Oznam o odpočte PRVN a bytových vodomerov

Bytové družstvo v Spišskej Novej Vsi oznamuje všetkým bývajúcim, že v zmysle zákona č. 657/2004
Z.z. o tepelnej energetike sa odčítanie bytových vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích
nákladov (PRVN) bude konať:
v bytoch, kde sú nainštalované odparovacie PRVN

od 10. decembra 2020 do 21. decembra 2020,

v bytoch, kde sú nainštalované rádiové, digitálne PRVN

od 2. januára 2021 do 31. januára 2021,
v bytoch, kde je odsúhlasená výmena resp. prvomontáž rádiových PRVN
od 4. januára 2021 do 31. januára 2021.

Výmena resp. prvomontáž rádiových PRVN bude prebiehať podľa harmonogramu spracovaného
bytovým družstvom v mesiacoch január 2021, ktorý bude zverejnený na internetovej stránke
www.bdsnv.sk a vyvesený na mieste obvyklom v bytovom dome.
Presný termín odčítania bude užívateľom bytov v bytovom dome oznámený 3 dni pred konaním
odpočtu.
Odpisy vykonajú osoby, ktoré poverí BD SNV. Odpiscovia sú povinní sa na požiadanie užívateľa bytu
preukázať poverením vydaným BD SNV.
Žiadame užívateľov bytov, aby zodpovedne pristupovali k odpočtom, v termíne odpočtu umožnili jeho
vykonanie a svojim podpisom potvrdili správnosť vykonaného odpočtu !!!
V prípade nesprístupnenia bytu v termíne odpisu bytového domu bude užívateľovi bytu zaslaný
doporučený list. Odpis, vykonaný až na základe sprístupnenia bytu po zaslaní doporučeného listu,
bude spoplatnený sadzbou 6,- eur s DPH v zmysle platného sadzobníka cien a poplatkov BD Spišská
Nová Ves.
V bytoch, ktoré nebudú sprístupnené ani po zaslaní doporučeného listu, budeme postupovať pri
spracovaní vyúčtovania v zmysle vyhlášky MH SR 240/2016 Z.z. a Smernice BD SNV č. 1/2007.
Informácie, pripomienky a sťažnosti ohľadom odpisov vybavujú pracovníci oddelenia TaVH BD SNV
Ing. Badzik, p. Fabián, p. Lesňáková, Mgr. Dutková na tel. č. 41 665 52, 41 665 50, 41 665 51 alebo
prostredníctvom e-mailových adries: badzik@bdsnv.sk, tepelne@bdsnv.sk, lesnakova@bdsnv.sk,
dutkova@bdsnv.sk
Žiadame všetkých vlastníkov bytov a NP o dodržiavanie platných a odporúčaných opatrení
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s ochorením COVID-19.

Odd. TaVH BD SNV
V Spišskej Novej Vsi
20. novembra 2020