Členská samospráva

Členská samospráva v súlade s čl. 81 Stanov je orgánom družstva. Zriaďuje sa podľa požiadaviek a rozhodnutia predstavenstva. Členskú samosprávu organizačne tvoria členovia družstva bytového domu alebo súboru bytových domov.

Do pôsobnosti členskej samosprávy patrí:

 1. voliť a odvolávať predsedu členskej samosprávy, ktorý sa voľbou stáva delegátom Zhromaždenia delegátov,
 2. rozhodovať o vystúpení členskej samosprávy z družstva na základe súhlasu všetkých členov členskej samosprávy,
 3. prerokovávať všetky záležitosti týkajúce sa členstva v družstve v súlade so stanovami,
 4. voliť kandidátov na členov predstavenstva a kontrolnej komisie družstva v súlade s volebným poriadkom.

Členská schôdza samosprávy

 1. V zmysle čl. 82 Stanov Členskú schôdzu samosprávy zvoláva predseda členskej samosprávy podľa potreby.
 2. Predseda členskej samosprávy musí zvolať členskú schôdzu samosprávy, ak o to požiada:
  1. jedna tretina všetkých členov samosprávy,
  2. predstavenstvo družstva.
 3. Ak predseda členskej samosprávy nevyhovie žiadosti podľa ods. 2 do jedného mesiaca, je predstavenstvo oprávnené zvolať členskú schôdzu samosprávy samo.
 4. Členskú schôdzu samosprávy vedie predseda členskej samosprávy. V prípade, že členskú schôdzu samosprávy zvolalo predstavenstvo, vedie ju poverený člen predstavenstva.
 5. O zvolaní členskej schôdze samosprávy a o programe rokovania musia byť členovia samosprávy upovedomení najmenej 5 dní pred jej konaním. Písomnú pozvánku môže nahradiť písomné oznámenie vyvesené na oznamovacích tabuliach vo všetkých domoch príslušnej členskej samosprávy.
 6. Členská schôdza samosprávy volí a odvoláva predsedu členskej samosprávy nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov samosprávy.
 7. Výsledky volieb predsedu členskej samosprávy a navrhovaných kandidátov na členov predstavenstva a kontrolnej komisie sa spracovávajú formou zápisnice v súlade s čl. 67.
 8. Členská schôdza samosprávy je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov členskej samosprávy. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov členskej samosprávy. To neplatí v prípade rozhodovania vo veci v súlade s ods. 3.
 9. Ak nie je v hodine uvedenej pre konanie samosprávy prítomná nadpolovičná väčšina členov, môže sa schôdza konať o pätnásť minút neskoršie. V tom prípade je členská schôdza samosprávy spôsobilá uznášať sa z počtu najmenej troch členov samosprávy. Môže však rokovať a rozhodovať len o tých záležitostiach, ktoré boli uvedené v programe rokovania. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovali dve tretiny prítomných členov.

Člen družstva sa zúčastňuje členskej schôdze samosprávy, ktorej je členom. Člen družstva má právo hlasovať a voliť na členskej schôdzi samosprávy. Právo účasti na členskej schôdzi samosprávy, ktorej sú členmi, majú obidvaja manželia -spoloční členovia. Patrí im spoločne jeden hlas. Člen, ktorý má v tom istom družstve individuálne členstvo a súčasne je jeho členom na základe spoločného členstva manželov, má z obidvoch týchto členstiev pokiaľ sú v jednej členskej samospráve, spoločne s druhým manželom – spoločným členom len jeden hlas. Zásada účasti člena (manželov – spoločných členov) na členských schôdzach samosprávy, ako aj zásada jedného hlasu a pasívneho volebného práva platí pre všetky okruhy pôsobnosti členských samospráv.

Pozvánka na členskú schôdzu samosprávy
Zápisnica z členskej schôdze samosprávy

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie.
Používaním týchto stránok s tým súhlasíte.
Cookies settings
Súhlasím
Nesúhlasím
Zásady používania súborov cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady používania súborov cookie

Čo sú cookies? Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.
Používanie cookies Používaním týchto stránok  vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok  považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. Prečo používame cookies? Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás.Ako môžete nastavenia cookies zmeniť? Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.Váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či blokoval, vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies len pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek zmazať. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.
Save settings
Cookies settings