Konečné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním a správou bytu za rok 2021

Bytové družstvo Spišská Nová Ves v dňoch od 16. 05. 2022 do 20. 05. 2022 doručuje užívateľom bytov a NP vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním a správou bytu za rok 2021 a správu o činnosti správcu týkajúcu sa bytových domov za rok 2021 spolu s plánom údržby a opráv pre rok 2023.

Vyúčtovanie je doručované vlastníkom bytov a NP najmä prostredníctvom zástupcov vlastníkov bytov a NP v dome – oproti podpisu vlastníka. Ak vlastník bytu nahlásil na BD SNV korešpondenčnú adresu odlišnú od adresy bytu ktorého sa vyúčtovanie týka, bude mu zásielka poslaná na korešpondenčnú adresu.

Ak sa zástupcovi vlastníkov bytov a NP nepodarí vyúčtovanie vlastníkovi odovzdať, vyúčtovanie vráti späť na BD SNV a správca ho zašle vlastníkovi Slovenskou poštou doporučene.