AKTUÁLNE INFORMÁCIE č. 2/2018

Bytové družstvo Spišská Nová Ves vydáva AKTUÁLNE INFORMÁCIE č. 2/2018

pre vlastníkov a nájomcov bytov a NP v správe BD SNV

1. INFORMÁCIE PRÁVNEHO A BYTOVÉHO ODDELENIA
1.1. Novela Zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s účinnosťou od 01. 11. 2018 Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako správca bytových domov, týmto oznamuje vlastníkom bytov a NP, že počnúc dňom 01. 11. 2018 nadobúda účinnosť novela č. 283/2018 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (NP). Obsahom novely zákona sú síce viaceré zmeny, rozhodli sme sa Vás však podrobne informovať o zmenách zákona, ktoré sa dotýkajú každého vlastníka bytu najmä pri jeho rozhodovaní o spoločných veciach týkajúcich sa bytového domu.
Veľkú a zásadnú zmenu priniesla novela zákona v hlasovaní na schôdzach vlastníkov bytov a NP a v písomnom hlasovaní. Zákon po novele nerieši uznášaniaschopnosť schôdze vlastníkov bytov a NP a taktiež bolo vylúčené hlasovanie o veciach hodinu po začatí schôdze, na ktoré sme boli vo väčšine zvyknutí.
Schôdza vlastníkov bytov a NP sa môže uskutočniť bez ohľadu na počet prítomných vlastníkov bytov a NP, pričom zákonodarca taxatívnym počtom upravil jednotlivé úkony vlastníkov bytov a NP a potrebnú väčšinu pre ich schválenie. Je potrebné uviesť, že zásady hlasovania, ktoré priniesla novela zákona platia rovnako pre schôdze vlastníkov bytov a NP ako aj písomné hlasovania.
Pre hlasovanie na schôdzach vlastníkov bytov a NP a hlasovanie prostredníctvom písomného hlasovania platia od 01. 11. 2018 nasledovné pravidlá.
Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o
a) zmluve o spoločenstve, jej zmene alebo o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločenstva a o poverení osoby oprávnenej podpísať zmluvu
o spoločenstve,
b) voľbe alebo odvolaní predsedu,
c) stanovách spoločenstva a zásadách hospodárenia spoločenstva,
d) výške odmeny predsedovi a členom rady a výške mesačných platieb za správu spoločenstva,
e) zmluve o výkone správy, jej zmene, zániku alebo výpovedi a o poverení osoby oprávnenej podpísať tieto právne úkony po schválení vlastníkmi bytov
a nebytových priestorov v dome,
f) výške platby za správu,
g) zmene formy správy,
h) výške odmeny zástupcu vlastníkov,
i) preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv a účele použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv, zásadách hospodárenia s týmito prostriedkami vrátane rozsahu oprávnenia disponovania s nimi,
j) zásadách určenia výšky mesačných úhrad za plnenia,
k) zohľadnení miery využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov a garáží v dome,
l) súhlase s úpravou bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorou môžu byť ohrozovaní alebo rušení ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome v neprimeranom rozsahu,
m) súhlase s úpravou bytu alebo nebytového priestoru, ktorou vlastník bytu
a nebytového priestoru v dome mení vzhľad domu a zasahuje do spoločných častí domu, zasahuje do spoločných zariadení domu vrátane odpojenia od spoločných rozvodov vykurovania a teplej úžitkovej vody v dome, príslušenstva alebo priľahlého pozemku, ak zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy neurčuje inak,
n) inštalácii alebo úprave spoločnej antény alebo umiestnení elektronických komunikačných sietí v dome, vrátane zavedenia bezpečnostného kamerového systému v spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu,
o) podaní návrhu na exekučné konanie, alebo návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome,
p) nájme a výpožičke spoločných nebytových priestorov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva,
r) práve výlučne užívať nové spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu alebo príslušenstvo len niektorými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome podľa § 19 ods. 8.
Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o
a) zmene účelu užívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu,
b) zmluve o úvere alebo jej zmene,
c) zmluve o zabezpečení úveru alebo jej zmene,
d) zmluve o nájme a kúpe veci, ktorú vlastníci bytov a nebytových priestorov
v dome užívajú s právom jej kúpy po uplynutí dojednaného času užívania, alebo jej zmene,
e) zmluve o vstavbe alebo nadstavbe bytu alebo nebytového priestoru v dome, vstavbe alebo nadstavbe novej spoločnej časti domu, nového spoločného zariadenia domu alebo nového príslušenstva alebo o ich zmene; ak sa rozhoduje o nadstavbe alebo o vstavbe v podkroví alebo povale, vyžaduje sa zároveň súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú s nadstavbou alebo vstavbou bezprostredne susediť,
f) zriadení vecného bremena k spoločným častiam domu, spoločným zariadeniam domu, príslušenstvu a k priľahlému pozemku.
Súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa vyžaduje pri rozhodovaní o prevode vlastníctva nebytového priestoru, priľahlého pozemku, príslušenstva alebo ich častí, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytového priestoru v dome.
O veciach, ktoré nie sú vyššie uvedené je na prijatie rozhodnutia potrebná nadpolovičná väčšina hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí sú prítomní na schôdzi vlastníkov alebo sa zúčastnili písomného hlasovania.
Veľkú pozornosť je potrebné venovať aj osobám, ktoré plnia funkciu zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Podľa novely zákona za zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov môže byť zvolený len vlastník bytu. Osoba, ktorá nie je vlastníkom bytu (napr. byt nie je odkúpený do osobného vlastníctva alebo byt je len v užívaní danej osoby, ale vlastníkom bytu sú napr. rodinní príslušníci) môže funkciu zástupcu vlastníkov bytov vykonávať len do 30. 06. 2019. BD SNV v súčasnosti pristúpilo k vykonaniu kontroly zoznamov zástupcov vlastníkov bytov, pričom v prípade potreby budú noví zástupcovia vlastníkov volení na najbližšej schôdzi bytového domu uskutočnenej v termíne do 30. 06. 2019. V súvislosti s obnovou bytových domov je medzi vlastníkmi bytov opakovane sporná otázka ohľadom financovania opráv balkónov, lodžií alebo terás v bytových domoch. Zákonodarca pri novele opäť zdôraznil, že balkóny, lodžie a terasy sú spoločnými časťami domu, ktoré sú súčasťou obvodového plášťa alebo strechy bez ohľadu na skutočnosť, že zväčša priliehajú a slúžia len konkrétnemu bytu a v zmysle § 10 ods. 3 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa z fondu prevádzky, údržby a opráv financujú naďalej aj opravy balkónov, lodžií a tých terás. Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení od 01. 11. 2018 bude zverejnený aj na webovej stránke BD SNV.
1.2. Zálohový predpis platieb a úhrad za plnenia súvisiace s výkonom správy a užívaním bytu a NP platný na rok 2019.
V súlade so zákonom o vlastníctve bytov a NP a zmluvou o výkone správy správca vydáva mesačný predpis platieb a úhrad za plnenia súvisiace s výkonom správy a užívaním bytu a NP.
Podľa zmlúv o výkone správy – správca je oprávnený meniť štruktúru a výšku mesačných zálohových platieb, ak je na to dôvod, vyplývajúci zo zmeny právnych predpisov, rozhodnutia cenových orgánov, zmeny výšky DPH, zmeny meny, zmeny výšky ročnej inflácie, rozsahu a spôsobu poskytovania služieb, resp. ak sa na základe ekonomických prepočtov zistí, že doterajšie preddavky nepostačujú na vykrytie skutočných nákladov za poskytované služby.
Vzhľadom k tomu, že podľa vyjadrenia dodávateľov(teplo na vykurovanie aj na ohrev vody, studená voda, elektrická energia, plyn)ceny služieb od 01. 01. 2019 vzrastú, BD SNV výšku predpisu v položkách – teplo, voda, el. energia spol. priestorov upraví. Úprava predpisov sa môže týkať ostatných položiek podľa rozhodnutia vlastníkov bytov a NP.
BD SNV oslovilo dodávateľov služieb na predloženie cien na rok 2019, podľa ich predbežného vyjadrenia informujeme vlastníkov, že ceny dodávaných služieb môžu vzrásť nasledovne:
Teplo na vykurovanie a ohrev teplej vody – po dodávateľoch:
– Emkobel a.s. Sp. Nová Ves – o 9,37 %
– Termokomplex spol.s r.o. Krompachy – o 12, 44 %
– Obec Smižany – o 12,27 %
– Správa domov s.r.o. Gelnica – o 17,25 %
Studená voda – podľa vyjadrenia Veolie – zatiaľ o zvyšovaní ceny neuvažujú.
El. energia – predpokladané zvýšenie ceny o 10 %.
Plyn – SPP a.s. – 10 %.
Ceny dodávaných služieb sú regulované, ich výšku schvaľuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví.
Vzhľadom k tomu, že ceny dodávaných služieb zatiaľ nie sú schválené, BD SNV pristúpi k úprave mesačných zálohových predpisov s platnosťou, ktorú odsúhlasí Predstavenstvo BD SNV.
V prípade, že vlastník bytu a NP z akýchkoľvek dôvodov(zmena vlastníka, znížená spotreba vody….)nesúhlasí s doručeným predpisom, môže požiadať o úpravu predpisu. Po odkontrolovaní jednotlivých položiek BD SNV pristúpi/nepristúpi k úprave predpisu.
BD SNV zabezpečuje doručovanie mesačných zálohových predpisov vlastníkovi oproti podpisu – prostredníctvom zástupcov vlastníkov bytov, resp. v súlade s rozhodnutím vlastníkov bytov a NP o doručovaní korešpondencie.
V prípade, že vlastník bytu nie je zástupcom vlastníkov doma zastihnutý, mesačný predpis bude vhodený do poštovej schránky, resp. na požiadanie BD SNV vydá vlastníkovi bytu nový predpis.
Ak BD SNV disponuje korešpondenčnou adresou vlastníka bytu a NP, bude nový zálohový predpis zaslaný na uvedenú adresu poštou.
1.3. Údržba priľahlých chodníkov k bytovým domom
Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako správca bytových domov, týmto oznamuje vlastníkom bytov a NP, že počnúc dňom 20. 05. 2018 došlo k rozšíreniu povinnosti správcov miestnych komunikácii v rámci Cestného zákona prijatím zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. S touto zmenou došlo k zrušeniu § 9 ods. 3 Cestného zákona, ktorým boli obce oprávnené v rámci preneseného výkonu štátnej správy prijať všeobecné záväzné nariadenie, ktoré upravovalo rozsah povinnosti vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností zabezpečovať riadnu údržbu priľahlých chodníkov s prihliadnutím na miestne pomery.
Počnúc dňom 20. 05. 2018 vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľností nezodpovedajú za škody vzniknuté nedostatočným udržiavaním priľahlých chodníkov k nehnuteľnostiam a v zmysle § 9 ods. 2 Cestného zákona “Závady v schodnosti miestnych komunikácii určených pre chodcov alebo schodnosti chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácii” .
V zmysle vyššie uvedených informácii pri aplikácii do podmienok vlastníkov bytov a nebytových priestorov platí, že schodnosť chodníkov pred bytovými domami, ktoré sú vo vlastníctve miest a obci (99 % bytových domov v správe BD SNV) sú povinné udržiavať nielen v zime, ale aj v lete príslušné mestá a obce.
Vzhľadom k tomu, že vstupujeme do zimného obdobia a taktiež z dôvodov praktického zabezpečenia vykonávania zimnej údržby pred bytovými domami v správe BD SNV sme v mene našich vlastníkov bytov a NP oslovili všetky mestá a obce, v ktorých sa nachádzajú bytové domy v správe BD SNV z dôvodu uistenia sa, že nové ustanovenia Cestného zákona budú z ich strany dodržané. Zároveň
v mesiaci október sa uskutočnilo stretnutie s kompetentnými zamestnancami Mesta Spišská Nová Ves a Obce Smižany a zástupcami profesionálnych upratovacích spoločností, ktoré vykonávajú aj zimnú údržbu vo väčšine bytových domoch v správe BD SNV.
Zástupcami spoločností nám bolo oznámené, že vzhľadom k zmene zákona nebudú poskytovať bytovým domom zimnú údržbu, pričom bytové domy, ktorých sa to týka budú o tom ešte písomne vyrozumené. Pokiaľ by sa rozhodli vo vykonávaní zimnej údržby pokračovať, tak by zmluvným partnerom pre tieto spoločnosti boli už len mestá alebo obce.
Príslušné mestá a obce nám potvrdili, že si plne uvedomujú svoje povinnosti vyplývajúce z Cestného zákona a zimnú údržbu chodníkov aj pred bytovými domami budú vykonávať v rozsahu svojich možností vlastnými personálnymi a strojnými kapacitami. Momentálne neuvažujú o tom, aby pristúpili k individuálnemu preplácaniu vykonávania zimnej údržby bytovým domom.
Mestá a obce zároveň žiadajú vlastníkov bytov a NP o trpezlivosť a porozumenie, vzhľadom k tomu, že si plne uvedomujú nielen časovú, personálnu, ale aj finančnú náročnosť plnenia predmetných povinností.
Mesto Spišská Nová Ves zároveň oznamuje svojim občanom, že plán zimnej údržby nájdu na webovej stránke Mesta Spišská Nová Ves. Prípadne otázky alebo sťažnosti je potrebné adresovať priamo Oddeleniu výstavby a dopravy alebo Oddeleniu komunálneho servisu.
Zároveň však upozorňujeme vlastníkov bytov a NP, že vonkajšie schodištia pri bytových domoch sú súčasťou bytových domov, a preto povinnosť upratovať ich a následne zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody je na pleciach vlastníkov bytov a NP.

2. INFORMÁCIE EKONOMICKÉHO ÚSEKU
Informácia o zmene poplatkov – SLSP
Bytové družstvo Spišská Nová Ves oznamuje vlastníkom bytov a NP, že od 01. 01. 2019 dochádza k zmene poplatkov pri úhradách mesačného zálohového predpisu v hotovosti na pobočkách Slovenskej sporiteľne a.s. (ide o poplatky SLSP).
Výška poplatku bude vlastníkom bytov a NP oznámená pred samotnou úhradou.
Ako nájsť spôsob zrealizovania platby predpisu, ale zároveň vyhnúť sa zbytočným poplatkom Vám navrhnú zamestnanci Slovenskej sporiteľne a.s.

3. INFORMÁCIE TEPELNÉHO A VODNÉHO HOSPODÁRSTVA BD SNV
3.1. Oznam o odpočte PRVN a bytových vodomerov
Bytové družstvo v Spišskej Novej Vsi oznamuje všetkým bývajúcim, že v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike sa odčítanie bytových vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN) bude konať:
v bytoch, kde sú nainštalované odparovacie PRVN
od 11. decembra 2018 do 21. decembra 2018,
v bytoch, kde sú nainštalované digitálne PRVN
od 2. januára 2019 do 15. januára 2019,
v bytoch, kde sú nainštalované rádiové PRVN
od 2. januára 2019 do 31. januára 2019.
Prvomontáž rádiových PRVN bude prebiehať podľa harmonogramu spracovaného bytovým družstvom v mesiacoch december 2018 – január 2019, ktorý bude zverejnený na internetovej stránke www.bdsnv.sk a vyvesený na mieste obvyklom v bytovom dome.
Presný termín odčítania bude užívateľom bytov v bytovom dome oznámený 3 dni pred konaním odpočtu.
Odpisy vykonajú osoby, ktoré poverí BD SNV. Odpiscovia sú povinní sa na požiadanie užívateľa bytu preukázať poverením vydaným BD SNV.
Žiadame užívateľov bytov, aby zodpovedne pristupovali k odpočtom, v termíne odpočtu umožnili jeho vykonanie a svojim podpisom potvrdili správnosť vykonaného odpočtu !!!
V prípade nesprístupnenia bytu v termíne odpisu bytového domu bude užívateľovi bytu zaslaný doporučený list. Odpis, vykonaný až na základe sprístupnenia bytu po zaslaní doporučeného listu, bude spoplatnený sadzbou 6,- eur s DPH v zmysle platného sadzobníka cien a poplatkov BD Spišská Nová Ves.
V bytoch, ktoré nebudú sprístupnené, budeme postupovať pri spracovaní vyúčtovania v zmysle vyhlášky MH SR 240/2016 Z.z. a Smernice BD SNV č. 1/2007.
Informácie, pripomienky a sťažnosti ohľadne odpisov vybavujú pracovníci oddelenia TaVH BD SNV Ing. Spusta, p. Fabián, p. Lesňáková, Ing. Badzik na tel. č. 41 66 552, 41 66 550, 41 66 551 alebo prostredníctvom emailových adries: energetik@bdsnv.sk, tepelne@bdsnv.sk, lesnakova@bdsnv.sk .

4. INFORMÁCIE TECHNICKÉHO ÚSEKU
Plán údržby a opráv bytových domov pre rok 2019
V zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov je správca bytov a nebytových priestorov povinný vypracovať a predložiť plán opráv na nasledujúci kalendárny rok, ktorý zohľadňuje najmä stav spoločných častí a zariadení domu, ako aj opotrebenie materiálu a navrhnúť výšku tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv (FPÚO).
Výšku preddavku do FPÚO schvaľujú vlastníci na schôdzi vlastníkov tak, aby sa pokryli predpokladané náklady na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí a zariadení, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukcie domu.
Súčasťou plánu opráv je aj prehľad prehliadok a skúšok spoločných častí a zariadení na rok 2019, ktoré pre Vás vyplývajú z platných zákonov a vyhlášok.
Zodpovednosť za vykonanie prehliadok a skúšok je upravená v Zmluve o výkone správy a s tým súvisiacich právnych predpisov.
Plán údržby a opráv na rok 2019 bol vlastníkom bytov a NP doručený ako súčasť správy o činnosti správcu týkajúcej sa bytového domu za rok 2017 v mesiaci máj 2018. Plán údržby a opráv na rok 2019 bol doručovaný vlastníkom bytov a NP oproti podpisu prostredníctvom zástupcov vlastníkov bytov a NP.

5. PO SCHODOCH – INTERNETOVÝ PORTÁL
Vlastníkom bytov a NP opakovane dávame do pozornosti možnosť využitia internetového portálu: www.poschodoch.sk.
Využívanie služby portálu je možné až po registrácii, k čomu Vám slúži registračný kód uvedený v spodnej časti zálohového predpisu platieb a úhrad za plnenia súvisiace s výkonom správy a užívaním bytu a NP, ako aj vyúčtovania služieb za rok 2017, ak ešte nie ste registrovaný.
Zaregistrovaný užívateľ bytu môže takto získať dostupnosť k aktuálnym informáciám o svojom byte a bytovom dome.
Podmienky poskytovania služieb prostredníctvom internetového portálu sú spracované a uvedené priamo na stránke www.poschodoch.sk.

POHOTOVOSTNÁ A HAVARIJNÁ SLUŽBA
24 hod. denne
V prípade vážnej poruchy volajte:
053/41 66 504 od 7.00 hod. do 15.00 hod.
053/41 66 501 od 15.00 hod. do 7.00 hod.
Stránkové dni na BD Spišská Nová Ves
PONDELOK STREDA PIATOK
8.00 – 14.00 h. 8.00 – 15.00 h. 8.00 – 14.00 h.
obedňajšia prestávka 11.30 – 12.00 hod.
Ing. Vladimír Filinský, v. r. Mgr. Soňa Bobková, v. r.
riaditeľ BD SNV predsedníčka P – BD SNV
Kontakty pracovníkov BD SNV
ODDELENIE KANC. MENO TEL. E-MAIL
Spojovateľ – do 15.00 hod. vrátnica 41 66 500
ÚSEK RIADITEĽA
Riaditeľ 206 Ing. Filinský 41 66 522 riaditel@bdsnv.sk
Sekretariát riaditeľa 207 Vydrová 41 66 524 sekretariat@bdsnv.sk
Asistent riaditeľa 208 Zvolenská 41 66 525 zvolenska@bdsnv.sk
Personálne a mzdové oddelenie 310 Mgr. Bdžochová 41 66 527 mzdove@bdsnv.sk
PRÁVNE A BYTOVÉ ODDELENIE
Právne oddelenie 209 JUDr. Guoth 41 66 560 pravne@bdsnv.sk
Bytové oddelenie 212 Hvizdošová 41 66 542 hvizdosova@bdsnv.sk
Bytové oddelenie 210 Kováčová 41 66 543 kovacova@bdsnv.sk
EKONOMICKÝ ÚSEK
Námestník 313 Ing. Muchová 41 66 545 namestnik@bdsnv.sk
Sekretariát námestníka 311 Ing. Kandráčová 41 66 544 kandracova@bdsnv.sk
Vedúca všeob. učtárne 301 Letkovská 41 66 547 letkovska@bdsnv.sk
Fond prev., údržby a opráv 302 Antošová 41 66 546 antosova@bdsnv.sk
Všeobecná učtáreň 302 Fecková 41 66 528 feckova@bdsnv.sk
Všeobecná učtáreň 309 Slebodníková 41 66 548 slebodnikova@bdsnv.sk
Všeobecná učtáreň 309 Záhradníková 41 66 557 zahradnikova@bdsnv.sk
Všeobecná učtáreň 309 Marchynová 41 66 549 marchynova@bdsnv.sk
Všeobecná učtáreň 303 Mikolajová 41 66 559 ekonom@bdsnv.sk
Všeobecná učtáreň 303 Šmelková 41 66 562 smelkova@bdsnv.sk
TECHNICKÝ ÚSEK
Investičná výstavba 306 Ing. Holotňáková 41 66 553 holotnakova@bdsnv.sk
Investičná výstavba 306 Ing. Slovinská 41 66 556 slovinska@bdsnv.sk
Investičná výstavba 304 Ing. Filipová 41 66 555 technika@bdsnv.sk
Dodávateľská údržba 116 Ing. Marjaniková 41 66 505 marjanikova@bdsnv.sk
TEPELNÉ A VODNÉ HOSPODÁRSTVO
Energetik 307 Ing. Spusta 41 66 552 energetik@bdsnv.sk
Technik tepelného hospodárstva 307 Ing. Badzik 41 66 552 badzik@bdsnv.sk
Technik tepelného hospodárstva 308 Fabián 41 66 550 tepelne@bdsnv.sk
Referent vodného hospodárstva 308 Lesňáková 41 66 551 lesnakova@bdsnv.sk
ÚDRŽBÁRSKE STREDISKO
Dispečing 117 Gavalierová 41 66 504 dispecing@bdsnv.sk
Fakturantka 116 Mgr. Štrauchová 41 66 506 strauchova@bdsnv.sk
Vedúci vodo-UK 118 Ing. Hvizdoš 41 66 503 hvizdos@bdsnv.sk
Výťahy – revízny technik – vedúci 113 Javorský 41 66 507 vytahy@bdsnv.sk
Revízny technik elektro 512 Michalko J. 41 66 508 michalko@bdsnv.sk
Revízny technik elektro 512 Žec 41 66 508 elektro@bdsnv.sk
Zásobovanie 510 Michalko V. 41 66 513 zasobovanie@bdsnv.sk
Sklad 510 Žecová 41 66 510 sklad@bdsnv.sk
Sklad 510 Hozová 41 66 511 sklad@bdsnv.sk
STREDISKO KROMPACHY Ing. Marčišovská 0918 689 251 krompachy@bdsnv.sk