Ekonomická oblasť

1. Stanovuje sa mesačný zálohový predpis na počet osôb?

Nie, stanovuje sa na základe spotrieb v byte (teplá voda, studená voda, vodné stočné, teplo ÚK).

2. Je potrebné oznámiť zmenu počtu osôb v byte?

Každý vlastník bytu, ktorý užíva byt je povinný oznámiť správcovi počet osôb aj v prípade zmeny trvalého pobytu aj keď byt prenajíma.

3. Do ktorého dňa v mesiaci musím uhradiť mesačnú zálohovú platbu?

Do 25.dňa predchádzajúceho mesiaca. Napr. zálohový predpis je platný od 1.1.2016, tento je potrebné uhradiť do 25.12.2015 z dôvodu povinnosti uhrádzať platbu mesiac vopred. Každý nový mesačný predpis je platný do vydania nového mesačného predpisu.

4. Mení sa mesačný predpis aj počas roka?

BD SNV vydáva celoplošne nové mesačné predpisy raz ročne, spravidla v druhej polovici decembra na nasledujúci rok.

Ak na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome vlastníci schvália napr. zvýšenie fondu údržby a opráv, upratovanie spoločných priestorov hradené z nákladov bytového domu, atď., vtedy BD SNV vydáva nové mesačné predpisy platné k aktuálnemu dátumu.

BD SNV upravuje mesačné predpisy po spracovaní vyúčtovania za kalendárny rok, ak výsledkom vyúčtovania bol nedoplatok minimálne cca 150,- €.

5. Čo musím urobiť ak zistím, že som pri platbe nájomného zadal zlý variabilný symbol?

Je potrebné na BD SNV doručiť žiadosť o preúčtovanie platby aj s kópiou dokladu o zaplatení.

6. Ak sa mi zdá výška mesačného predpisu nízka alebo vysoká, môžem požiadať o jeho úpravu?

Áno, ak vlastník bytu vie predpokladať svoje spotreby v byte, mesačný predpis mu BD SNV na vlastnú žiadosť prepočíta a upraví.

7. Môžem nedoplatok uhradiť spolu s mesačnou platbou?

Áno, na rovnaké číslo účtu aj variabilný symbol ako uhrádzate mesačné platby.

8. Kedy bude spracované konečné vyúčtovanie?

Konečné vyúčtovanie za predchádzajúce obdobie (od 1.1. do 31.12.) sa musí spracovať zo zákona do 31.5. nasledujúceho roku.

9. Kedy mi bude vrátený preplatok z konečného vyúčtovania?

Preplatky BD SNV zasiela do 30 dní od prevzatia vyúčtovania.

10. Do kedy musím uhradiť nedoplatok z konečného vyúčtovania?

Nedoplatok je potrebné uhradiť do 30 dní od prevzatia vyúčtovania.

11. Je potrebné na vrátenie preplatku z konečného vyúčtovania nahlásiť číslo bankového účtu alebo mi bude preplatok vrátený automaticky na účet, z ktorého uhrádzam platby?

Ak na konečnom vyúčtovaní nie je uvedené číslo Vášho účtu, je potrebné ho písomnou formou nahlásiť pracovníčke nájomného, preplatky neposielame automaticky na číslo účtu, z ktorého sú uhrádzané mesačné platby.

Ak na konečnom vyúčtovaní je číslo Vášho bankového účtu uvedené, preplatok posielame automaticky.

12. Ak nechcem aby mi bol vrátený preplatok na účet, môžem si ho odrátať od mesačných platieb?

Áno, po konzultácii s pracovníčkou nájomného, ktorá Vám presne vyčísli do kedy Váš preplatok postačuje na úhradu mesačných platieb.