Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako správca bytových domov týmto oznamujeme všetkým vlastníkom a nájomcom bytov a nebytových priestorov, že sme pristúpili k úprave Predpisov mesačnej úhrady za plnenia súvisiace s výkonom správy a užívaním bytu s účinnosťou od 1.3.2019.

Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako správca bytových domov týmto oznamujeme všetkým vlastníkom a nájomcom bytov a nebytových priestorov, že sme pristúpili k úprave Predpisov mesačnej úhrady za plnenia súvisiace s výkonom  správy a užívaním bytu s účinnosťou od 1.3.2019.

 

V súlade so zákonom č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zmluvou o výkone správy je správca povinný vydávať zálohový predpis mesačnej úhrady za plnenia súvisiace s výkonom správy a užívaním bytu.

Správca predpis stanoví pre jednotlivé byty na jeden rok vopred tak, aby pokryli predpokladané náklady za dodávané služby. Zásady stanovenia predpisu sú uvedené v zmluve o výkone správy. Výška mesačného zálohového predpisu sa odvíja od skutočnej spotreby bytov a nebytových priestorov za predchádzajúce obdobie  t. j. za rok 2017 a ceny dodávaných energií.

Bytové družstvo Spišská Nová Ves požiadalo dodávateľov energií o predloženie cien platných pre rok 2019. Teplo na ÚK a teplo pre ohrev TÚV pre rok 2019 bude zvýšené  v rozsahu od 11%  do 27% (podľa lokalít), Plyn  na ÚK a plyn  pre ohrev TÚV pre rok 2019 bude zvýšený o 10 % a elektrická energia o 14% oproti skutočných nákladom roka 2017.

     Bytové družstvo Spišská Nová Ves pristúpilo k vydaniu nových zálohových predpisov z dôvodu úpravy nákladov,  spravidla v položkách teplo na ÚK,  teplo na ohrev teplej úžitkovej vody, plyn na ÚK, plyn na ohrev teplej úžitkovej vody,  elektrická energia, pohotovosť a poistné.

Bytové družstvo Spišská Nová Ves v súlade so  zmluvou o výkone správy týmto zároveň oznamuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov, že v zmysle rozhodnutia Predstavenstva Bytového družstva Spišská Nová Ves pristupujeme k zvýšeniu príspevku na správu o mieru inflácie vo výške  2,5 % od 1.3.2019.

Zálohový predpis bol vlastníkom a nájomcom bytov a nebytových priestorov  distribuovaný v termíne od 7.2.2019 prostredníctvom zástupcov vlastníkov bytov a NP v danom bytovom dome  oproti podpisu a na korešpondenčné adresy vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ak sú oznámené na BD SNV.

Oznamujeme vlastníkom bytov a nebytových priestorov, u ktorých sa zmenili podmienky v užívaní bytu alebo nebytového priestoru počas roka 2018, že majú  možnosť uskutočniť individuálnu zmenu zálohového predpisu, o ktorú môžu požiadať na bytovom oddelení BD SNV.

Zároveň oznamujeme vlastníkom bytov a nebytových priestorov, že v súvislosti so zákonom  č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov nebudeme zasielať prehľad spotrieb studenej a teplej úžitkovej vody podľa bytových vodomerov zástupcom vlastníkov bytov a nebytových priestorov za účelom zverejnenia v bytovom dome.