Oznam o odpočte PRVN a bytových vodomerov

Bytové družstvo v Spišskej Novej Vsi oznamuje všetkým bývajúcim,  že v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike sa odčítanie bytových vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov  (PRVN)  bude konať:

 

od 9. decembra 2022  do  31. januára  2023.

 

Výmena resp. prvomontáž rádiových PRVN bude prebiehať podľa harmonogramu spracovaného bytovým družstvom v mesiaci  január 2023, ktorý bude zverejnený na internetovej stránke www.bdsnv.sk a vyvesený na mieste obvyklom v bytovom dome.

 

Presný termín odčítania bude užívateľom bytov v bytovom dome oznámený 3 dni pred konaním odpočtu. Odpisy vykonajú osoby, ktoré poverí BD SNV. Odpiscovia sú povinní sa na požiadanie užívateľa bytu preukázať poverením vydaným BD SNV. Žiadame užívateľov bytov, aby zodpovedne pristupovali k odpočtom, v termíne odpočtu umožnili jeho vykonanie a svojim podpisom potvrdili správnosť vykonaného odpočtu.

 

V prípade nesprístupnenia bytu v termíne odpisu bytového domu bude užívateľovi bytu zaslaný doporučený list. Odpis, vykonaný až na základe sprístupnenia bytu po zaslaní doporučeného listu, bude spoplatnený sadzbou 6,- eur s DPH v zmysle platného sadzobníka cien a poplatkov BD Spišská Nová Ves. V bytoch, ktoré nebudú sprístupnené ani po zaslaní doporučeného listu, budeme postupovať pri spracovaní vyúčtovania  v zmysle  vyhlášky MH SR 240/2016 Z.z. a Smernice BD SNV č. 1/2007.

 

Informácie, pripomienky a sťažnosti ohľadom odpisov vybavujú pracovníci oddelenia TaVH BD SNV Ing. Badzik, p. Lesňáková, Mgr. Dutková na tel. č. 41 665 52, 41 665 51 alebo prostredníctvom  e-mailových adries: badzik@bdsnv.sk ,  lesnakova@bdsnv.sk , dutkova@bdsnv.sk  .

 

odd. TaVH  BD SNV

V Spišskej Novej Vsi
14. novembra 2022