Ponúka konzultácie

spojené s vykonávaním funkcie zástupcov vlastníkov v bytových domoch
Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako správca bytových domov
ponúka od 01. 07. 2019 konzultačné hodiny, ktoré sa uskutočnia

každý pondelok od 13:30 do 15:30 hod.
(v mesiacoch júl a august) v zasadačke Bytového družstva
otázky, ktoré chcete prerokovať, môžete vopred zasielať na email: zvolenska@bdsnv.sk

každý párny pondelok od 13:30 do 15:30 hod.
(v mesiacoch júl a august) na stredisku Krompachy, Hlavná 22
otázky, ktoré chcete prerokovať, môžete vopred zasielať na email: krompachy@bdsnv.sk

Záujemcovia sa môžu prihlásiť na sekretariáte Bytového družstva,
na tel. 053/41 66 525, prípadne na email: zvolenska@bdsnv.sk

Spišská Nová Ves 24.6.2019 Ing. Vladimír Filinský, v.r.
riaditeľ BD SNV