Vedenie

Úlohou vedenia družstevnej organizácie je vytvárať podmienky pre trvalý technický a ekonomický rozvoj celého družstva v súlade s dlhodobou koncepciou družstva, riadiť jednotlivé organizačné jednotky a prostredníctvom nich plniť úlohy.

Vedenie zodpovedá P BD za činnosť družstva. Vedenie družstevnej organizácie vykonáva špecifické technické, ekonomické a prevádzkové činnosti, ktoré sú spoločné pre niektoré alebo všetky organizačné jednotky.

Riaditeľ BD: Ing. Kamil Maršalek
Telefón: 053/41 66 522
Mobil: +421 917 576 550
e-mail: riaditel@bdsnv.sk

Organizuje a riadi bežnú činnosť družstva, vymenovaný a odvolávaný je Predstavenstvom, v súlade s § 243 ods. 7 Obchodného zákonníka na základe výberového konania.

Riaditeľ družstva v postavení vedúceho organizácie plní povinnosti vedúceho zamestnanca podľa pracovno-právnych predpisov v súlade s § 9 a § 82 Zákonníka práce. V tejto súvislosti je riaditeľ družstva oprávnený vystupovať v kolektívnych, pracovno-právnych vzťahoch, uzatvárať a podpisovať kolektívnu zmluvu v súlade s § 229 a nasledujúcimi ustanoveniami Zákonníka práce a pracovné zmluvy so zamestnancami družstva v súlade s § 42 a nasledujúcimi ustanoveniami Zákonníka práce.

Riaditeľ je oprávnený konať vo všetkých veciach družstva, okrem záležitostí vyhradených v súlade s príslušnými právnymi predpismi Zhromaždeniu delegátov a Predstavenstvu družstva. V tejto súvislosti je riaditeľ oprávnený a v súlade s § 15 Obchodného zákonníka splnomocnený podpisovať všetky písomnosti a právne úkony súvisiace s organizovaním a riadením činnosti družstva, ku ktorým ho splnomocní P BD.

Riadi a organizuje činnosť údržbárskeho strediska pre bytové domy v správe BD SNV ako aj pre iných odberateľov.

Námestník BD: Ing. Otília Muchová
Telefón: 053/41 66 545
Mobil: 0905 253 901
e-mail: namestnik@bdsnv.sk

Riadi a organizuje činnosť a rozvoj ekonomického a technického úseku prostredníctvom vedúcich oddelení a referátov. Námestník zabezpečuje činnosť spojenú s riadením a koordináciou plnenia úloh v súlade so Zásadami hospodárenia BD, s platnými uzneseniami orgánov družstva.

Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje námestník a vedúci právneho a bytového úseku.

Právnik BD: Mgr. Dunčková Ivana
Telefón: 053/41 66 560
Mobil: 0915 992 484
e-mail: pravne@bdsnv.sk

Organizuje a riadi činnosť právneho a bytového úseku, zabezpečuje činnosť spojenú s riadením a plní úlohu právnych rád vedeniu družstva a zamestnancom. Presadzuje, aby v činnosti organizácie boli uplatňované princípy zákonnosti.
Zabezpečuje a dohliada na činnosti družstva, vybavuje právnu a bytovú agendu organizácie. Riaditeľa v čase jeho neprítomnosti zastupuje námestník a vedúci právneho a bytového úseku.