Konečné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním a správou bytu za rok 2020

Bytové družstvo Spišská Nová Ves v dňoch od 17. 05. 2021 do 21. 05. 2021 doručuje užívateľom bytov a NP vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním a správou bytu za rok 2020 a správu o činnosti správcu týkajúcu sa bytových domov za rok 2020 spolu s plánom údržby a opráv pre rok 2022.

Vyúčtovanie je doručované vlastníkom bytov a NP najmä prostredníctvom zástupcov vlastníkov bytov a NP v dome – oproti podpisu vlastníka bytu s dodržaním prísnych protiepidemických hygienických pravidiel.

Ak vlastník bytu nahlásil na BD SNV korešpondenčnú adresu odlišnú od adresy bytu ktorého sa vyúčtovanie týka, bude mu zásielka poslaná na korešpondenčnú adresu.

Ak sa zástupcovi vlastníkov bytov a NP nepodarí vyúčtovanie vlastníkovi odovzdať, vyúčtovanie vráti späť na BD SNV a správca ho zašle vlastníkovi Slovenskou poštou doporučene.