Zvýšenie ceny stočného od 5. mája 2021

Bytové družstvo Spišská Nová Ves oznamuje, že Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., obdržala od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutie č. 0012/2021/V, podľa ktorého bola schválená od 5. 5. 2021 nová cena stočného:

Služba

Pôvodná cena s DPH

Upravená cena s DPH

Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné)

1,33968 €/m3

1,380 €/m3

Uvedená cena je určená v zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zvýšenie  ceny stočného o 0,04032 € vrátane DPH za 1 m3 odpadovej vody predstavuje pri spotrebe 30 m3 / byt zvýšenie nákladov o 1,21 €.

Bytové družstvo Spišská Nová Ves vzhľadom k vyššie uvedenému navýšeniu ceny  nebude upravovať mesačný zálohový predpis.

 

Oddelenie TaVH  BD SNV