Právna oblasť

1. Chcete sa stať členom BD SNV?

Členom BD SNV sa môže stať fyzická osoba, ktorá je plnoletá.

Podmienkou na prijatie za člena BD SNV je podanie Prihlášky za člena BD SNV na BD SNV, úhrada zápisného za člena BD SNV vo výške 19,92 € a základného členského vkladu 6,64 €.

Po splnení vyššie uvedených podmienok je prihláška postúpená na najbližšie zasadnutie Predstavenstva BD SNV, ktoré rozhoduje o prijatí za člena BD SNV. Rozhodnutie Predstavenstva BD SNV bez odôvodenia zasielame bezodkladne písomne žiadateľom.

2. Člen BD SNV ako neplnoletá osoba?

Neplnoletá osoba sa môže stať členom družstva iba z titulu dedenia alebo prevodu členských práv a povinností.

Prevod členských práv a povinností na neplnoletú osobu schvaľuje súd. Za maloletého koná a robí právne úkony jeho zákonný zástupca alebo súdom ustanovený opatrovník (napr. podpísanie prevodu, prihlášky za člena). Vyššie uvedený postup sa vzťahuje aj na osoby pozbavené spôsobilosti na právne úkony.

3. Postup pri prevode členských práv a povinností spojených s členstvom v družstve („predaj nájomného bytu“)?

K prevodu členských práv a povinností môže pristúpiť len nájomca družstevného bytu a člen družstva (problém nastáva ak je nájomná zmluva vypovedaná alebo člen družstva vylúčený).

Pri prevode členských práv a povinností je v prvom rade potrebné pristúpiť k vyplneniu formulára k prevodu členských práv a povinností, v ktorom sa uvádzajú základné osobné údaje prevádzajúcich a nadobúdateľov. Ak nadobúdateľ nie je členom družstva tak je potrebné vyplniť aj žiadosť o prijatie za člena družstva, viď otázka Chcel by som sa stať členom družstva. BD SNV vyhotový Dohody o prevode členských práv a povinností. Na vyzvanie príslušného zamestnanca BD SNV prevádzajúci pristúpi k prevzatiu dohôd, pričom je povinný dať si overiť podpis na dohodách. Dohody o prevode členských a práv a povinností, pri splnení všetkých vyššie uvedených skutočností sú predkladané Predstavenstvu BD SNV, ktoré berie prevody členských práv a povinnosti na vedomie.

BD SNV účtuje poplatok za vypracovanie Dohôd o prevode členských práv a povinností podľa platného sadzobníka poplatkov schváleného predstavenstvom Bytového družstva Spišská Nová Ves.

BD SNV akceptuje aj predloženie Dohody o prevode členských práv a povinnosti samotným prevádzajúcim, pri splnení všetkých náležitostí Dohody o prevode členských práv a povinností spojených s členstvom v družstve.

4. Postup pri prevode bytu do osobného vlastníctva?

Bytové družstvo Spišská Nová Ves prevádza byty do osobného vlastníctva v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Pred samotným prevodom bytu do osobného vlastníctva žiadateľ vyplní tlačivo „Žiadosť o prevod bytu do osobného vlastníctva“, ktoré si vyžiada osobne na právnom oddelení alebo elektronickou formou. Žiadateľ uhradí anuitu (t. j. nesplatený investičný úver) a manipulačný poplatok, ktorý BD SNV účtuje podľa platného sadzobníka poplatkov schváleného predstavenstvom Bytového družstva Spišská Nová Ves.

Žiadateľ odovzdá doklady, vyznačí príslušenstvo (pivnica) na technickej dokumentácií bloku a je oboznámený s ďalším postupom pri prevode bytu do osobného vlastníctva. BD SNV vyhotoví zmluvy o prevode bytu do osobného vlastníctva, ktoré budúci vlastník bytu následne podpíše.

V prípade, že žiadateľ – nájomca si nepodal žiadosť o odkúpenie bytu do osobného vlastníctva podľa zákona č. 42/1992 Z. z. o úprave majetkových vzťahov a vysporiadaní majetkových nárokov v družstvách v znení neskorších predpisov v termíne do 30.6.1992 pre príslušný katastrálny úrad je potrebné doložiť kolok v hodnote 66,- €.

Zmluvy o prevode bytu do osobného vlastníctva BD SNV prekladá na príslušný katastrálny úrad.

Rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva príslušný katastrálny úrad doručí priamo novému vlastníkovi bytu.

5. Predávate, darujete byt, potrebujete vyhlásenie správcu, že nemám nedoplatky?

V prípade zmeny vlastníka bytu (kúpna, darovacia a zámenná zmluva) potrebuje prevádzajúci vlastník bytu na účely katastrálneho konania vyhlásenie správcu, ktoré je zárukou, že prevádzajúci nemá voči správcovi podlžnosti. K vydaniu vyhlásenia správcu prevádzajúci vyplní žiadosť o vydanie vyhlásenia správcu, pričom ju môže poslať elektronickou formou, alebo žiadosť odovzdať priamo na sekretariáte alebo právnom oddelení BD SNV. Po prekontrolovaní všetkých úhrad príslušného vlastníka, informujeme vlastníka o prípadnom nedoplatku alebo preplatku na úhradách za plnenia spojených s užívaním bytu a preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv. Vyhlásenie o nedoplatkoch preberá vlastník bytu, v opačnom prípade sa poverená osoba na prevzatie vyhlásenia preukáže overeným splnomocnením.

BD SNV účtuje poplatok za vydanie vyhlásenia správcu podľa platného sadzobníka poplatkov schváleného predstavenstvom Bytového družstva Spišská Nová Ves.

Vyhlásenie správcu je platné do konca mesiaca v ktorom bolo vyhlásenie vydané.

Upozorňujeme vlastníkov bytov, že vyhlásenia správcu nevydávame na počkanie, preto je potrebné nahlásiť potrebu vydania vyhlásenia emailom, telefonicky alebo osobne aspoň deň vopred. V prípade zaslania žiadosti poštou je potrebné, aby vlastník uviedol svoj telefónny kontakt.

Vyhlásenia správcu nezasielame poštou ani elektronickou formou.

 

6. Potrebujete vyhlásenie správcu o nedoplatkoch pre účely banky?

V prípade, že potrebujete vyhlásenie správcu, že nemáte nedoplatky na úhradách za plnenia a preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv pre účely banky, je postup pre vydanie vyhlásenia zhodný ako pri vydaní vyhlásenia pre účely katastrálneho konania.

 

7. Potrebujete vedieť vek stavby – bytového domu?

BD SNV má k dispozícii kolaudačné rozhodnutia všetkých bytových domov v správe BD SNV. Právne oddelenie vlastníkovi bytu vyhotoví kópiu kolaudačného rozhodnutia.

8. Obdržali ste predžalobnú výzvu?

Právne oddelenie BD SNV priebežne zasiela predžalobné výzvy vlastníkom a nájomcom bytov, pri ktorých eviduje nedoplatok na úhradách za služby spojené s bývaním a preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv, alebo nedoplatok za nezaplatené faktúry. Právne oddelenie predžalobnou výzvou upozorňuje dlžníka na skutočnosť, že ak v lehote, ktorá je v predžalobnej výzve uvedená, nezaplatí nedoplatok v plnej výške dôjde k podaniu žalobného návrhu.

9. Potrebujete vyhotoviť kúpnu, darovaciu alebo zámennú zmluvu?

BD SNV okrem toho, že ponúka realitné služby pri predaji a kúpe bytov v správe BD SNV, ponúka svojim klientom, ktorí už majú kupujúceho alebo predávajúceho, službu vyhotovenia kúpnych, darovacích a zámenných zmlúv, návrhov na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, vydania vyhlásenia správcu.

10. Potrebujete predať alebo kúpiť byt?

BD SNV v rámci svojej činnosti ponúka svojim klientom aj realitné služby vo forme sprostredkovania kúpy a predaj bytov v správe BD SNV. V rámci realitnej činnosti ponúkame fotenie, inzerciu, obhliadky bytu, aktívnu komunikáciu s klientmi, spracovanie podkladov potrebných pre zmene vlastníka bytu. BD SNV nezaväzuje svojich klientov, tak aby si nemohli predať svoj byt prostredníctvom inej realitnej kancelárie alebo samostatne.

11. Potrebujete vyhotovenie zmluvy o nájme družstevného bytu?

V prípade, že ste stratili zmluvu o nájme družstevného bytu, a potrebujete ju na úradne účely, na právnom oddelení BD SNV Vám naši zamestnanci urobia kópiu už existujúcej nájomnej zmluvy.

12. Zomrel vlastník alebo nájomca bytu ?

Po úmrtí vlastníka alebo nájomcu bytu je potrebné, aby pozostalí rodinní príslušníci oznámili úmrtie doručením kópie úmrtného listu. Po priebehu dedičského konania, vydania osvedčenia o dedičstve, ktorého právoplatnosť je vyznačená na originály osvedčenia o dedičstve, je dedič bytu povinný na BD SNV zaslať alebo osobne doniesť kópiu osvedčenia o dedičstve.

13. Spoločný nájom bytu a členstvo manželov, čo v prípade rozvodu?

Spoločný nájom bytu a členstvo zákon priznáva len manželom. V prípade rozvodu manželstva spoločný nájom a členstvo v prípade nájomného bytu zo zákona zaniká. http://bdsnv.sk/otazky-a-odpovede/pravna-oblast/ http://bdsnv.sk/otazky-a-odpovede/pravna-oblast/Rozvedení manželia sú v čase po rozvode povinní na BD SNV doniesť dohodu rozvedených manželov, predmetom ktorej je aj rozhodnutie rozvedených manželov komu z nich prislúcha nájom a členstvo k predmetnému bytu. Podpisy rozvedených manželov musia byť na dohode úradne overené.

14. Kúpil som byt, kedy sa môžem prísť nahlásiť ako nový vlastník bytu ?

Od nového vlastníka bytu vyžadujeme predloženie rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva príslušným Okresným úradom, katastrálny odbor, to znamená, že nový vlastník je povinný sa prísť nahlásiť ako nový vlastník až po doručení rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva príslušným Okresným úradom, katastrálny odbor (min. 30 dní od podania návrhu na vklad vlastníckeho práva).

Spracovala: JUDr. Jana Guoth