Dňa 12.2.2019 sme od dodávateľa tepla – Emkobel a.s. Sp. Nová Ves emailom získali informáciu o ďalšom zvýšení ceny tepla vo variabilnej zložke tepla.

Podľa rozhodnutia č. 0191/2019/T Úradu pre reguláciu sieťových odvetví platného od 12. 2. 2019 sa zvýšila variabilná zložka maximálnej ceny tepla zo sumy 0,0442 €/kWh bez DPH na sumu 0,0518 €/kWh bez DPH pre regulovaný subjekt Emkobel a.s. Spišská Nová Ves.

Prepočtom a porovnaním maximálnej ceny tepla za roky 2018 a 2019 na vykurovanie aj ohrev teplej vody dochádza k zvýšeniu o 21,8 %.

BD SNV začalo s distribúciou predpisov s platnosťou od 1.3.2019 už od 7.2.2019.

Týmto oznamujeme, že k premietnutiu ďalšieho zvýšenia ceny tepla do predpisov s platnosťou od 1.3.2019 nedôjde.

Bytové družstvo Spišská Nová Ves

Kamenárska 5
052 01 Spišská Nová Ves