Oblasť tepelného a vodného hospodárstva

1. V akom období sa vykoná vyúčtovanie za minulý rok ?

Najneskôr do 31.mája aktuálneho roka za  predchádzajúci rok.

2. Je možnosť urobiť vyúčtovanie viackrát za rok ?

Zákon č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších  predpisov ukladá povinnosť správcovi vykonať vyúčtovanie 1x ročne.

3. Musí vlastník/užívateľ sprístupniť byt k odpočtom vodomerov a meračov tepla?

Ak vlastník/užívateľ nesprístupní byt k odpočtom, rozúčtovanie nákladu je spracované  podľa vyhlášky č.630/2005 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v znení neskorších predpisov.

Netýka sa to pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN) a vodomerov s rádiovým odpočtom.

4. Kto odsúhlasuje ceny tepla TÚV, ÚK a vodného stočného SV ?

Ceny fixnej aj variabilnej zložky tepla a vodného a stočného SV schvaľuje každoročne ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví).

5. Prečo sú pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov (PRVN) umiestnené v hornej časti radiátora?

Umiestnenie PRVN na radiátoroch je určené normou STN EN 835 tak, že výška miesta inštalovania je pri vykurovacích telesách s vertikálnym prúdením (článkové, rúrkové a doskové vykurovacie telesá) medzi 66% až 80% celkovej výšky vykurovacieho telesa (merané odspodu), vzhľadom na stred rozdeľovača vykurovacích nákladov.

6. Prečo nekúri celý radiátor, keď máme vyregulovanú sústavu a merače?

Regulácia radiátorov je zabezpečená termostatickými ventilmi. Tieto regulujú prietok cez radiátor priškrtením. Pri stave regulácie, kedy je nutné menšie množstvo tepla, prietok sa priškrtí a v radiátore sa rozloží teplota tak, že vrch radiátora má teplotu vstupného média, ale spodok je samozrejme viac vychladnutý, ako keby bol ventil úplne otvorený. V prípade, že ventil je úplne otvorený, miestnosť nemá optimálnu teplotu a predsa nehreje celý radiátor, vtedy je predpoklad, že regulačný ventil je zanesený a je nutné zabezpečiť opravu resp. výmenu.

7.   Aká vyhláška upravuje začiatok vykurovacieho obdobia ?

Podmienky pre začatie vykurovania upravuje Vyhláška č. 152/2005 Z. z. Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky zo 6. apríla 2005 o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa.

8.   Aká by mala byť minimálna teplota teplej úžitkovej vody ?

Vyhláška MH SR č. 152/2005 Z. z. určuje čas a kvalitu dodávky tepla a teplej úžitkovej vody konečnému spotrebiteľovi. Podľa nej § 2 ods. (3) dodávku tepla na prípravu teplej úžitkovej vody je dodávateľ povinný dodať tak, aby teplota teplej úžitkovej vody na výtoku u konečného spotrebiteľa bola najmenej 45 °C a najviac 55 °C.

9.   Musíme meniť bytové vodomery na SV a TÚV ?

Vodomery ako merače pretečeného objemu studenej a teplej vody sú v zmysle zákona 142/2000 Z.z. v platnom znení určené meradlá. Čas platnosti overenia po 1. auguste 2019 majú bytové vodomery na studenú a teplú vodu jednotnú lehotu platnosti overenia, a to 5 rokov.

10.  Kto môže meniť vodomery ?

Demontáž a montáž určených meradiel môže vykonávať iba osoba, ktorá je držiteľom dokladu o spôsobilosti v oblasti metrológie a je registrovaná na ÚNMS.

11.  Čo znamená koeficient na SV a TÚV ?

Koeficient tvorí podiel medzi fakturačným meradlom ( pri SV – vodomerná šachta pred byt. domom, pri TÚV   meranie na päte domu ) a súčtom bytových vodomerov t.j. určených meradiel. Pre rozpočítavanie nákladov pre konečného spotrebiteľa sa použije nameraná spotreba na bytovom vodomere násobená vypočítaným koeficientom.

12.  Je v poriadku, ak koeficient v ročnom vyúčtovaní pri vode je väčší ako 20% t.j. 1,20 ?

Pri koeficiente vyššom ako 1,20 je potrebné okamžite skúmať a preveriť  príčiny jeho vzniku. Príčinou môže byť únik vody,  rozdielny termín odpisu bytových vodomerov a vodomeru fakturačného, nefunkčné vodomery, pretekajúce splachovače WC a batérie a pod.. Tiež je potrebné rátať aj s vodou, ktorá je v rozvodoch a s povolenou odchýlkou + u byt. vodomeroch, ale aj fakturačného meradla. Každé určené meradlo má totiž prípustnú odchýlku.

Vodovodné prípojky bytových domov – kontrola únikov:

Vodovodnou prípojkou sa privádza voda z verejného vodovodu do nehnuteľnosti, ktorá je pripojená na verejný vodovod.

Vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete s vnútorným vodovodom nehnuteľností alebo objektu okrem meradla, ak je osadené. Meradlo umiestnené na vodovodnej prípojke je príslušenstvom verejného vodovodu.

Z dôvodu zvýšeného výskytu únikov vody na vodovodnej prípojke medzi bytovým domom a vodomernou šachtou, Bytové družstvo Spišská Nová Ves odporúča zástupcom vlastníkov bytového domu, aby v predstihu naplánovali rekonštrukciu vodovodnej prípojky, a tým zamedzili vzniku havarijného stavu a vzniku ďalších škôd práve v svojom bytovom dome.

Zároveň dávame do pozornosti vykonávanie pravidelných kontrol stavu vodovodnej vodomernej šachty a vodovodných rozvodov. Vlastník vodovodnej prípojky je povinný zabezpečiť opravy a údržbu na vlastné náklady.

Skryté, dlhotrvajúce poruchy – úniky, hoci aj malej intenzity, predstavujú značný uniknutý objem vody, a tým aj nemalé finančné náklady.

13. Čo je tepelná služba?

Tepelná služba je položka vo vyúčtovaní nákladov spojených s užívaním bytu je to poplatok pre ROZÚČTOVATEĽOV TEPLA a zahŕňa rozúčtovanie nákladov na teplo na vykurovanie a odpisy pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN).

14. Koľko stojí 1m3 teplej vody v mojom byte?

Náklady na použitú teplú vodu tvoria náklady na vodu a náklady na jej ohrev.
Náklady na ohrev teplej vody sa vypočítajú podľa vyhlášky č. 240/2016, kde základná zložka tvorí 20%
a spotrebná zložka 80%.
Zjednodušený výpočet – príklad:
spotreba TV  v byte za rok 20 m3
koeficient  TV v byt. dome 1,05
spotreba TV vstupujúca do výpočtu 20 m3 x 1,05 = 21 m3
1. Ohrev teplej vody t.j. náklady za teplo v teplej vode
náklad na ohrev TV v byt. dome 7 322 €
základná zložka (ZZ) je 20% 1 464,40 €
počet bytov v byt. dome 32 b.j.
za ZZ zaplatím za byt 1464,40 € / 32 b.j. = 45,76 €
spotrebná zložka (SZ) je 80% 5 857,60 €
spotreba TV v byt. dome 1 000 m3
za SZ zaplatím za byt 5857,60 € / 1 000 m3 x 21 m3 = 123,01 €
2. Voda ( vodné, stočné ) na prípravu teplej vody
cena vody za 1 m3 2,62 €/m3
spotreba TV vstupujúca do výpočtu 21 m3
za vodu na prípravu teplej vody zaplatím za byt 21 m3 x 2,62 €/m3 =  55,02 €
Celkový náklad za spotrebovaných 20 m3 je:
                    45,76 € + 123,01 € + 55,02 € = 223,79 €
Potom 1 m3 teplej vody v mojom byte stojí:
                           223,79 € / 20 m3 =  11,19 €/ m3