Oznámenie o preventívnych opatreniach v dôsledku zamedzenia šírenia coronavírusu

O z n á m e n i e

o preventívnych opatreniach v dôsledku zamedzenia šírenia coronavírusu

v súvislosti s Vyhlásením opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození zdravia s účinnosťou od 01.09.2020 na celom území Slovenska a vedenie BD SNV prijalo nasledovné preventívne opatrenia:

V súvislosti s vydaným opatrením ÚVZ SR OLP/6849/2020 zo dňa 28.08.2020 BD SNV pristupuje k uvoľneniu opatrení vydaných na ochranu verejného zdravia :

Prijaté opatrenia,  dohodnutie postupu od 01.09.2020:

  • Vstup do budovy BD SNV klientom je možný za dodržiavania prísnych  hygienických opatrení, aby boli dodržané odstupy osôb min. 2 m v každom smere;
  • Dezinfekcia priestorov, kľučiek, dotykových plôch, kancelárií,  rúk osôb vstupujúcich do objektov;
  • Pri vstupe do budovy musíte mať prekryté ústa a nos ochranným rúškom /resp. šatkou, šálom/ a pripravte si doklad totožnosti a vlastné pero;
  • Obmedzenie pohybu klientov v budove BD SNV tak, aby sa neprekročila koncentrácia – 1 klient na 10 m2 plochy, chodieb, kancelárie (odhad – 20 klientov v 1 čase);
  • Po každom klientovi – dostatočné vetranie priestorov;
  • Pri vstupe do priestorov BD SNV si dôkladne vydenzifikujte ruky a riaďte sa pokynmi našich zamestnancov;
  • Vstup do priestorov BD SNV nebude umožnený osobám v karanténe a osobám so zvýšenou teplotou;
  • všetky reklamácie a požiadavky budú vybavované výhradne počas stránkových hodín.

Vážení vlastníci bytov a NP ďakujeme za Vaše porozumenie, trpezlivosť a dodržiavanie uvedených opatrení, ktorým chránite svoje zdravie a zdravie našich zamestnancov.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že všetky Vaše žiadosti, podnety, žiadanky, otázky a komunikáciu môžete vybavovať aj emailom.

Nadobudnutím      účinnosti     tohto    opatrenia     sa    ruší    opatrenie    Úradu     verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/5274/2020 zo dňa 25.06.2020.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňa 01.09.2020.

Ing. Kamil Maršalek, riaditeľ BD SNV