ROKOVACÍ A VOLEBNÝ PORIADOK ZHROMAŽDENIA DELEGÁTOV

BYTOVÉHO DRUŽSTVA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

(úplné znenie)

Článok 1

Rokovací poriadok Zhromaždenia delegátov Bytového družstva (ďalej len ZD BD) upravuje postup a spôsob rokovania a volieb orgánov BD.

Článok 2

Volebné obdobie orgánov BD je 5 rokov. Funkčné obdobie končí zvolením nových orgánov. ZD BD zvoláva Predstavenstvo BD. Predseda predstavenstva vedie jeho zasadnutie až do zvolenia pracovného predsedníctva ZD BD.

Článok 3

Návrhy na členov pracovného predsedníctva dáva Predstavenstvo BD a delegáti ZD BD s hlasom rozhodujúcim. Zvolený je kandidát, ktorá získal nadpolovičnú väčšinu hlasov delegátov s hlasom rozhodujúcim. Hlas rozhodujúci má zvolený predseda členskej samosprávy, hlas poradný má člen samosprávy splnomocnený zastupovať predsedu členskej samosprávy, ktorej je členom. Hlasuje sa verejne o každom kandidátovi zvlášť alebo an bloc, ak o tom rozhodne ZD BD. Pracovné predsedníctvo volí zo svojho stredu predsedu. Návrhy na predsedu pracovného predsedníctva môže podať Predstavenstvo BD alebo zvolení členovia pracovného predsedníctva. Na zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov členov pracovného predsedníctva.

Článok 4

Zvolený predseda pracovného predsedníctva, alebo ním poverení člen pracovného predsedníctva vedie rokovanie ZD BD.

Predsedajúci ZD BD predkladá na schválenie program rokovania, návrhy zloženia mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice, vedie diskusiu, formuluje uznesenia, dáva o nich hlasovať.

Článok 5

Mandátová komisia je 3 členná, zvolí si zo svojho stredu predsedu. Podľa prezenčnej listiny overuje oprávnenie prítomných zúčastniť sa rokovania, podáva písomnú správu o počte prítomných delegátov s hlasom rozhodujúcim. Oznamuje spôsobilosť schôdze prijímať uznesenia. Dbá na správnosť postupu hlasovania a zisťovania výsledku. Písomná správa mandátovej komisie je prílohou zápisnice.

Článok 6

Návrhová komisia ZD je 3 členná, volí svojho predsedu. Podľa priebehu rokovania pripraví návrh uznesenia. Predseda komisie prednesie ZD návrh na uznesenie. Schválené uznesenie je prílohou zápisnice zo ZD.

Článok 7

Volebná komisia ZD BD organizuje a riadi voľby členov Predstavenstva a Kontrolnej komisie BD. ZD BD volí členov volebnej komisie z delegátov s hlasom rozhodujúcim. Návrhy na členov volebnej komisie ZD BD dávajú v stanovenom čase v písomnej forme Predstavenstvo BD a delegáti s hlasom rozhodujúcim. Volebná komisia je najmenej 3 členná a zvolí svojho predsedu nadpolovičnou väčšinou hlasov členov komisie.

Predseda komisie prednesie návrh kandidátov do volených orgánov a vysvetli postup volieb. Členovia volebnej komisie rozdajú hlasovacie lístky delegátom s hlasom rozhodujúcim. Po ukončení volieb volebná komisia spočíta pridelené hlasy jednotlivým kandidátom a vyhotoví zápisnicu o priebehu a výsledkoch volieb. Predseda komisie oznámi ZD výsledky volieb. Správa volebnej komisie je prílohou zápisnice.

Článok 8

Zvolený delegát ZD môže kandidovať do Predstavenstva, nemôže kandidovať do Kontrolnej komisie. Návrhy na kandidátov do Predstavenstva a Kontrolnej komisie BD predkladá Predstavenstvo BD. Predstavenstvo posúdi návrhy členskej základne, preverí či navrhovaný kandidát spĺňa podmienky zaradenia na kandidátnu listinu a v zmysle Stanov BD /9 členov Predstavenstva/ určí podľa počtu bývajúcich členov počet zástupcov jednotlivých lokalít v Predstavenstve BD takto:

mesto a sídl. Východ – 1, Za Hornádom, Tarča – 2, Západ II. a Smižany – 1, Vidiek (Gelnica, Krompachy, Margecany, Prakovce, Spišské Vlachy, Spišské Podhradie, Doľany, Jamník, Klčov, Nemešany, Odorín, Spišský Štvrtok, Spišský Hrušov) – 1, Mier – 2, Západ I. – 2. Uzávierka doručenia návrhov kandidátov do volených orgánov je 15 dní pred konaním ZD. Návrhy, ktoré prídu po termíne nebudú brané do úvahy. V prípade väčšieho počtu kandidátov za lokalitu uskutočnia sa v deň konania ZD čiastkové voľby podľa lokalít.

Voľby členov Predstavenstva a Kontrolnej komisie BD sa uskutočnia tajným hlasovaním. Zvolený delegát ZD BD SNV, ktorý kandiduje do P-BD sa z dôvodov svojej kandidatúry nemôže zúčastniť volebného aktu a hlasovať vo voľbách do toho orgánu BD SNV, do ktorého kandiduje. Člen volebnej komisie nemôže kandidovať do Predstavenstva, ani Kontrolnej komisie BD.

Článok 9

Prvé zasadnutie Predstavenstva, bezprostredne po vyhlásení výsledkov volieb, (vykoná sa počas vyhlásenej prestávky) vedie predseda volebnej komisie. Voľby predsedu a dvoch podpredsedov sa vykonajú tajným hlasovaním členov Predstavenstva. Predseda volebnej komisie rozdá hlasovacie lístky, overí počet pridelených hlasov a vyhlási výsledky volieb. Kandidát, ktorý získa najväčší počet hlasov sa stáva predsedom Predstavenstva BD, druhý v poradí je 1. podpredsedom, tretí v poradí je 2. podpredsedom Predstavenstva. O priebehu ustanovujúcej schôdze sa napíše zápisnica.

Rovnakým spôsobom sa vykonajú voľby predsedu a podpredsedu KK.

Predseda volebnej komisie oznámi ZD mená predsedov a podpredsedov Predstavenstva a Kontrolnej komisie BD.

Článok 10

ZD je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov s hlasom rozhodujúcim.

Na prijatie platného rozhodnutia ZD BD sa vyžaduje nadpolovičná väčšina kladných hlasov prítomných a hlasujúcich delegátov s hlasom rozhodujúcim. Uznesenia (okrem volieb) sú prijímané verejným hlasovaním. ZD môže rozhodnúť, že aj o iných otázkach sa bude rozhodovať tajným hlasovaním.

Článok 11

Každý delegát ZD BD s hlasom rozhodujúcim má právo vystúpiť 1 krát v diskusii ku každej otázke, ktorá je predmetom rokovania, predložiť návrh na uznesenie, zúčastniť sa hlasovania.

O predložených návrhoch sa hlasuje v poradí v akom boli podané.

Článok 12

Delegáti s hlasom poradným a hostia zasadnutia môžu vystúpiť v diskusii len so súhlasom predsedajúceho.

Článok 13

Na návrh pracovného predsedníctva môže ZD BD rozhodnúť o stanovení časového limitu pre diskusné príspevky. Po prekročení tohto limitu môže predsedajúci diskutujúcemu odobrať slovo.

Predsedajúci zasadnutia môže delegátovi odobrať slovo po predchádzajúcom upozornení, ak diskutuje nenáležitým spôsobom, alebo k veci, ktorá nie je predmetom diskusie.

Článok 14

V období medzi voľbami zvoláva ZD Predstavenstvo BD. Rokovanie ZD BD vedie predseda Predstavenstva BD, alebo ním poverený podpredseda, resp. člen Predstavenstva BD.

ZD BD 1 krát ročne zhodnotí činnosť BD, rozhodne o rozdelení zisku (straty) a prijme úlohy na ďalšie obdobie. Na rokovanie sú pozvaní všetci zvolení delegáti ZD. Rokovania ZD sú verejné, môžu sa ich zúčastniť zástupcovia členských samospráv v počte, aký dovoľuje kapacita rokovacej sály. Takíto účastníci sa nemôžu prihlásiť do diskusie a svojou účasťou nesmú rušiť priebeh rokovania ZD.

Rokovanie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina pozvaných členov.

Ak v určený čas nie je prítomný potrebný počet delegátov, postup určuje čl. 70 Stanov BD.

Článok 15

O každom rokovaní ZD sa vyhotovuje zápisnica (podľa čl. 67 Stanov BD).

Článok 16

Rokovací a volebný poriadok ZD BD nadobúda účinnosť dňom schválenia Zhromaždením delegátov Bytového družstva v Spišskej Novej Vsi.

Zmeny Rokovacieho a volebného poriadku nadobúdajú účinnosť dňom schválenie Zhromaždením delegátov Bytového družstva v Spišskej Novej Vsi dňa 13. 06. 2013.

V Spišskej Novej Vsi, 13.06.2013

Anna Kostelniková,v.r. Mária Peklanská, v.r.

predsedníčka P-BD SNV 1. podpredsedníčka P-BD SNV

Mgr. Soňa Bobková, v.r.

predsedajúca pracovného predsedníctva ZD BD SNV