Novela Zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s účinnosťou od 01. 11. 2018

Novela Zákona č. 182/1993 Z. z.

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s účinnosťou od 01. 11. 2018

Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako správca bytových domov, týmto oznamuje vlastníkom bytov a NP, že počnúc dňom 01. 11. 2018 nadobúda účinnosť novela č. 283/2018 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (NP). Obsahom novely zákona sú síce viaceré zmeny, rozhodli sme sa Vás však podrobne informovať o zmenách zákona, ktoré sa dotýkajú každého vlastníka bytu najmä pri jeho rozhodovaní o spoločných veciach týkajúcich sa bytového domu.

Veľkú a zásadnú zmenu priniesla novela zákona v hlasovaní na schôdzach vlastníkov bytov a NP a v písomnom hlasovaní. Zákon po novele nerieši uznášaniaschopnosť schôdze vlastníkov bytov a NP a taktiež bolo vylúčené hlasovanie o veciach hodinu po začatí schôdze, na ktoré sme boli vo väčšine zvyknutí.

Schôdza vlastníkov bytov a NP sa môže uskutočniť bez ohľadu na počet prítomných vlastníkov bytov a NP, pričom zákonodarca taxatívnym počtom upravil jednotlivé úkony vlastníkov bytov a NP a potrebnú väčšinu pre ich schválenie. Je potrebné uviesť, že zásady hlasovania, ktoré priniesla novela zákona platia rovnako pre schôdze vlastníkov bytov a NP ako aj písomné hlasovania.

Pre hlasovanie na schôdzach vlastníkov bytov a NP a hlasovanie prostredníctvom písomného hlasovania platia od 01. 11. 2018 nasledovné pravidlá.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o

 1. zmluve o spoločenstve, jej zmene alebo o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločenstva a o poverení osoby oprávnenej podpísať zmluvu

o spoločenstve,

 1. voľbe alebo odvolaní predsedu,

 2. stanovách spoločenstva a zásadách hospodárenia spoločenstva,

 3. výške odmeny predsedovi a členom rady a výške mesačných platieb za správu spoločenstva,

 4. zmluve o výkone správy, jej zmene, zániku alebo výpovedi a o poverení osoby oprávnenej podpísať tieto právne úkony po schválení vlastníkmi bytov

a nebytových priestorov v dome,

 1. výške platby za správu,

 2. zmene formy správy,

 3. výške odmeny zástupcu vlastníkov,

 4. preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv a účele použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv, zásadách hospodárenia s týmito prostriedkami vrátane rozsahu oprávnenia disponovania s nimi,

 5. zásadách určenia výšky mesačných úhrad za plnenia,

 6. zohľadnení miery využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov a garáží v dome,

 7. súhlase s úpravou bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorou môžu byť ohrozovaní alebo rušení ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome v neprimeranom rozsahu,

 8. súhlase s úpravou bytu alebo nebytového priestoru, ktorou vlastník bytu

a nebytového priestoru v dome mení vzhľad domu a zasahuje do spoločných častí domu, zasahuje do spoločných zariadení domu vrátane odpojenia od spoločných rozvodov vykurovania a teplej úžitkovej vody v dome, príslušenstva alebo priľahlého pozemku, ak zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy neurčuje inak,

 1. inštalácii alebo úprave spoločnej antény alebo umiestnení elektronických komunikačných sietí v dome, vrátane zavedenia bezpečnostného kamerového systému v spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu,

 2. podaní návrhu na exekučné konanie, alebo návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome,

 3. nájme a výpožičke spoločných nebytových priestorov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva,

 1. práve výlučne užívať nové spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu alebo príslušenstvo len niektorými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome podľa § 19 ods. 8.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o

 1. zmene účelu užívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu,

 2. zmluve o úvere alebo jej zmene,

 3. zmluve o zabezpečení úveru alebo jej zmene,

 4. zmluve o nájme a kúpe veci, ktorú vlastníci bytov a nebytových priestorov

v dome užívajú s právom jej kúpy po uplynutí dojednaného času užívania, alebo jej zmene,

 1. zmluve o vstavbe alebo nadstavbe bytu alebo nebytového priestoru v dome, vstavbe alebo nadstavbe novej spoločnej časti domu, nového spoločného zariadenia domu alebo nového príslušenstva alebo o ich zmene; ak sa rozhoduje o nadstavbe alebo o vstavbe v podkroví alebo povale, vyžaduje sa zároveň súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú s nadstavbou alebo vstavbou bezprostredne susediť,

 2. zriadení vecného bremena k spoločným častiam domu, spoločným zariadeniam domu, príslušenstvu a k priľahlému pozemku.

Súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa vyžaduje pri rozhodovaní o prevode vlastníctva nebytového priestoru, priľahlého pozemku, príslušenstva alebo ich častí, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytového priestoru v dome.

O veciach, ktoré nie sú vyššie uvedené je na prijatie rozhodnutia potrebná nadpolovičná väčšina hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí sú prítomní na schôdzi vlastníkov alebo sa zúčastnili písomného hlasovania.

Veľkú pozornosť je potrebné venovať aj osobám, ktoré plnia funkciu zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Podľa novely zákona za zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov môže byť zvolený len vlastník bytu. Osoba, ktorá nie je vlastníkom bytu (napr. byt nie je odkúpený do osobného vlastníctva alebo byt je len v užívaní danej osoby, ale vlastníkom bytu sú napr. rodinní príslušníci) môže funkciu zástupcu vlastníkov bytov vykonávať len do 30. 06. 2019.

BD SNV v súčasnosti pristúpilo k vykonaniu kontroly zoznamov zástupcov vlastníkov bytov, pričom v prípade potreby budú noví zástupcovia vlastníkov volení na najbližšej schôdzi bytového domu uskutočnenej v termíne do 30. 06. 2019.

V súvislosti s obnovou bytových domov je medzi vlastníkmi bytov opakovane sporná otázka ohľadom financovania opráv balkónov, lodžií alebo terás v bytových domoch. Zákonodarca pri novele opäť zdôraznil, že balkóny, lodžie a terasy sú spoločnými časťami domu, ktoré sú súčasťou obvodového plášťa alebo strechy bez ohľadu na skutočnosť, že zväčša priliehajú a slúžia len konkrétnemu bytu a v zmysle § 10 ods. 3 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa z fondu prevádzky, údržby a opráv financujú naďalej aj opravy balkónov, lodžií a tých terás.

Give a Reply

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie.
Používaním týchto stránok s tým súhlasíte.
Cookies settings
Súhlasím
Zásady používania súborov cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady používania súborov cookie

Čo sú cookies? Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.
Používanie cookies Používaním týchto stránok  vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok  považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. Prečo používame cookies? Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás.Ako môžete nastavenia cookies zmeniť? Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.Váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či blokoval, vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies len pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek zmazať. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.
Save settings
Cookies settings