Zálohový predpis platieb a úhrad za plnenia súvisiace s výkonom správy a užívaním bytu v NP platný od 1.3.2024

Bytové družstvo Spišská Nová Ves v súlade so zmluvou o výkone správy týmto oznamuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov, že pristupujeme k zvýšeniu príspevku na správu o mieru inflácie za rok 2023 vyhlásenú Štatistickým úradom SR vo výške 10,50% od 1.3.2024 a k zvýšeniu poplatku za pohotovostnú službu v zmysle sadzobníka poplatkov a cien platného od 1.3.2024

BD SNV zabezpečí doručovanie mesačných zálohových predpisov vlastníkovi prostredníctvom zástupcov vlastníkov bytov oproti podpisu, resp. v súlade s rozhodnutím vlastníkov bytov a NP o doručovaní korešpondencie v termíne od 9.2.2024.