Údržba priľahlých chodníkov k bytovým domom

Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako správca bytových domov, týmto oznamuje vlastníkom bytov a NP, že počnúc dňom 20. 05. 2018 došlo k rozšíreniu povinnosti správcov miestnych komunikácii v rámci Cestného zákona prijatím zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. S touto zmenou došlo k zrušeniu § 9 ods. 3 Cestného zákona, ktorým boli obce oprávnené v rámci preneseného výkonu štátnej správy prijať všeobecné záväzné nariadenie, ktoré upravovalo rozsah povinnosti vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností zabezpečovať riadnu údržbu priľahlých chodníkov s prihliadnutím na miestne pomery.

Počnúc dňom 20. 05. 2018 vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľností nezodpovedajú za škody vzniknuté nedostatočným udržiavaním priľahlých chodníkov k nehnuteľnostiam a v zmysle § 9 ods. 2 Cestného zákona  “Závady  v schodnosti miestnych komunikácii určených pre chodcov alebo schodnosti chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácii” .

V zmysle vyššie uvedených informácii pri aplikácii do podmienok vlastníkov bytov  a nebytových priestorov platí, že schodnosť chodníkov pred bytovými domami, ktoré sú vo vlastníctve miest a obci (99 % bytových domov v správe BD SNV) sú povinné udržiavať nielen v zime, ale aj v lete príslušné mestá a obce.

Vzhľadom k tomu, že vstupujeme do zimného obdobia a taktiež z dôvodov praktického zabezpečenia vykonávania zimnej údržby pred bytovými domami v správe BD SNV sme v mene našich vlastníkov bytov a NP oslovili všetky mestá a obce, v ktorých sa nachádzajú bytové domy v správe BD SNV z dôvodu uistenia sa, že nové ustanovenia Cestného zákona budú z ich strany dodržané. Zároveň v mesiaci október sa uskutočnilo stretnutie s kompetentnými zamestnancami Mesta Spišská Nová Ves a Obce Smižany a zástupcami profesionálnych upratovacích spoločností,  ktoré  vykonávajú  aj  zimnú  údržbu vo väčšine  bytových  domoch v správe BD SNV.

Zástupcami spoločností nám bolo oznámené, že vzhľadom k zmene zákona nebudú poskytovať bytovým domom zimnú údržbu, pričom bytové domy, ktorých sa to týka budú o tom ešte písomne vyrozumené.  Pokiaľ by sa rozhodli vo vykonávaní zimnej údržby pokračovať, tak by zmluvným partnerom pre tieto spoločnosti boli už len mestá alebo obce.

Príslušné mestá a obce nám potvrdili, že si plne uvedomujú svoje povinnosti vyplývajúce  z Cestného zákona a zimnú údržbu chodníkov aj pred bytovými domami budú vykonávať v rozsahu svojich možností vlastnými personálnymi

a strojnými kapacitami. Momentálne neuvažujú o tom, aby pristúpili k individuálnemu preplácaniu vykonávania zimnej údržby bytovým domom.

Mestá a obce zároveň žiadajú vlastníkov bytov a NP o trpezlivosť a porozumenie, vzhľadom k tomu, že si plne uvedomujú nielen časovú, personálnu, ale aj finančnú náročnosť plnenia predmetných povinností.

Mesto Spišská Nová Ves zároveň oznamuje svojim občanom, že plán zimnej údržby nájdu na webovej stránke Mesta Spišská Nová Ves. Prípadne otázky alebo sťažnosti je potrebné adresovať priamo Oddeleniu výstavby a dopravy alebo Oddeleniu komunálneho servisu.

Zároveň však upozorňujeme vlastníkov bytov a NP, že vonkajšie schodištia pri bytových domoch sú súčasťou bytových domov, a preto povinnosť upratovať ich a následne zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody je na pleciach vlastníkov bytov a NP.