ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Bytové družstvo Spišská Nová Ves, IČO: 00174505
Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves
kontaktné údaje: Ing. Kamil Maršálek, riaditeľ Bytového družstva Spišská Nová Ves
______________________________________________________________________
ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti
a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov pod názvom

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) Účelmi spracúvania osobných údajov sú dôvody, pre ktoré sa spracúvajú osobné údaje dotknutých
osôb (zamestnancov, klientov, žiadateľov, sťažovateľov a podobne) v našich informačných
systémoch na presne určených právnych základoch. Účely sú konkrétne určené, výslovne uvedené
a oprávnené, pričom pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dodržiavame zásadu
zákonnosti podľa článku 6 a 9 Nariadenia (jednotlivé účely a právne základy sú uvedené v prílohe
týchto Zásad ochrany osobných údajov).

Pre celý článok klikni tu .