Zálohový predpis platieb a úhrad za plnenia súvisiace s výkonom správy a užívaním bytu a NP platný na rok 2021

      V súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zmluvou o výkone správy správca vydáva mesačný zálohový predpis  platieb a úhrad za plnenia súvisiace s výkonom správy a užívaním bytu a NP.

      V zmysle zmluvy  o výkone správy je správca oprávnený meniť štruktúru a výšku mesačných  zálohových platieb, ak je na to dôvod,  vyplývajúci zo zmeny právnych predpisov, rozhodnutia cenových orgánov, zmeny výšky DPH, zmeny meny, zmeny výšky ročnej inflácie, rozsahu a spôsobu poskytovania služieb, resp. ak sa na základe ekonomických prepočtov zistí, že doterajšie preddavky nepostačujú na vykrytie skutočných nákladov za poskytované služby.

      Bytové družstvo Spišská Nová Ves v súlade so zmluvou o výkone správy týmto oznamuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov, že v zmysle rozhodnutia Predstavenstva Bytového družstva Spišská Nová Ves pristúpilo od 01. 03. 2021 k zvýšeniu príspevku na správu vo všetkých bytových domoch o mieru inflácie za rok 2020 vo výške 1,9%  vyhlásenú Štatistickým úradom SR.

      Bytové družstvo Spišská Nová Ves zároveň oznamuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov, že od 01. 03. 2021 pristupuje k vydaniu nových zálohových predpisov z dôvodu úpravy nákladov v niektorých bytových domoch, spravidla v položkách plyn na ÚK, plyn na ohrev teplej úžitkovej vody, elektrická energia spoločných častí a zariadení a poistné.

      BD SNV zabezpečí doručovanie mesačných zálohových predpisov vlastníkovi prostredníctvom zástupcov vlastníkov bytov oproti podpisu, resp. v  súlade s rozhodnutím vlastníkov bytov a NP o doručovaní korešpondencie v termíne od 08. 02. 2021.

 

Spišská Nová Ves
01 .02. 2021