Oblasť tepelného a vodného hospodárstva

Home / Otázky a odpovede / Oblasť tepelného a vodného hospodárstva

1. V akom období sa vykoná vyúčtovanie za minulý rok ?

Najneskôr do 31.mája aktuálneho roka za  predchádzajúci rok.

2. Je možnosť urobiť vyúčtovanie viackrát za rok ?

Zákon č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších  predpisov ukladá povinnosť správcovi vykonať vyúčtovanie 1x ročne.

3. Musí vlastník/užívateľ sprístupniť byt k odpočtom vodomerov a meračov tepla?

Ak vlastník/užívateľ nesprístupní byt k odpočtom, rozúčtovanie nákladu je spracované  podľa vyhlášky č.630/2005 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení neskorších predpisov.

Netýka sa to pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN) a vodomerov s rádiovým odpočtom.

4. Kto odsúhlasuje ceny tepla TÚV, ÚK a vodného stočného SV ?

Ceny fixnej aj variabilnej zložky tepla a vodného a stočného SV schvaľuje každoročne ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví).

5. Prečo sú pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (PRVN) umiestnené v hornej časti radiátora?

Umiestnenie PRVN na radiátoroch je určené normou STN EN 835 tak, že výška miesta inštalovania je pri vykurovacích telesách s vertikálnym prúdením (článkové, rúrkové a doskové vykurovacie telesá) medzi 66% až 80% celkovej výšky vykurovacieho telesa (merané odspodu), vzhľadom na stred rozdeľovača vykurovacích nákladov.

6. Prečo nekúri celý radiátor, keď máme vyregulovanú sústavu a merače?

Regulácia radiátorov je zabezpečená termostatickými ventilmi. Tieto regulujú prietok cez radiátor priškrtením. Pri stave regulácie, kedy je nutné menšie množstvo tepla, prietok sa priškrtí a v radiátore sa rozloží teplota tak, že vrch radiátora má teplotu vstupného média, ale spodok je samozrejme viac vychladnutý, ako keby bol ventil úplne otvorený. V prípade, že ventil je úplne otvorený, miestnosť nemá optimálnu teplotu a predsa nehreje celý radiátor, vtedy je predpoklad, že regulačný ventil je zanesený a je nutné zabezpečiť opravu resp. výmenu.

7.   Aká vyhláška upravuje začiatok vykurovacieho obdobia ?

Podmienky pre začatie vykurovania upravuje Vyhláška č. 152/2005 Z. z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

8.   Aká by mala byť minimálna teplota teplej úžitkovej vody ?

Vyhláška MH SR č. 152/2005 Z. z. určuje čas a kvalitu dodávky tepla a teplej úžitkovej vody konečnému spotrebiteľovi. Podľa nej § 2 ods. (3) dodávku tepla na prípravu teplej úžitkovej vody je dodávateľ povinný dodať tak, aby teplota teplej úžitkovej vody na výtoku u konečného spotrebiteľa bola najmenej 45 °C a najviac 55 °C.

9.   Musíme meniť bytové vodomery na SV a TÚV ?

Vodomery ako merače pretečeného objemu studenej a teplej vody sú v zmysle zákona 142/2000 Z.z. v platnom znení  určené meradlá. Čas platnosti overenia je 4-roky pre vodomer na teplú vodu a 6-rokov na studenú vodu.

10.  Kto môže meniť vodomery ?

Demontáž a montáž určených meradiel môže vykonávať iba osoba, ktorá je držiteľom dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie a je registrovaná na ÚNMS.

11.  Čo znamená koeficient na SV a TÚV ?

Koeficient tvorí podiel medzi fakturačným meradlom ( pri SV – vodomerná šachta pred byt. domom, pri TÚV   meranie na päte domu ) a súčtom bytových vodomerov t.j. určených meradiel. Pre rozpočítavanie nákladov pre konečného spotrebiteľa sa použije nameraná spotreba na bytovom vodomere násobená vypočítaným koeficientom.

12.  Je v poriadku, ak koeficient v ročnom vyúčtovaní pri vode je väčší ako 20% t.j. 1,20 ?

Pri koeficiente vyššom ako 1,20 je potrebné okamžite skúmať a preveriť  príčiny jeho vzniku. Príčinou môže byť únik vody,  rozdielny termín odpisu bytových vodomerov a vodomeru fakturačného, nefunkčné vodomery, pretekajúce splachovače WC a batérie a pod.. Tiež je potrebné rátať aj s vodou, ktorá je v rozvodoch a s povolenou odchýlkou + u byt. vodomeroch, ale aj fakturačného meradla. Každé určené meradlo má totiž prípustnú odchýlku.

Vodovodné prípojky bytových domov – kontrola únikov:

Vodovodnou prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejný vodovod.

Vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľností alebo objektu okrem meradla, ak je osadené. Meradlo umiestnené na vodovodnej prípojke je príslušenstvom verejného vodovodu.

Z dôvodu zvýšeného výskytu únikov vody na vodovodnej prípojke medzi bytovým domom a vodomernou šachtou, Bytové družstvo Spišská Nová Ves odporúča zástupcom vlastníkov bytového domu, aby v predstihu naplánovali rekonštrukciu vodovodnej prípojky, a tým zamedzili vzniku havarijného stavu a vzniku ďalších škôd práve v svojom bytovom dome.

Zároveň dávame do pozornosti vykonávanie pravidelných kontrol stavu vodovodnej vodomernej šachty a vodovodných rozvodov. Vlastník vodovodnej prípojky je povinný zabezpečiť opravy a údržbu na vlastné náklady.

Skryté, dlhotrvajúce poruchy – úniky, hoci aj malej intenzity, predstavujú značný uniknutý objem vody, a tým aj nemalé finančné náklady.