Novelizácia zákona o vlastníctve bytov

Od 01.10.2014 platí zákon č. 205/2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Viac informácii nájdete na: http://www.zbierka.sk/sk/ciastky/ciastka-69-2014