investičnej výstavby

Ing. Adriana Ontková

tel.: 053 41 66 556
mobil: +421 915 439 567
slovinska@bdsnv.sk

 

2. POSCHODIE
kancelária 306

Tu vybavíte:
 – zabezpečenie komplexnej obnovy bytového domu
 – zabezpečenie dodávateľskej údržby v oblasti opráv a údržby bytových domov 
 – vykonanie technickej obhliadky bytov a bytových domov 

 – výkon inžinierskej činnosti 

 – zabezpečenie energetického certifikátu
 

Investičná výstavba

Ing. Gabriela Filipová

tel.: 053 41 66 555
mobil: +421 905 245 529
technika@bdsnv.sk

 

2. POSCHODIE
kancelária 304

Tu vybavíte:
 – zabezpečenie komplexnej obnovy bytového domu
 – vykonanie technickej obhliadky bytov a bytových domov 
 – výkon inžinierskej činnosti 

SKLAD

Vedúca skladu

Zuzana Jochmanová
tel.: 053 41 66 510
mobil: +421 917 861 809
sklad@bdsnv.sk

 

VONKAJŠIA BUDOVA

Zásobovanie

Vladimír Michalko

tel.: 053 41 66 513
mobil: +421 908 983 424
zasobovanie@bdsnv.sk

STREDISKO KROMPACHY

Ing. Katarína Marčišovská

mobil: +421 918 689 251
krompachy@bdsnv.sk

Krompachy
Hlavná 22

Tu vybavíte:

 – požiadavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov v lokalite Krompachy
 – korešpondencia od vlastníkov bytov

 – informácie k bytovým domom v lokalite Krompachy

POHOTOVOSŤ volať len v prípadoch ohrozenia života, zdravia alebo majetku vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

POHOTOVOSŤ VODO-ÚK

od 15.00 hod – 7.00 hod

+421 915 937 389
POHOTOVOSŤ VÝŤAHY

od 15.00 hod – 7.00 hod

+421 915 938 118
POHOTOVOSŤ ELEKTRO

od 15.00 hod – 7.00 hod

+421 915 938 909