Kategória: Aktuálne informácie

Návrh nového Rokovacieho a volebného poriadku Zhromaždenia delegátov Bytového družstva Spišská Nová Ves

Rozhodnutím Zhromaždenia delegátov Bytového družstva Spišská Nová Ves ako najvyššieho orgánu družstva bola Predstavenstvu Bytového družstva Spišská Nová Ves stanovená úloha vypracovania návrhu nového Rokovacieho a volebného poriadku Zhromaždenia delegátov Bytového družstva Spišská Nová Ves, ktorý bude Zhromaždeniu delegátov predložený na ich najbližšom zasadnutí.     V zmysle vyššie uvedeného...

Čítať viac

Konečné vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním a správou bytu za rok 2017

Bytové družstvo Spišská Nová Ves v dňoch od 16. 5. 2018 do 23. 5. 2018 doručuje užívateľom bytov a NP  vyúčtovanie nákladov spojených s užívaním a správou bytu za rok 2017 a správu o činnosti správcu  týkajúcu sa bytových domov za rok 2017. Vyúčtovanie je doručované vlastníkom bytov a NP poväčšine...

Čítať viac

Požiarno – poplachové smernice

Bytové družstvo Spišská Nová Ves na základe komplexnej protipožiarnej kontroly z augusta 2017 zasiela zástupcom vlastníkov bytových domov Požiarno – poplachové smernice, ktoré žiadame, aby ste umiestnili na vývesných tabuliach v bytovom dome, príp. na viditeľnom mieste v bytovom dome. V prílohe prikladáme Požiarno – poplachové smernice pre bytové...

Čítať viac

Zálohový mesačný predpis od 1.1.2018

V súlade so zmluvami o výkone správy – správca je oprávnený meniť štruktúru a výšku mesačných zálohových platieb, ak je na to dôvod vyplývajúci zo zmeny právnych predpisov, rozhodnutia cenových orgánov, zmeny výšky DPH, zmeny meny, zmeny výšky ročnej inflácie alebo zmeny štruktúry, rozsahu a spôsobu poskytovania služieb, resp....

Čítať viac

Materiál na odpredaj

Bytové družstvo Spišská Nová Ves ponúka na odpredaj nasledovný materiál: Por. číslo Názov materiálu Množstvo Skladová cena 1. Tesnenie 1/2“ 3 294 ks 0.07 € 2. Tesnenie 3/4“ 3 630 ks 0.10 € 3. STAD 3/4“ 4 ks 87.42 € 4. Termostatická hlavica Oreg. 1 315 ks 6.63 €...

Čítať viac