Category Aktuálne informácie

Údržba priľahlých chodníkov k bytovým domom

Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako správca bytových domov, týmto oznamuje vlastníkom bytov a NP, že počnúc dňom 20. 05. 2018 došlo k rozšíreniu povinnosti správcov miestnych komunikácii v rámci Cestného zákona prijatím zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke. S touto zmenou došlo k zrušeniu § 9 ods. 3 Cestného zákona, ktorým boli obce oprávnené v rámci preneseného výkonu štátnej správy prijať všeobecné záväzné nariadenie, ktoré upravovalo rozsah povinnosti vlastníkov, správcov a užívateľov nehnuteľností zabezpečovať riadnu údržbu priľahlých chodníkov s prihliadnutím na miestne pomery.

Počnúc dňom 20. 05. 2018 vlastníci, správcovia a užívatelia nehnuteľností nezodpovedajú za škody vzniknuté nedostatočným udržiavaním priľahlých chodníkov k nehnuteľnostiam a v zmysle § 9 ods. 2 Cestného zákona  “Závady  v schodnosti miestnych komunikácii určených pre chodcov alebo schodnosti chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácii” .

V zmysle vyššie uvedených informácii pri aplikácii do podmienok vlastníkov bytov  a nebytových priestorov platí, že schodnosť chodníkov pred bytovými domami, ktoré sú vo vlastníctve miest a obci (99 % bytových domov v správe BD SNV) sú povinné udržiavať nielen v zime, ale aj v lete príslušné mestá a obce.

Vzhľadom k tomu, že vstupujeme do zimného obdobia a taktiež z dôvodov praktického zabezpečenia vykonávania zimnej údržby pred bytovými domami v správe BD SNV sme v mene našich vlastníkov bytov a NP oslovili všetky mestá a obce, v ktorých sa nachádzajú bytové domy v správe BD SNV z dôvodu uistenia sa, že nové ustanovenia Cestného zákona budú z ich strany dodržané. Zároveň v mesiaci október sa uskutočnilo stretnutie s kompetentnými zamestnancami Mesta Spišská Nová Ves a Obce Smižany a zástupcami profesionálnych upratovacích spoločností,  ktoré  vykonávajú  aj  zimnú  údržbu vo väčšine  bytových  domoch v správe BD SNV.

Zástupcami spoločností nám bolo oznámené, že vzhľadom k zmene zákona nebudú poskytovať bytovým domom zimnú údržbu, pričom bytové domy, ktorých sa to týka budú o tom ešte písomne vyrozumené.  Pokiaľ by sa rozhodli vo vykonávaní zimnej údržby pokračovať, tak by zmluvným partnerom pre tieto spoločnosti boli už len mestá alebo obce.

Príslušné mestá a obce nám potvrdili, že si plne uvedomujú svoje povinnosti vyplývajúce  z Cestného zákona a zimnú údržbu chodníkov aj pred bytovými domami budú vykonávať v rozsahu svojich možností vlastnými personálnymi

a strojnými kapacitami. Momentálne neuvažujú o tom, aby pristúpili k individuálnemu preplácaniu vykonávania zimnej údržby bytovým domom.

Mestá a obce zároveň žiadajú vlastníkov bytov a NP o trpezlivosť a porozumenie, vzhľadom k tomu, že si plne uvedomujú nielen časovú, personálnu, ale aj finančnú náročnosť plnenia predmetných povinností.

Mesto Spišská Nová Ves zároveň oznamuje svojim občanom, že plán zimnej údržby nájdu na webovej stránke Mesta Spišská Nová Ves. Prípadne otázky alebo sťažnosti je potrebné adresovať priamo Oddeleniu výstavby a dopravy alebo Oddeleniu komunálneho servisu.

Zároveň však upozorňujeme vlastníkov bytov a NP, že vonkajšie schodištia pri bytových domoch sú súčasťou bytových domov, a preto povinnosť upratovať ich a následne zodpovednosť za prípadné vzniknuté škody je na pleciach vlastníkov bytov a NP.

 

Novela Zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s účinnosťou od 01. 11. 2018

Novela Zákona č. 182/1993 Z. z.

o vlastníctve bytov a nebytových priestorov s účinnosťou od 01. 11. 2018

Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako správca bytových domov, týmto oznamuje vlastníkom bytov a NP, že počnúc dňom 01. 11. 2018 nadobúda účinnosť novela č. 283/2018 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (NP). Obsahom novely zákona sú síce viaceré zmeny, rozhodli sme sa Vás však podrobne informovať o zmenách zákona, ktoré sa dotýkajú každého vlastníka bytu najmä pri jeho rozhodovaní o spoločných veciach týkajúcich sa bytového domu.

Veľkú a zásadnú zmenu priniesla novela zákona v hlasovaní na schôdzach vlastníkov bytov a NP a v písomnom hlasovaní. Zákon po novele nerieši uznášaniaschopnosť schôdze vlastníkov bytov a NP a taktiež bolo vylúčené hlasovanie o veciach hodinu po začatí schôdze, na ktoré sme boli vo väčšine zvyknutí.

Schôdza vlastníkov bytov a NP sa môže uskutočniť bez ohľadu na počet prítomných vlastníkov bytov a NP, pričom zákonodarca taxatívnym počtom upravil jednotlivé úkony vlastníkov bytov a NP a potrebnú väčšinu pre ich schválenie. Je potrebné uviesť, že zásady hlasovania, ktoré priniesla novela zákona platia rovnako pre schôdze vlastníkov bytov a NP ako aj písomné hlasovania.

Pre hlasovanie na schôdzach vlastníkov bytov a NP a hlasovanie prostredníctvom písomného hlasovania platia od 01. 11. 2018 nasledovné pravidlá.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o

 1. zmluve o spoločenstve, jej zmene alebo o zrušení, zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločenstva a o poverení osoby oprávnenej podpísať zmluvu

o spoločenstve,

 1. voľbe alebo odvolaní predsedu,

 2. stanovách spoločenstva a zásadách hospodárenia spoločenstva,

 3. výške odmeny predsedovi a členom rady a výške mesačných platieb za správu spoločenstva,

 4. zmluve o výkone správy, jej zmene, zániku alebo výpovedi a o poverení osoby oprávnenej podpísať tieto právne úkony po schválení vlastníkmi bytov

a nebytových priestorov v dome,

 1. výške platby za správu,

 2. zmene formy správy,

 3. výške odmeny zástupcu vlastníkov,

 4. preddavkoch do fondu prevádzky, údržby a opráv a účele použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv, zásadách hospodárenia s týmito prostriedkami vrátane rozsahu oprávnenia disponovania s nimi,

 5. zásadách určenia výšky mesačných úhrad za plnenia,

 6. zohľadnení miery využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi nebytových priestorov a garáží v dome,

 7. súhlase s úpravou bytu alebo nebytového priestoru v dome, ktorou môžu byť ohrozovaní alebo rušení ostatní vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome v neprimeranom rozsahu,

 8. súhlase s úpravou bytu alebo nebytového priestoru, ktorou vlastník bytu

a nebytového priestoru v dome mení vzhľad domu a zasahuje do spoločných častí domu, zasahuje do spoločných zariadení domu vrátane odpojenia od spoločných rozvodov vykurovania a teplej úžitkovej vody v dome, príslušenstva alebo priľahlého pozemku, ak zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy neurčuje inak,

 1. inštalácii alebo úprave spoločnej antény alebo umiestnení elektronických komunikačných sietí v dome, vrátane zavedenia bezpečnostného kamerového systému v spoločných častiach domu a spoločných zariadeniach domu,

 2. podaní návrhu na exekučné konanie, alebo návrhu na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru v dome,

 3. nájme a výpožičke spoločných nebytových priestorov, spoločných častí domu, spoločných zariadení domu a príslušenstva,

 1. práve výlučne užívať nové spoločné časti domu, spoločné zariadenia domu alebo príslušenstvo len niektorými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome podľa § 19 ods. 8.

Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o

 1. zmene účelu užívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu,

 2. zmluve o úvere alebo jej zmene,

 3. zmluve o zabezpečení úveru alebo jej zmene,

 4. zmluve o nájme a kúpe veci, ktorú vlastníci bytov a nebytových priestorov

v dome užívajú s právom jej kúpy po uplynutí dojednaného času užívania, alebo jej zmene,

 1. zmluve o vstavbe alebo nadstavbe bytu alebo nebytového priestoru v dome, vstavbe alebo nadstavbe novej spoločnej časti domu, nového spoločného zariadenia domu alebo nového príslušenstva alebo o ich zmene; ak sa rozhoduje o nadstavbe alebo o vstavbe v podkroví alebo povale, vyžaduje sa zároveň súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí majú s nadstavbou alebo vstavbou bezprostredne susediť,

 2. zriadení vecného bremena k spoločným častiam domu, spoločným zariadeniam domu, príslušenstvu a k priľahlému pozemku.

Súhlas všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa vyžaduje pri rozhodovaní o prevode vlastníctva nebytového priestoru, priľahlého pozemku, príslušenstva alebo ich častí, ktoré sú v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytového priestoru v dome.

O veciach, ktoré nie sú vyššie uvedené je na prijatie rozhodnutia potrebná nadpolovičná väčšina hlasov vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ktorí sú prítomní na schôdzi vlastníkov alebo sa zúčastnili písomného hlasovania.

Veľkú pozornosť je potrebné venovať aj osobám, ktoré plnia funkciu zástupcov vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Podľa novely zákona za zástupcu vlastníkov bytov a nebytových priestorov môže byť zvolený len vlastník bytu. Osoba, ktorá nie je vlastníkom bytu (napr. byt nie je odkúpený do osobného vlastníctva alebo byt je len v užívaní danej osoby, ale vlastníkom bytu sú napr. rodinní príslušníci) môže funkciu zástupcu vlastníkov bytov vykonávať len do 30. 06. 2019.

BD SNV v súčasnosti pristúpilo k vykonaniu kontroly zoznamov zástupcov vlastníkov bytov, pričom v prípade potreby budú noví zástupcovia vlastníkov volení na najbližšej schôdzi bytového domu uskutočnenej v termíne do 30. 06. 2019.

V súvislosti s obnovou bytových domov je medzi vlastníkmi bytov opakovane sporná otázka ohľadom financovania opráv balkónov, lodžií alebo terás v bytových domoch. Zákonodarca pri novele opäť zdôraznil, že balkóny, lodžie a terasy sú spoločnými časťami domu, ktoré sú súčasťou obvodového plášťa alebo strechy bez ohľadu na skutočnosť, že zväčša priliehajú a slúžia len konkrétnemu bytu a v zmysle § 10 ods. 3 Zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sa z fondu prevádzky, údržby a opráv financujú naďalej aj opravy balkónov, lodžií a tých terás.

Návrh nového Rokovacieho a volebného poriadku Zhromaždenia delegátov Bytového družstva Spišská Nová Ves

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Rozhodnutím Zhromaždenia delegátov Bytového družstva Spišská Nová Ves ako najvyššieho orgánu družstva bola Predstavenstvu Bytového družstva Spišská Nová Ves stanovená úloha vypracovania návrhu nového Rokovacieho a volebného poriadku Zhromaždenia delegátov Bytového družstva Spišská Nová Ves, ktorý bude Zhromaždeniu delegátov predložený na ich najbližšom zasadnutí.
    V zmysle vyššie uvedeného týmto vyzývame v mene Predstavenstva Bytového družstva Spišská Nová Ves všetkých členov BD SNV, aby  v termíne do 31.12.2018 predložili svoje návrhy na úpravu Rokovacieho a volebného poriadku Zhromaždenia delegátov Bytového družstva Spišská Nová Ves,a to  písomne na adresu Bytové družstvo Spišská Nová Ves, Kamenárska 5, 052 01 Spišská Nová Ves alebo prostredníctvom emailu na adresu pravne@bdsnv.sk
Súčasne platný Rokovací a volebný poriadok Zhromaždenia delegátov Bytového družstva Spišská Nová Ves nájdete na našej webovej stránke :

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][dt_sc_colored_button color=”orange” icon=”fa fa-file-pdf-o” title=”Rokovací” subtitle=”Poriadok” link=”url:%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2FSKM_C30819071011220.pdf||target:%20_blank|”][vc_empty_space height=”64px”][dt_sc_colored_button color=”orange” icon=”fa fa-file-pdf-o” title=”Volebný” subtitle=”Poriadok” link=”url:%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F07%2FSKM_C30819071011211.pdf||target:%20_blank|”][/vc_column][/vc_row]

Požiarno – poplachové smernice

Bytové družstvo Spišská Nová Ves na základe komplexnej protipožiarnej kontroly z augusta 2017 zasiela zástupcom vlastníkov bytových domov Požiarno – poplachové smernice, ktoré žiadame, aby ste umiestnili na vývesných tabuliach v bytovom dome, príp. na viditeľnom mieste v bytovom dome.

V prílohe prikladáme Požiarno – poplachové smernice pre bytové domy v Spišskej Novej Vsi. Pre bytové domy mimo Spišskej Novej Vsi sú tieto smernice s kontaktmi a telefónnymi číslami platnými pre konkrétne mesto, obec.

Spišská Nová Ves, 9. 3. 2018

Požiarno – poplachové smernice môžete pozrieť tu.

Úprava drevín a zelene v okolí bytového domu

Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako správca bytových domov sa veľmi často na schôdzach vlastníkov bytov a nebytových priestorov stretávame s požiadavkou vlastníkov bytov na zrezanie alebo aspoň úpravu zelene v bezprostrednom okolí bytového domu.

Vzhľadom na veľmi častú požiadavku Vám týmto chceme poskytnúť informácie, akým spôsobom môžete požiadať o úpravu zelene pred vaším bytovým domom.

V prvom rade je potrebné uviesť, že Bytové družstvo ako správca bytového domu nie je správcom aj zelene v bezprostrednom okolí bytového domu. Pri podávaní žiadosti o úpravu zelene ide o vzťah medzi mestom a občanmi, preto žiadosť podávajú vlastníci bytov a nebytových priestorov ako občania mesta na príslušný mestskú úrad.

Je potrebné rozlišovať či zeleň, ktorú majú vlastníci záujem vyrúbať stojí na súkromnom pozemku alebo na pozemku mesta (verejná zeleň).

Zeleň umiestnená na súkromnom pozemku :

Žiadosť č. 1 je potrebné spolu s prílohami predložiť na Mestský úrad. Prílohami takejto žiadosti sú list vlastníctva, výpis z katastrálnej mapy, v prípade bytových domov splnomocnenie jedného z vlastníkov bytov na vybavovanie žiadosti. Súhlas na výrub a úpravu zelene umiestnenej na súkromnom pozemku udeľuje Mesto Spišská Nová Ves. Náklady spojené s výrubom hradí vlastník pozemku.

Zeleň umiestnená na pozemku mesta (verejná zeleň) :

Žiadosť č. 2 je potrebné predložiť na Mestský úrad spolu so súhlasom 80% dotknutých obyvateľov (v našom prípade vlastníci bytov a nebytových priestorov). Mesto ako správca verejnej zelene podáva ďalej žiadosť na Okresný úrad, ktorý začne konanie vo veci výrubu. V prípade súhlasného stanoviska Okresného úradu je mesto povinné realizovať výrub do dvoch rokov.

Konanie o povolení výrubu sa nevyžaduje pri stromoch s obvodom kmeňa do 40 cm vo výške 1,3 m stromu.

Výrub stromov je možné realizovať mimo vegetačné obdobie, t j. od 1.10. – 31.03. Orezanie stromov sa realizuje prevažne na jar a na jeseň.

Vyplnené tlačivá spolu s prílohami sa podávajú na Mestský úrad.

Správny poplatok :

 • pre fyzickú osobu : 10 EUR

 • pre právnickú osobu a fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie : 100 EUR.

V Spišskej Novej Vsi, 02.02.2017

Prílohy

Žiadosť č. 1 – výrub stromov na súkromnom pozemku

Žiadosť č. 2 – výrub zelene na pozemku mesta

OZNAM – Po schodoch

Bytové družstvo Spišská Nová Ves ako správca Vašich bytových domov Vám oznamuje, že máte možnosť zaregistrovať sa na portáli poschodoch.sk
Portál umožňuje užívateľom bytov prezerať údaje o:

 • spravovanom byte (konto bytu, prehľad úhrad, vyúčtovanie)
 • fond opráv domu, fórum a nástenka domu

Portál je možné do konca roka 2016 užívať zadarmo!
Zástupcovia vlastníkov bytov a NP užívajú portál bez poplatku aj po novom roku.

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie.
Používaním týchto stránok s tým súhlasíte.
Cookies settings
Súhlasím
Nesúhlasím
Zásady používania súborov cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady používania súborov cookie

Čo sú cookies? Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.
Používanie cookies Používaním týchto stránok  vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok  považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. Prečo používame cookies? Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás.Ako môžete nastavenia cookies zmeniť? Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.Váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či blokoval, vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies len pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek zmazať. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.
Save settings
Cookies settings