test

[vc_row][vc_column][dt_sc_accordion default_accordion_type=”type2″ class=”V akom období sa vykoná vyúčtovanie za minulý rok ?”][dt_sc_accordion_tab title=”Vlastník chce realizovať stavebné úpravy vo svojom byte – aký je postup?”][vc_column_text]Rozlišujú sa tri druhy stavebnej úpravy:

  • udržiavacie úpravy pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu, ide o opravy a výmeny nepodstatných stavebných konštrukcií (najmä vnútorných priečok), omietok, obkladov stien, podláh, dlažby, okien a dverí, maliarských a natieračských prác, výmena kuchynských liniek, vaní a umývadiel.
  • Stavebné úpravy podliehajúce ohláseniu stavebnému úradu – búracie práce na deliacich priečkach, alebo výstavba nových deliacich priečok (musí byť splnené 3 podmienky: nesmú zasahovať do nosnej konštrukcie stavby, meniť vzhľad stavby a účel bývania).
  • Stavebné úpravy, na ktoré je potrebné stavebné povolenie – búracie práce, pri ktorých sa zväčší priestorové usporiadanie bytu, tým že sa odstráni nosná stena alebo jej časť a spoja sa dve miestnosti do jednej. Každý vlastník bytu sa musí riadiť zákonom o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. V zmysle tohoto zákona má vlastník na schôdzi vlastníkov bytov a NP:

A., získať súhlas väčšiny vlastníkov bytov v byt. dome (jeden hlas – jeden byt) po predložení projekt. dokumentácie, resp. nákresu pôvodného a navrhovaného stavu. Ak mu vlastníci bytov a NP stavebnú úpravu neodsúhlasia tak je zbytočné žiadať o povolenie aj stavebný úrad.

B., Stanovisko od statika (statický posudok a potrebné opatrenia), ak to stavebný úrad vyžaduje.

Ak žiadateľom stavebných úprav je nájomca bytu ( nájomný byt ), musí o súhlas žiadať vlastníka bytu, t.j. Bytové družstvo Sp. Nová Ves.[/vc_column_text][/dt_sc_accordion_tab][dt_sc_accordion_tab title=”Aké sú potrebné doklady k žiadosti o vyjadrenie k stavebnej úprave?”][vc_column_text]

– list vlastníctva/LV (kúpna zmluva alebo zmluva o prenájme so súhlasom vlastníka),

– jednoduchý náčrt bytu (jestvujúci a nový stav),

Prílohy závislé od rozsahu a druhu stavebnej úpravy:

– v prípade úpravy nenosných priečok (statický posudok, ktorý preukáže, že stavebné úpravy nezasahujú do statiky),

– v prípade úprav elektroinštalácie (revízna správa po ukončení prác),

– v prípade rekonštrukcie bytového jadra s dispozičnou zmenou/bez dispozičnej zmeny: (pôdorys jestvujúceho stavu, nového stavu, revízna správa elektroinštalácie po ukončení prác – ak ide o novú elektroinštaláciu alebo elektroinštaláciu v pôvodnej trase).

[/vc_column_text][/dt_sc_accordion_tab][dt_sc_accordion_tab title=”Ak chce vlastník bytu chce zmeniť dispozíciu kuchyne (zmeniť odberné miesto plynového zariadenia – napr.: plynovej pece)?”][vc_column_text]Je potrebné dodať:

– pôvodnú a novú PD,

– stanovisko od BD SNV tepelného a vodného hospodárstva (TaVH),

  • TPP Domové plynovody 704 01, Technické pravidlo plyn, Odberné plynové zariadenia na zemný plyn v budovách, apríl 2009, čl. 6.3.8 Plynovod je zakázané viesť: bod d) za alebo pod zabudovanými predmetmi

[/vc_column_text][/dt_sc_accordion_tab][dt_sc_accordion_tab title=”Kto povoľuje stavebné úpravy v byte?”][vc_column_text]Stavebné úpravy povoľuje príslušný stavebný úrad. Správca alebo spoločenstvo o úpravách nerozhoduje, teda ich ani nepovoľuje, iba sa k nim vyjadruje .

Správca (spoločenstvo) vo svojom písomnom vyjadrení môže upozorniť stavebníka, že pri realizácii stavebných úprav v byte musí postupovať v zmysle stavebného zákona a dodržiavať podmienky, ktoré majú vlastníci bytov dohodnuté v Zmluve o spoločenstve (v Zmluve o výkone správy, v Domovom poriadku alebo iných vnútorných predpisoch a prijatých rozhodnutiach napríklad takto:

  • práce, ktoré spravidla spôsobujú hluk alebo iným spôsobom narúšajú pokojné užívanie bytov, môže stavebník vykonávať počas pracovných dní iba v čase od 8 18 hod., v sobotu v čase od 9 – 15 hod., v nedeľu alebo počas sviatkov sa práce nesmú vykonávať.
  • Stavebné úpravy sa môžu vykonávať len podľa projektu a stat. posudku, ak je k stav. úpravam nevyhnutný.
  • Stavebník musí zabezp. okamžitý odvoz vybúraného stav. mat., nábytku prípadne iného mat. a to na vlastné náklady a mimo kontajnerov na dom. odpad.
  • časti a zariadenia t.j. rozvody ÚK, ZTI, plynu musia byť v prípade potreby sprístupnené správcovi bytového domu za účelom opráv a pod., z toho dôvodu žiadame, aby stavebník zrealizoval odmontovateľnú stenu inštalačného jadra, kde sú tieto zariadenia umiestnené.
  • Pri úprave inštalačnej šachty, ktorá je súčasťou bytového jadra, musí stavebník ponechať manipulačný otvor pri zvislých rozvodoch prístupných z bytu tak, aby bol zabezpečený ľahký prístup k meradlám a armatúram v prípade výmeny alebo odstránenia poruchy na týchto zariadeniach. Otvor by mal mať rozmery minimálne 800 × 1 200 mm a mal by byť umiestnený vo výške 200 až 300 mm od podlahy.
  • Vzhľadom, že rekonštrukcia bytového jadra vyžaduje demontáž a montáž vodomerov teplej a studenej vody, je potrebné túto skutočnosť ohlásiť na dispečing Bytového družstva Spišská Nová Ves, kde po dohode s vlastníkom bytu odborný pracovník s platnou licenciou zabezpečí odplombovanie, demontáž a po ukončení rekonštrukcie montáž a zaplombovanie vodomerov (demontáž a montáž vodomerov môže vykonať iba osoba na to oprávnená, plomba môže byť dodaná len BD SNV). V opačnom prípade to bude považované ako zásah do určeného meradla.
  • Pri výmene okien musí stavebník dbať na to, aby firma, ktorá výmenu okien realizuje, nepoškodila zateplenie pri ostení okien, pretože takýmto poškodením môže vzniknúť tepelný most alebo môže zatekať do tepelnoizolačného systému. Stavebník je povinný predložiť správcovi/ spoločenstvu záväzné stanovisko výrobcu a dodávateľa okien, že berie na seba zodpovednosť za prípadné poškodenie tepelnoizolačného systému, ktoré by vzniklo neodborným zásahom pri osadení okien.
  • Stavebník musí použiť rovnakú vonkajšiu farebnú úpravu okien a balkónových dverí, aká je použitá na celom bytovom dome.
  • Stavebník nesmie meniť tvar okien a balkónových dverí bez príslušného súhlasu vlastníkov / staveb.úradu / SVB.
  • Stavebník nesmie zasahovať do fasády domu nad rámec nutných úprav pri výmene okien. Pri vytváraní otvoru do nosnej konštrukcie musí stavebník doložiť statický posudok zohľadňujúci vplyv otvoru na všetky nosné konštrukcie v bytoch nad a pod otvorom, nie iba v predmetnom byte.
  • Spoločné priestory, cez ktoré bude stavebník prenášať stavebný materiál, musí pri znečistení ihneď upratať, aby sa nečistoty neroznášali do ostatných bytov.
  • Stavebník nesmie prenášať ťažké a veľké predmety osobným výťahom.
  • Pri použití nákladného výťahu na prevoz stavebného materiálu a zariadení musí stavebník alebo ním poverení pracovníci realizujúci stavebné úpravy v byte použiť podložku pod materiál alebo zariadenie tak, aby nedošlo k poškodeniu podlahy. Zároveň musí dbať na to, aby sa nepoškodili ostatné časti výťahu (steny, strop, vonkajšie a vnútorné dvere, ovládacie panely) a aby nedošlo k preťaženiu výťahu.
  • Stavebník musí dodržať ďalšie podmienky určené príslušným stavebným úradom.

[/vc_column_text][/dt_sc_accordion_tab][dt_sc_accordion_tab title=”Kontrola dodržiavania stavebných úprav podľa stavebného zákona?”][vc_column_text]Vlastník je povinný na výzvu umožniť vstup do bytu alebo NP správcovi alebo predsedovi spoločenstva, ktorí sú oprávnení posúdiť stavebné úpravy v byte a NP pri podozrení z neoprávnených zásahov. Správca bude povinný oznámiť takéto konanie stavebnému úradu aj v prípade ak nesprístupní byt alebo nebytový priestor.[/vc_column_text][/dt_sc_accordion_tab][dt_sc_accordion_tab title=”Ako mám postupovať, ak si chcem dať zaskliť balkón/loggiu?”][vc_column_text]Dva spôsoby zasklievania podľa zložitosti:

– jednoduché (tzv. zasklievací systém, vykonáva prof. odb. firma s použ. certif. systémom a následne zodpov. za dodrž. všetkých vyžadovaných podmienok. V tomto prípade je potrebné ohlásenie stavebného úradu.

– zložitejšie – napr. vloženie plastového okna a murovanie obvodových múrov. Vyžaduje stavebné povolenie od stavebného úradu ako aj súhlas nadpolovičnej väčšiny vlastníkov bytov a NP.

Úprava lodžií, resp. zasklievanie je možné, ak bytový dom spĺňa technické požiadavky na takéto úpravy. Ak bytový dom vykazuje technické alebo systémové poruchy, nezniesol by ďalšie stavebnotechnické zaťaženie, a takáto úprava lodžií nie je možná.[/vc_column_text][/dt_sc_accordion_tab][dt_sc_accordion_tab title=”Akým spôsobom a komu hlásiť škodovú udalosť, ktorá mi vznikne v byte?”][vc_column_text]V každom prípade správcovi BD SNV. Telefonicky prípadne emailom:

Ing. Adriana Ontková, tel. č.: 053 41 66 556, mobil: 0915 439 567, email: slovinska@bdsnv.sk

Ing. Michaela Marjaniková, tel. č.: 053 41 66 505, mobil: 0917 525 074, email: marjanikova@bdsnv.sk

Identifikačné údaje:

  • fotodokumentácia škody, číslo bytového domu, dátum vzniku škody, čas resp. hodina vzniku škody, zoznam poškodených, zničených alebo odcudzených vecí (názov, hodnota v €, rozmer v mm (sklo, dvere a pod.)

[/vc_column_text][/dt_sc_accordion_tab][dt_sc_accordion_tab title=”Akým spôsobom postupovať pri obnove bytového domu?”][vc_column_text]Postup spojený s obnovou bytového domu je rozsiahly a jeho príprava  časovo náročná. O obnove bytového domu je potrebné rozhodnúť na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorej sa zúčastní odborný pracovník BD SNV za účelom podrobného vysvetlenia celého postupu.[/vc_column_text][/dt_sc_accordion_tab][dt_sc_accordion_tab title=”Aké spôsoby financovania sú možné pri obnove bytového domu?”][vc_column_text]Obnovu je možné financovať z prostriedkov FPÚO, alebo úverových zdrojov. Úverové zdroje môžu byť z komerčných bánk, stavebných sporiteľní alebo zo ŠFRB (štátny fond rozvoja bývania). https://bdsnv.sk/otazky-a-odpovede/oblast-techniky/ https://bdsnv.sk/otazky-a-odpovede/oblast-techniky/Spôsob financovania je v kompetencií rozhodovania schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov.[/vc_column_text][/dt_sc_accordion_tab][dt_sc_accordion_tab title=”Za akým účelom môžu vlastníci bytov a NP v zastúpení správcom požiadať o úver z ŠFRB ?”][vc_column_text]V prípade úveru zo ŠFRB je možné riešiť účely obnovy:

  • Zateplenie bytového domu,
  • Odstránenie systémovej poruchy,
  • Výmena alebo modernizácia výťahu,
  • Výmena spoločných rozvodov plynu, elektriny, kanalizácie, vody a tepla v bytovom dome,
  • Vybudovanie bezbariérového prístupu do bytov v bytovom dome,
  • Iná modernizácia bytového domu.

[/vc_column_text][/dt_sc_accordion_tab][dt_sc_accordion_tab title=”Môže si vlastník dať sám vymeniť vykurovacie teleso (radiátor) v byte?”][vc_column_text]Áno môže, len je potrebné nahlásiť výmenu vykurovacích telies (radiátorov) správcovi (BDSNV). Na základe projektu vyregulovania ÚK (ústredného kúrenia) Vám prepočítame výkon vykurovacieho telesa a určia sa typy, z ktorých si vlastník môže vybrať.[/vc_column_text][/dt_sc_accordion_tab][dt_sc_accordion_tab title=”Ak vlastník bytu už má namontované vykurovacie telesá vo svojom byte, ako zabezpečí montáž RVN ?”][vc_column_text]Po montáži vykurovacích telies (radiátorov) je potrebné kontaktovať správcu prostredníctvom dispečingu ( tel. 053/4166504 , 0905 499 881 ), ktorý zabezpečí po dohode s vlastníkom termín montáže pomerových meračov na vykurovacie telesá.[/vc_column_text][/dt_sc_accordion_tab][/dt_sc_accordion][/vc_column][/vc_row]