Archive for Author: bdsnv

Zálohový predpis platieb a úhrad za plnenia súvisiace s výkonom správy a užívaním bytu a NP platný na rok 2021

      V súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zmluvou o výkone správy správca vydáva mesačný zálohový predpis  platieb a úhrad za plnenia súvisiace s výkonom správy a užívaním bytu a NP.       V zmysle zmluvy  o výkone správy je...

Čítať viac

OZNAM – prvomontáž PRVN

Vlastníkom bytov a nebytových priestorov sme v decembri 2020 oznámili, že prvomontáž PRVN (pomerové rozdeľovače vykurovacích nákladov) bude vykonaná v januári 2020. Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s COVID-19 oznamujeme, že prvomontáž rádiových PRVN bude vykonaná v neskoršom náhradnom termíne. O náhradnom termíne budú užívatelia bytov vopred...

Čítať viac

Oznam o odpočte PRVN a bytových vodomerov

Bytové družstvo v Spišskej Novej Vsi oznamuje všetkým bývajúcim, že v zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike sa odčítanie bytových vodomerov a pomerových rozdeľovačov vykurovacích nákladov (PRVN) bude konať: v bytoch, kde sú nainštalované odparovacie PRVN od 10. decembra 2020 do 21. decembra 2020, v bytoch, kde sú nainštalované rádiové, digitálne PRVN od...

Čítať viac

ZD oznam

Vážené delegátky a vážení delegáti Zhromaždenia delegátov BD SNV, vzhľadom na mimoriadnu situáciu v súvislosti so šírením COVID-19 a prijatých opatrení zo strany vlády SR Predstavenstvo BD SNV prijalo na svojom rokovaní dňa 26. 05. 2020 rozhodnutie v súvislosti s organizáciou Zhromaždenia delegátov v roku 2020: „Predstavenstvo BD SNV  v zmysle Stanov BD SNV čl. 69...

Čítať viac

Oznámenie o preventívnych opatreniach v dôsledku zamedzenia šírenia coronavírusu

O z n á m e n i e o preventívnych opatreniach v dôsledku zamedzenia šírenia coronavírusu v súvislosti s Vyhlásením opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození zdravia s účinnosťou od 01.09.2020 na celom území Slovenska a vedenie BD SNV prijalo nasledovné preventívne opatrenia: V súvislosti s vydaným opatrením ÚVZ SR...

Čítať viac