Archives 2020

Zhromaždenie delegátov 2020

[vc_row][vc_column][dt_sc_colored_button color=”green” icon=”fa fa-file-pdf-o” title=”Zhromaždenie” subtitle=”delegátov 2020″ link=”url:https%3A%2F%2Fbdsnv.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FZD-2020-z%C3%A1pisnica.pdf||target:%20_blank|”][/vc_column][/vc_row]

Výkaz spotreby vody a el. energie za používanie spoločných častí domu ( práčovne ) za rok 2021

[vc_row css=”.vc_custom_1573817167801{margin-top: 50px !important;margin-bottom: 50px !important;}”][vc_column][dt_sc_colored_button color=”green” icon=”fa fa-file-word-o” title=”VÝKAZ spotreby vody a el. energie ” subtitle=”za používanie spoločných častí domu (práčovne) za rok 2021″ link=”url:https%3A%2F%2Fbdsnv.sk%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F12%2FVykaz-za-rok-2021.doc|||”][/vc_column][/vc_row]

Oznam o odpočte PRVN a bytových vodomerov

Bytové družstvo v Spišskej Novej Vsi oznamuje všetkým bývajúcim, že v zmysle zákona č. 657/2004
Z.z. o tepelnej energetike sa odčítanie bytových vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích
nákladov (PRVN) bude konať:
v bytoch, kde sú nainštalované odparovacie PRVN

od 10. decembra 2020 do 21. decembra 2020,

v bytoch, kde sú nainštalované rádiové, digitálne PRVN

od 2. januára 2021 do 31. januára 2021,
v bytoch, kde je odsúhlasená výmena resp. prvomontáž rádiových PRVN
od 4. januára 2021 do 31. januára 2021.

Výmena resp. prvomontáž rádiových PRVN bude prebiehať podľa harmonogramu spracovaného
bytovým družstvom v mesiacoch január 2021, ktorý bude zverejnený na internetovej stránke
www.bdsnv.sk a vyvesený na mieste obvyklom v bytovom dome.
Presný termín odčítania bude užívateľom bytov v bytovom dome oznámený 3 dni pred konaním
odpočtu.
Odpisy vykonajú osoby, ktoré poverí BD SNV. Odpiscovia sú povinní sa na požiadanie užívateľa bytu
preukázať poverením vydaným BD SNV.
Žiadame užívateľov bytov, aby zodpovedne pristupovali k odpočtom, v termíne odpočtu umožnili jeho
vykonanie a svojim podpisom potvrdili správnosť vykonaného odpočtu !!!
V prípade nesprístupnenia bytu v termíne odpisu bytového domu bude užívateľovi bytu zaslaný
doporučený list. Odpis, vykonaný až na základe sprístupnenia bytu po zaslaní doporučeného listu,
bude spoplatnený sadzbou 6,- eur s DPH v zmysle platného sadzobníka cien a poplatkov BD Spišská
Nová Ves.
V bytoch, ktoré nebudú sprístupnené ani po zaslaní doporučeného listu, budeme postupovať pri
spracovaní vyúčtovania v zmysle vyhlášky MH SR 240/2016 Z.z. a Smernice BD SNV č. 1/2007.
Informácie, pripomienky a sťažnosti ohľadom odpisov vybavujú pracovníci oddelenia TaVH BD SNV
Ing. Badzik, p. Fabián, p. Lesňáková, Mgr. Dutková na tel. č. 41 665 52, 41 665 50, 41 665 51 alebo
prostredníctvom e-mailových adries: badzik@bdsnv.sk, tepelne@bdsnv.sk, lesnakova@bdsnv.sk,
dutkova@bdsnv.sk
Žiadame všetkých vlastníkov bytov a NP o dodržiavanie platných a odporúčaných opatrení
Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s ochorením COVID-19.

Odd. TaVH BD SNV
V Spišskej Novej Vsi
20. novembra 2020

ZD oznam

Vážené delegátky a vážení delegáti Zhromaždenia delegátov BD SNV,

vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením COVID-19 a prijatých opatrení zo strany vlády SR Predstavenstvo BD SNV prijalo na svojom rokovaní dňa 26. 05. 2020 rozhodnutie v súvislosti s organizáciou Zhromaždenia delegátov v roku 2020:

„Predstavenstvo BD SNV  v zmysle Stanov BD SNV čl. 69 bod 1 zvoláva schôdzu Zhromaždenia delegátov najmenej raz ročne, zvyčajne v mesiaci jún. V súvislosti s vývojom mimoriadnej situácie v SR vyvolanej šírením COVID-19, bude nový termín pravdepodobne stanovený v druhej polovici mesiaca september 2020.“

Predsedníčka P BD SNV
Mgr. Soňa Bobková

 

Oznámenie o preventívnych opatreniach v dôsledku zamedzenia šírenia coronavírusu

O z n á m e n i e

o preventívnych opatreniach v dôsledku zamedzenia šírenia coronavírusu

v súvislosti s Vyhlásením opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození zdravia s účinnosťou od 01.09.2020 na celom území Slovenska a vedenie BD SNV prijalo nasledovné preventívne opatrenia:

V súvislosti s vydaným opatrením ÚVZ SR OLP/6849/2020 zo dňa 28.08.2020 BD SNV pristupuje k uvoľneniu opatrení vydaných na ochranu verejného zdravia :

Prijaté opatrenia,  dohodnutie postupu od 01.09.2020:

 • Vstup do budovy BD SNV klientom je možný za dodržiavania prísnych  hygienických opatrení, aby boli dodržané odstupy osôb min. 2 m v každom smere;
 • Dezinfekcia priestorov, kľučiek, dotykových plôch, kancelárií,  rúk osôb vstupujúcich do objektov;
 • Pri vstupe do budovy musíte mať prekryté ústa a nos ochranným rúškom /resp. šatkou, šálom/ a pripravte si doklad totožnosti a vlastné pero;
 • Obmedzenie pohybu klientov v budove BD SNV tak, aby sa neprekročila koncentrácia – 1 klient na 10 m2 plochy, chodieb, kancelárie (odhad – 20 klientov v 1 čase);
 • Po každom klientovi – dostatočné vetranie priestorov;
 • Pri vstupe do priestorov BD SNV si dôkladne vydenzifikujte ruky a riaďte sa pokynmi našich zamestnancov;
 • Vstup do priestorov BD SNV nebude umožnený osobám v karanténe a osobám so zvýšenou teplotou;
 • všetky reklamácie a požiadavky budú vybavované výhradne počas stránkových hodín.

Vážení vlastníci bytov a NP ďakujeme za Vaše porozumenie, trpezlivosť a dodržiavanie uvedených opatrení, ktorým chránite svoje zdravie a zdravie našich zamestnancov.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že všetky Vaše žiadosti, podnety, žiadanky, otázky a komunikáciu môžete vybavovať aj emailom.

Nadobudnutím      účinnosti     tohto    opatrenia     sa    ruší    opatrenie    Úradu     verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/5274/2020 zo dňa 25.06.2020.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť dňa 01.09.2020.

Ing. Kamil Maršalek, riaditeľ BD SNV

Konečné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním a správou bytu za rok 2019

 1. Konečné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním
  a správou bytu za rok 2019

Bytové družstvo Spišská Nová Ves v dňoch od 18. 5. 2020 do 22. 5. 2020 doručuje užívateľom bytov a NP vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním a správou bytu za rok 2019 a správu o činnosti správcu týkajúcu sa bytových domov za rok 2019 spolu s plánom údržby a opráv pre rok 2021.

Vyúčtovanie je doručované vlastníkom bytov a NP poväčšine prostredníctvom zástupcov vlastníkov bytov a NP v dome – oproti podpisu vlastníka bytu (s dodržaním prísnych hygienických pravidiel v súvislosti s možnou nákazou vírusu COVID-19), viď príloha.

Ak vlastník bytu nahlásil na BD SNV korešpondenčnú adresu odlišnú od adresy bytu ktorého sa vyúčtovanie týka, bude mu zásielka zaslaná na korešpondenčnú adresu.

Ak sa zástupcovi vlastníkov bytov a NP nepodarí vyúčtovanie vlastníkovi odovzdať, vyúčtovanie vráti späť na BD SNV a správca ho zašle vlastníkovi Slovenskou poštou doporučene.

 1. 1. Správa o činnosti správcu týkajúca sa bytového domu

V zmysle zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. v platnom znení je správca (BD SNV) povinný najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a NP v dome správu o činnosti správcu týkajúcu sa bytového domu, najmä o finančnom hospodárení domu a stave spoločných častí a zariadení bytového domu.

Prehľady o podrobnom čerpaní FPÚO za bytový dom, resp. za jednotlivé vchody bytového domu BD SNV doručilo zástupcom vlastníkov bytov a NP v bytovom dome. Zástupcovia vlastníkov bytov a NP majú o záležitostiach bytového domu informovať vlastníkov bytov v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v platnom znení.

Sumárny prehľad čerpania FPÚO bytového domu dostáva každý vlastník bytu a NP ako súčasť správy o činnosti správcu.

 1. 2. Konečné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním a správou bytu za rok 2019

Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním a správou bytov bolo spracované v zmysle zmlúv o výkone správy, smernice BD SNV č. 1/2007 pre vyúčtovanie nákladov studenej vody a vyhlášky MH SR č. 240/2016 Z. z. v platnom znení.

Vyúčtovanie pozostáva zo sumárneho podkladu s názvom „Vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním bytu“ – a príslušných príloh. Výsledok čiastkových vyúčtovaní uvedených na prílohách je zahrnutý do sumárneho vyúčtovania.

Súčasťou vyúčtovania je aj prehľad platieb za rok 2019 a obdobie 1-4/2020.

Nedoplatky a preplatky z vyúčtovania sú splatné do 30 dní odo dňa doručenia vyúčtovania. BD SNV (správca) preplatok zašle na správcovi známy účet užívateľa bytu v stanovenej lehote so stavom k 31. 5. 2020. Správca nie je v omeškaní s vrátením preplatku, ak na účte domu nie je dostatok finančných prostriedkov.

V prípade, že došlo k zmene Vášho účtu, resp. chcete zaslať preplatok na iný účet ako je uvedený vo vyúčtovaní, žiadame Vás o nahlásenie zmeny účtu ihneď po obdŕžaní vyúčtovania.

V prípade pripomienok a otázok k vyúčtovaniu využívajte spojenie na telefónnych číslach: 053/41 66 542, 41 66 543

a elektronické spojenie na e-mailových adresách:

hvizdosova@bdsnv.sk, kovacova@bdsnv.sk, a ďalších uvedených v každých Aktuálnych informáciach BD SNV

od 25. mája 2020.

Pracovníčky bytového oddelenia budú písomne reagovať na všetky Vaše podnety a pripomienky zaslané elektronickou poštou.

Osobné konzultácie k správe o činnosti správcu a k vyúčtovaniu prosíme využívať len v nevyhnutných prípadoch (súvislosť s opatreniami Vlády SR a koronavírusom). Konzultovať je možné v stránkové dni od 25.5. 2020 v úradných hodinách:

– pondelok 8.00 – 14.30 hod.

– streda 8.00 – 14.30 hod.

– piatok 8.00 – 14.30 hod.

BD SNV Vás žiada o dodržanie stránkových dní ako aj termínu

začatia podávania informácií a pripomienok,

t. j. 25. 5. 2020.

BD SNV upozorňuje vlastníkov a nájomcov bytov, že reklamácie vyúčtovania za rok 2019 je potrebné podať písomnou formou do 21 dní od prevzatia vyúčtovania. Po márnom uplynutí lehoty Vaše právo na podanie reklamácie zaniká.

 1. 3. Smernica pre vyúčtovanie nákladov za služby spojené s užívaním bytu a výkonom správy

Skutočné náklady za poskytované plnenia spojené s užívaním bytov a NP rozúčtuje správca na jednotlivé byty a NP v bytovom dome nasledovne:

1. Teplo na vykurovanie

Vyúčtovanie je spracované podľa vyhl. MH SR č. 240/2016 Z.z.. Z. z. v platnom znení, ktorou sa ustanovujú pravidlá rozpočítavania odobratého množstva tepla ÚK a na TÚV. Teplo v bytoch sa rozúčtuje podľa (PRVN) pomerových rozdeľovačov tepla ( ak v byt. dome sú namontované ), ktoré sú rovnakej triedy presnosti. Ak v bytovom dome nie sú inštalované PRVN, tak podľa podlahovej plochy bytu.

2. Teplo na vykurovanie spoločných priestorov

Vyúčtovanie je spracované podľa vyhl. č. MH SR č. 240/2016 Z.z. v platnom znení.

3. Teplo na ohrev TÚV

Dodávka teplej úžitkovej vody sa vyúčtuje v pomere podľa nameraných hodnôt, pričom sa postupuje podľa osobitného predpisu, t. j. podľa vyhlášky č. MH SR č. 240/2016 Z. z. v platnom znení.

4. Studená voda na prípravu TÚV

Vyúčtovanie je spracované v zmysle smernice BD SNV č. 1/2007. Náklady v byte sa vypočítavajú podľa nameranej spotreby na pomerových bytových vodomeroch prepočítanej koeficientom. Koeficient sa určí ako pomer spotreby na fakturačnom vodomere a súčtu spotrieb bytových vodomerov v dome. Spotreba vody v spoločných priestoroch (práčovňa, miestnosť na upratovanie a pod.) sa pripočíta k spotrebe vody v byte podľa výkazu spracovaného zástupcom vlastníkom bytov. Ak voda v spoločných priestoroch bola použitá len na účel prác v byt. dome, spotreba vody sa rozúčtuje rovným dielom na všetky byty.

5. Studená voda, vodné a stočné

Vyúčtovanie je spracované v zmysle smernice BD SNV č. 1/2007. Bytový vodomer je pomerové meradlo. Fakturačné meradlo v byt. dome na SV je umiestnené vo vodomernej šachte, ktorá je súčasťou byt. domu. Spotreba vody v byte sa prepočítava koeficientom, ktorý sa vypočítava ako pomer spotreby na fakturačnom meradle vo vodomernej šachte a súčtu spotrieb vo všetkých bytoch v byt. dome.

V zmysle rozhodnutia ÚRSO bola:

– od 1. 1. 2019 do 6. 8. 2019

cena vodného 1,30608 € včítane  DPH

cena stočného 1,30848 €

– od 7. 8. 2019 do 31.12. 2019

cena vodného 1,30608 € včítane  DPH

cena stočného 1,33968 €

6. Elektrická energia v spoločných častiach a zariadeniach domu

Elektrická energia v  spoločných priestoroch sa rozúčtuje na byty (v zmysle  smernice pre vyúčtovanie nákladov za služby, ktorá je prílohou k zmluve o výkone správy), resp. podľa počtu osôb, ak o tom vlastníci bytov rozhodli na schôdzi vlastníkov. Celková fakturácia sa zníži o spotrebu v práčovniach .

7.Zrážková voda

Zrážková voda sa rozúčtuje na byty v závislosti  podľa podlahovej plochy bytu.

8.Poistné za bytový dom

Náklady prislúchajúce na byt. dom sa rozúčtujú na byty podľa spoluvlastníckeho podielu.

9.Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti sa vyúčtuje ako samostatná položka u každého nájomníka podľa pripadajúcich spoluvlastníckych podielov.

10.Splátka úveru (anuita)

Vyúčtovaná iba nájomným bytom.

11.Náklady spojené s rozúčtovaním tepla – tepelná služba

Preukázateľné náklady za odpisy a rozúčtovanie nákladov tepla za bytový dom sa rozúčtujú vlastníkom podľa počtu rozdeľovačov vykurovacích nákladov osadených na vykurovacích telesách.

12.Tvorba na odmeny zástupcom vlastníkov bytov a NP a odvody

Náklady budú rozúčtované na byty a NP rovnakým podielom.

13.Tvorba FPÚO

Tvorba aj čerpanie je podľa spoluvlastníckych podielov. Medzi predpisom a vyúčtovaním je rozdiel nula.

14.Príspevok na správu

Príspevok za výkon správy je tvorený na každý byt a NP jednotne / mesiac. Medzi predpisom a vyúčtovaním je rozdiel nula.

15. Poplatok za pohotovostnú službu

Náklady budú rozúčtované na byty a NP rovnakým podielom.

16.Poplatok za upratovanie

Náklady budú rozúčtované na byty a NP rovnakým podielom.

17.Poplatok za prevádzkovanie kotolne

Náklady budú rozúčtované na byty a NP rovnakým podielom.

18. Ostatné poplatky

Náklady budú rozúčtované na byty.:

 • bankový poplatok – rovným dielom na byty a NP

 • poplatok poschodoch – podľa skutočnej registrácie

 • poštovné – podľa skutočných nákladov pre vlastníka bytu a NP.

4. Po schodoch – Internetový POrtál

Súčasťou programu od spoločnosti Anasoft APR spol. s r.o. je daná vlastníkom bytov a NP v správe BD SNV možnosť využívania portálu: www.poschodoch.sk.

Podmienky poskytovania služieb prostredníctvom internetového portálu sú spracované a uvedené priamo na uvedenej stránke.

Využívanie služby portálu je možné až po registrácii, k čomu Vám slúži registračný kód uvedený v spodnej časti vyúčtovania za rok 2019. Tí vlastníci bytov a NP, ktorí už sú zaregistrovaní na vyúčtovaní registračný kód uvedený nemajú.

Zaregistrovaný užívateľ bytu môže takto získať dostupnosť k aktuálnym informáciám o svojom byte a bytovom dome.

Prístup na portál je spoplatnený sumou 0,20 €bez DPH/mes./byt a NP. Vyúčtovaný je ako súčasť vyúčtovania za kalendárny rok.

Zástupcovia vlastníkov bytov a NP majú prístup na portál bezplatne, podmienkou je registrácia ako zástupca vlastníkov!!!

V Spišskej Novej Vsi, 10.5.2020

Vedenie BD SNV

 

Oznam – dávame do pozornosti pokyny v súvislosti s šírením nákazy COVID-19.

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Vážení  vlastníci a  návštevníci stránky BD SNV – dávame do pozornosti pokyny v súvislosti s šírením nákazy COVID-19.
Ak máte možnosť vytlačenia pokynov, urobte tak a vyveste v bytových domoch – pomôžete sebe aj ostatným osobám  vo vašej blízkosti.
ĎAKUJEME

[/vc_column_text][dt_sc_colored_button title=”Pozrieť ” subtitle=”oznam” link=”url:%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FSKM_C36820032714390.pdf||target:%20_blank|”][/vc_column][/vc_row]

Zálohový predpis

[vc_row css=”.vc_custom_1582638040681{margin-top: 50px !important;margin-bottom: 50px !important;}”][vc_column][dt_sc_colored_button color=”green” title=”AI č. 1″ subtitle=”2020″ link=”url:%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F02%2FAI-%C4%8D.-1-2020.pdf||target:%20_blank|”][vc_empty_space][dt_sc_colored_button color=”green” icon=”fa fa-file-pdf-o” title=”Zálohový predpis” subtitle=” platieb 2020″ link=”url:%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F02%2FZ%C3%A1lohov%C3%BD-predpis-platieb-2020.pdf||target:%20_blank|”][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row]

Tento web používa na poskytovanie služieb a analýzu návštevnosti súbory cookie.
Používaním týchto stránok s tým súhlasíte.
Cookies settings
Súhlasím
Nesúhlasím
Zásady používania súborov cookie
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Zásady používania súborov cookie

Čo sú cookies? Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.
Používanie cookies Používaním týchto stránok  vyjadrujete súhlas s použitím cookies v súlade s  nastavením vášho internetového prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky, v prehliadači máte povolené prijímanie súborov cookies, nevykonáte zmenu nastavení vášho internetového prehliadača a pokračujete v návšteve našich web stránok  považujeme to za prijatie našich podmienok používania súborov cookies. Prečo používame cookies? Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru a obsah ako aj na vytváranie zaujímavých ponúk pre Vás.Ako môžete nastavenia cookies zmeniť? Väčšina internetových prehliadačov je pôvodne nastavená na automatické akceptovanie cookies. Toto nastavenie môžete zmeniť zablokovaním cookies alebo upozornením v prípade, že sa majú cookies poslať do vášho zariadenia. Inštrukcie na zmenu cookies nájdete vo voľbe „ pomoc“ každého prehliadača. Ak používate rozličné zariadenia na prístup k stránkam (napr. počítač, smartphone, tablet), odporúčame každý prehliadač na každom zariadení prispôsobiť vašim preferenciám cookies.Váš webový prehliadač môžete nastaviť tak, aby ukladanie cookies do vášho zariadenia zakázal či blokoval, vrátane cookies tretích strán. Je tiež možné zablokovať alebo povoliť ukladanie cookies len pre určité webové stránky. Cookies, ktoré už sú vo vašom zariadení uložené, potom môžete kedykoľvek zmazať. Používanie cookies a ich povolenie vo webovom prehliadači je na vašom rozhodnutí. V prípade zmeny ich nastavenia však môžu mať niektoré naše webové stránky obmedzenú funkčnosť a znížený užívateľský komfort.
Save settings
Cookies settings