Úprava drevín a zelene v okolí bytového domu

Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako správca bytových domov sa veľmi často na schôdzach vlastníkov bytov a nebytových priestorov stretávame s požiadavkou vlastníkov bytov na zrezanie alebo aspoň úpravu zelene v bezprostrednom okolí bytového domu.

Vzhľadom na veľmi častú požiadavku Vám týmto chceme poskytnúť informácie, akým spôsobom môžete požiadať o úpravu zelene pred vaším bytovým domom.

V prvom rade je potrebné uviesť, že Bytové družstvo ako správca bytového domu nie je správcom aj zelene v bezprostrednom okolí bytového domu. Pri podávaní žiadosti o úpravu zelene ide o vzťah medzi mestom a občanmi, preto žiadosť podávajú vlastníci bytov a nebytových priestorov ako občania mesta na príslušný mestskú úrad.

Je potrebné rozlišovať či zeleň, ktorú majú vlastníci záujem vyrúbať stojí na súkromnom pozemku alebo na pozemku mesta (verejná zeleň).

Zeleň umiestnená na súkromnom pozemku :

Žiadosť č. 1 je potrebné spolu s prílohami predložiť na Mestský úrad. Prílohami takejto žiadosti sú list vlastníctva, výpis z katastrálnej mapy, v prípade bytových domov splnomocnenie jedného z vlastníkov bytov na vybavovanie žiadosti. Súhlas na výrub a úpravu zelene umiestnenej na súkromnom pozemku udeľuje Mesto Spišská Nová Ves. Náklady spojené s výrubom hradí vlastník pozemku.

Zeleň umiestnená na pozemku mesta (verejná zeleň) :

Žiadosť č. 2 je potrebné predložiť na Mestský úrad spolu so súhlasom 80% dotknutých obyvateľov (v našom prípade vlastníci bytov a nebytových priestorov). Mesto ako správca verejnej zelene podáva ďalej žiadosť na Okresný úrad, ktorý začne konanie vo veci výrubu. V prípade súhlasného stanoviska Okresného úradu je mesto povinné realizovať výrub do dvoch rokov.

Konanie o povolení výrubu sa nevyžaduje pri stromoch s obvodom kmeňa do 40 cm vo výške 1,3 m stromu.

Výrub stromov je možné realizovať mimo vegetačné obdobie, t j. od 1.10. – 31.03. Orezanie stromov sa realizuje prevažne na jar a na jeseň.

Vyplnené tlačivá spolu s prílohami sa podávajú na Mestský úrad.

Správny poplatok :

  • pre fyzickú osobu : 10 EUR

  • pre právnickú osobu a fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie : 100 EUR.

V Spišskej Novej Vsi, 02.02.2017

Prílohy

Žiadosť č. 1 – výrub stromov na súkromnom pozemku

Žiadosť č. 2 – výrub zelene na pozemku mesta