Zvýšenie ceny stočného od 7. augusta 2019

Bytové družstvo Spišská Nová Ves oznamuje, že Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., obdržala od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutie č. 0008/2019/V, podľa ktorého bola schválená od 7. 8. 2019 nová cena stočného:

SlužbaPôvodná cena s DPHUpravená cena s DPH
Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné ) 1,30848 €/m31,33968 €/m3

Uvedená cena je určená v zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Zvýšenie  ceny stočného o 0,0312 € vrátane DPH za 1 m3 odpadovej vody predstavuje pri spotrebe 30m3 / byt  zvýšenie nákladov o 0,936 €.

Novú cenu stočného Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. uplatní po vykonaní mimoriadneho odpočtu v mesiacoch august a september 2019.

Bytové družstvo Spišská Nová Ves vzhľadom k vyššie uvedenému navýšeniu ceny  nebude upravovať mesačný zálohový predpis.

Úsek TaVH  BD SNV