Zvýšenie ceny stočného od 7. augusta 2019

Zvýšenie ceny stočného od 7. augusta 2019

Bytové družstvo Spišská Nová Ves oznamuje, že Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., obdržala od Úradu pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutie č. 0008/2019/V, podľa ktorého bola schválená od 7. 8. 2019 nová cena stočného:

Služba Pôvodná cena s DPH Upravená cena s DPH
Cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (stočné )  1,30848 €/m3 1,33968 €/m3

Uvedená cena je určená v zmysle zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach.

Zvýšenie  ceny stočného o 0,0312 € vrátane DPH za 1 m3 odpadovej vody predstavuje pri spotrebe 30m3 / byt  zvýšenie nákladov o 0,936 €.

Novú cenu stočného Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. uplatní po vykonaní mimoriadneho odpočtu v mesiacoch august a september 2019.

Bytové družstvo Spišská Nová Ves vzhľadom k vyššie uvedenému navýšeniu ceny  nebude upravovať mesačný zálohový predpis.

Úsek TaVH  BD SNV