Oznam o odpočte PRVN a bytových vodomerov

Home / Nezaradené / Oznam o odpočte PRVN a bytových vodomerov

Bytové družstvo v Spišskej Novej Vsi oznamuje všetkým bývajúcim, že v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike sa odčítanie bytových vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN) bude konať:

  • v bytoch, kde su nainštalované odparovacie PRVN od 11. decembra 2017 do 22. decembra 2017
  • v bytoch, kde sú nainštalované digitálne PRVN od 2. januára 2018 do 15. januára 2018
  • v bytoch, kde sú nainštalované rádiové PRVN od 2. januára 2018 do 31. januára 2018

Prvomontáž rádiových PRVN bude prebiehať podľa harmonogramu spracovaného bytovým družstvom v mesiacoch december 2017 – január 2018, ktorý bude zverejnený na internetovej stránke družstva a vyvesený na mieste obvyklom v bytovom dome.

Presný termín odčítania budeužívateľom bytov v bytovom dome oznámený 3 dni pred konaním odpočtu.

Odpisy vykonávajú osoby, ktoré poverí BD SNV. Odpiscovia sú povinní sa na požiadanie užívateľa preukázať poverením vydaným BD SNV.

Žiadame užívateľov bytov, aby zodpovedne pristupovali k odpočtom, v termíne odpočtu umožnili jeho vykonanie a svojim podpisom potvrdili správnosť vykonaného odpočtu!

V prípade nesprístupnenia bytu v termíne odpisu bytového domu bude užívateľovi bytu zaslaný doporučený list. Odpis, vykonaný až na základe sprístupnenia bytu po zaslaní doporučeného listu, bude spoplatnený sadzbou 6,-EUR s DPH v zmysle platného sadzobníka cien a poplatkov BD Spišská Nová Ves.

V bytoch, ktoré nebudú sprístupnené, budeme postupovať pri spracovaní vyúčtovania v zmysle vyhlášky MH SR 240/2016 Z.z. a Smernice BD SNV č. 1/2007.

Informácie, pripomienky a sťažnosti ohľadne odpisov vybavujú pracovníci oddelenia TaVH BD SNV – Ing. Spusta, p. Fabián, p. Lesňáková, Ing. Badzik na tel. č. 41 665 52, 41 665 50, 41665 51 alebo prostredníctvom e-mailu: energetik@bdsnv.sk, tepelne@bdsnv.sk, lesnakova@bdsnv.sk

 

V Spišskej Novej Vsi, 13.11.2017

 

Oznam o odpočte PRVN a bytových vodomerov